عربی دبیرستان و نکات کنکوری دبیر عربی دبیرستان ،مدرس ضمن خدمت همکاران، 21 سال سابقه تدریس عربی دبیرستان و کلاسهای کنکور-سرگروه عربی دبیرستان ازمهر1390 -تلمّذ در محضر بزرگترین اساتید ادبیات عرب ایران:دکتر حسن وحید -دکتر نادر نظام طهرانی-دکتر سید خلیل باستان- دکتر مرامی -دکتر عدنان طهماسبی-دکتر عناد (عراقی)-دکتر مصطفوی-دکتر حیدر محلاتی و... http://arabishirzad.mihanblog.com 2019-09-12T00:43:28+01:00 text/html 2019-08-25T04:48:20+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد سوال وپاسخنامه کلیه امتحانات نهایی پایه دوازدهم در خرداد و شهریور98 http://arabishirzad.mihanblog.com/post/559 <div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>سوال و راهنمای تصحیح &nbsp;کلیه امتحانات نهایی پایه دوازدهم&nbsp;</b></font><a href="http://aeeold.medu.ir/aee/index.php" target="_blank" title="دوازدهم">&nbsp;،<font size="4" color="#ff0000"><b>http://aeeold.medu.ir/aee/index.php</b></font></a></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>رشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه درنوبت امتحانی&nbsp;<font color="#ff0000">&nbsp;</font></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b><font color="#ff0000">(خرداد ماه )98 </font><font color="#330033">&nbsp;</font></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>و <font color="#ff0000">شهریور ماه98</font></b></font><b style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;"><font color="#330033">روی لینک ذیل کلیک کنید.</font></b></div><div><div><a href="http://aeeold.medu.ir/aee/index.php" target="_blank" title="دوازدهم">،<font size="4" color="#ff0000"><b>http://aeeold.medu.ir/aee/index.php</b></font></a></div></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>تذکر : سوال و راهنمای تصحیح حد اقل۳ ساعت پس ازشروع آزمون بصورت لینک به نام دروس قرار می گیرد</b></font></div> text/html 2019-07-10T16:01:34+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد دفترچه سوالات آزمون سراسری سال 1398(کنکور98)+ کلید سوالات آزمون سراسری98 http://arabishirzad.mihanblog.com/post/557 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large;">&nbsp;برای &nbsp;دریافت&nbsp;&nbsp;دفترچه سوالات آزمون سراسری سال 1398 ،</span></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large;">&nbsp;روی لینک ذیل کلیک کنید.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&amp;id=6091" target="_blank" title="کنکور98"><font size="5" color="#ff0000">کنکور 98</font></a></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></div></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><a href="http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&amp;id=6091" target="_blank" title="کنکور98"><font size="5"><b><font face="Mihan-Yekan" color="#ff0000">http://www.sanjesh.org</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></b></font></a><font size="5"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b>برای مشاهده کلید سوالات آزمون سراسری98</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b>&nbsp;روی لینک ذیل کلیک کنید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font color="#ff0000" size="5"><b><a href="http://result2.sanjesh.org/keysarasari/" target="_blank" title="کلید سوالات آزمون سراسری">http://result2.sanjesh.org</a></b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div> text/html 2019-06-30T14:20:29+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد نکته http://arabishirzad.mihanblog.com/post/555 <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Yekan" color="#ff0000" size="5"><b>دانش آموزان عزیز ، شیوه قرائت متون را مد نظر داشته باشید.</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><div><br></div><div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">مثلا ص 30عربی ریاضی تجربی تفاوت شیوه خواندن : &nbsp;إنَّ الکُتُبَ &nbsp;/ &nbsp;با إنَّ التَّحدیدَ</span></b></div><div><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA"><br></span></b></div><div><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">&nbsp;اگر دقت کنید روی ل در الکتب ، ساکن است در حالیکه ل در التحدید ،خوانده نمیشود</span></b></div><div><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA"><br></span></b></div><div><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">خلاصه :لام متصل به حروف شمسی ،خوانده نمیشود مانند &nbsp;وَالشَّمسِ &nbsp;- &nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif;"><font color="#ff0000">إنَّ التَّحدیدَ</font></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"> &nbsp;و ...</span></b></div><div><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA"><br></span></b></div><div><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">لام متصل به حروف قمری،</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">ل خوانده میشود(روی ل ،ساکن است): مانند وَالقَمَرِ &nbsp;- &nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif;"><font color="#ff0000">إنَّ الکُتُبَ</font></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"> &nbsp;و...</span></b></div> text/html 2019-05-22T15:02:09+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد نکات کنکوری http://arabishirzad.mihanblog.com/post/554 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><font size="5">1-ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن (اسم فاعل ، اسم مفعول،اسم مکان و...) ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﺮد ﮐﻠﻤﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ. مثلا عُمّال : مفردش عامل: اسم فاعل است.<o:p></o:p></font></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><font size="5">2-از باب اﻧﻔﻌﺎل و ﺗﻔﺎﻋﻞ ،اسم مفعول ساخته ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.<o:p></o:p></font></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><font size="5">3-اﺳﻢ ﺗﻔﻀﯿﻞ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﺻﻮف واﻗﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.<o:p></o:p></font></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><font size="5">4-ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽّ ﮐﻪ آﺧﺮ آن یّ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ در ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﺻﻔﺖ را دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﻢ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .</font><span style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p><p></p> text/html 2019-05-02T15:33:11+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد نکات کنکوری http://arabishirzad.mihanblog.com/post/553 <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-top:3.6pt;margin-right:41.45pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font size="5"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;">ﮐﻠﻤﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮ رﻧﮓ دﻻﻟﺖ دارد در ﻋﺮﺑﯽ ﺻﻔﺖ اﺳﺖ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<span dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-top:3.6pt;margin-right:41.45pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><o:p><font size="5"><b>&nbsp;</b></font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-top:3.6pt;margin-right:41.45pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font size="5"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;">ﻓﻌﻞ ﺑﺮای ﮐﻠﻤﺎت اُﻣَﻢ ، ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ، اﻟﺸﻌﻮب ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻔﺮد ﻣﻮﻧﺚ ﻣﯽ آﯾﺪ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<span dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-top:3.6pt;margin-right:41.45pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><o:p><font size="5"><b>&nbsp;</b></font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-top:3.6pt;margin-right:41.45pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font size="5"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;">باب اﻧﻔﻌﺎل و ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺠﻬﻮل ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ؛ ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> . <span dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-top:3.6pt;margin-right:41.45pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><o:p><font size="5"><b>&nbsp;</b></font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-top:3.6pt;margin-right:41.45pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font size="5"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;">ﻣَﻦ و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﻞ اﻣﺮ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<span dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-top:3.6pt;margin-right:41.45pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><o:p><font size="5"><b>&nbsp;</b></font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-top:3.6pt;margin-right:41.45pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font size="5"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;">اﮔﺮ ﻣﻮﺻﻮف اﺳﻢ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ال ﻧﮕﯿﺮد اﻣﺎ ﺻﻔﺘﺶ ﺑﺎﯾﺪ ال ﺑﮕﯿﺮد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<span dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-top:3.6pt;margin-right:41.45pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><o:p><font size="5"><b>&nbsp;</b></font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-top:3.6pt;margin-right:41.45pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font size="5"><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span dir="RTL">اﻋﺪاد ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ و وﺻﻔﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ وزن ﻓﺎﻋﻞ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺪد&nbsp;</span></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-top:3.6pt;margin-right:41.45pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right"><font size="5"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><span dir="RTL">«اول» و ﭼﻮن در ﻋﺮﺑﯽ&nbsp;</span></span></b></font><b style="font-size: x-large;"><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><span dir="RTL">ﻧﻘﺶ ﺻﻔﺖ را دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺎﻣﻼ&nbsp;</span></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-top:3.6pt;margin-right:41.45pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right"><b style="font-size: x-large;"><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><span dir="RTL">ﺷﺒﯿﻪ اﺳﻢ&nbsp; ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-top:3.6pt;margin-right:41.45pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><o:p><font size="5"><b>&nbsp;</b></font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-top:3.6pt;margin-right:41.45pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: tahoma;"><font size="5"><b>در ﺑﺎب ﺗﻔﺎﻋﻞ و ﺗفعّل ﺻﯿﻐﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﻨﯽ و ﺟﻤﻊِ ﻣﺎﺿﯽ و اﻣﺮ ﮐﺎﻣﻼ</b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-top:3.6pt;margin-right:41.45pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><font size="5"><b>&nbsp;ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻤﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﻘﯿﻪ&nbsp;</b></font></span><b style="font-size: x-large;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;">ﺑﺎب ﻫﺎ ﻋﯿﻦ اﻟﻔﻌﻞ در ﻣﺎﺿﯽ ﻓﺘﺤﻪ و در اﻣﺮ ﮐﺴﺮه&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-top:3.6pt;margin-right:41.45pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right"><b style="font-size: x-large;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;">ﻣﯽ ﮔﯿﺮد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-top:3.6pt;margin-right:41.45pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><o:p><font size="5"><b>&nbsp;</b></font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-top:3.6pt;margin-right:41.45pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font size="5"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;">ﮐﻠﻤﻪ ی ﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺣﺮف وﺳﻂ "آ" و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-top:3.6pt;margin-right:41.45pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right"><font size="5"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-top:3.6pt;margin-right:41.45pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right"><font size="5"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;">ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺸﺘﻖ اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<span dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-top:3.6pt;margin-right:41.45pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><o:p><font size="5"><b>&nbsp;</b></font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-top:3.6pt;margin-right:41.45pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><o:p><font size="5"><b>&nbsp;</b></font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-top:3.6pt;margin-right:41.45pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font size="5"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;">ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺿﯽّ ، ﻣﻬﺪیّ ﻣﺸﺘﻖ اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<span dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-top:3.6pt;margin-right:41.45pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><o:p><font size="5"><b>&nbsp;</b></font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-top:3.6pt;margin-right:41.45pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><o:p><font size="5"><b>&nbsp;</b></font></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" align="left" dir="RTL" style="margin-top:3.6pt;text-align: right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:3.6pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:41.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Adobe Arabic', serif;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: tahoma;"><font size="5"><b>اﺳﻢ ﺗﻔﻀﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻔﺖ واﻗﻊ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﺻﻮف ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoBodyText" align="left" dir="RTL" style="margin-top:3.6pt;text-align: right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-font-width:90%;mso-ansi-language:AR-SA; mso-fareast-language:AR-SA;mso-bidi-language:AR-SA"><br></span></p> text/html 2019-03-28T17:39:14+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد منادی http://arabishirzad.mihanblog.com/post/552 <font size="4">نکات منادی&nbsp;</font><div><font size="4"><br></font></div><div><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-right:39.25pt;mso-add-space: auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="4">1-<span style="font-stretch: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">هرگاه منادی مضاف به « ی » متکلّم باشد گاهی « ی » از آخِر آن حذف</span></font></p><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-right:39.25pt;mso-add-space: auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"><br></span></font></p><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-right:39.25pt;mso-add-space: auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">&nbsp;می شود و حرف آخر منادی</span><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: red;">، کسره می گیرد</span></b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: red;"> </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">. </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">مانند :</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">یا </span><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: red;">ربِّ</span></b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"> ارحَم ضَعفَ بَدنی (</span></font><span lang="FA" style="font-size: large; font-family: Arial, sans-serif;">یا&nbsp;</span><b style="font-size: large;"><span lang="FA" style="line-height: 20.7px; font-family: Arial, sans-serif; color: red;">ربِّ</span></b><span lang="FA" style="font-size: large; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;= یا ربی &nbsp; / &nbsp; &nbsp;&nbsp;یا </span><b style="font-size: large;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: red;">أولادِ</span></b><span lang="FA" style="font-size: large; font-family: Arial, sans-serif;"> ! انتُم مُتَّحدونَ</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">و گاهی هر دو « حرف یا و ضمیر ی » از منادی حذف می شوند .</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-right:39.25pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="4">2-<span style="font-stretch: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">گاهی حرف ندا از اوَّل منادی حذف می شود . اگر جمله با مخاطب یا متکلّم</span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-right:39.25pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">&nbsp;آغاز شده باشد اسم اول جمله ، اصولا منادی است که حرف ندا از اول آن حذف</span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-right:39.25pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">&nbsp;شده است .</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp; </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">مانند :</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-right:39.25pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><br></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-right:39.25pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">إلهی ! هَب لی حُکماً و ألحِقنی بِالصّالِحینَ</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /&nbsp;&nbsp; </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">ربِّی أنا عبدُکَ الضَّعیفُ</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font size="4">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:39.25pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="4">3-<span style="font-stretch: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">کلمه بعد از «ایُها و ایّتُها» مرفوع است&nbsp; </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">یا أیُّها <span style="color:red">النّاسُُ</span> إتَّقوا اللهَ &nbsp;</span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:39.25pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"><br></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:39.25pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">( مرفوع به ضمه) </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">/&nbsp; </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">یا ایُّـها المُسلِم<span style="color:red">و</span>نَ إتَّحِدوا</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> (مرفوع به «و» در جمع مذکر سالم)</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font size="4">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-right:39.25pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font size="4">4-<span style="font-stretch: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">کلمه « الله » هرچند دارای الف و لام می باشد ولی قبل از آن أیُّها نمی آید</span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-right:39.25pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"><br></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-right:39.25pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">&nbsp;امّا گاهی حرف « یا » از آن حذف می شود و به جای آن در آخِر میم مُشدَّد</span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-right:39.25pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"><br></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-right:39.25pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">&nbsp;می آید</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp; &nbsp;<font color="#ff0000"> &nbsp;</font></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><font color="#ff0000">یا اللهُ = اللهُمَّ</font></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p></div> text/html 2019-02-17T14:27:22+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد انواع حصر http://arabishirzad.mihanblog.com/post/551 <font size="5">&nbsp;انواع حصر (عربی دوازدهم)</font><div><font size="5" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Yekan"><b>ا-در استثنایی که جمله قبل از الّا ،کامل نباشد .ویژگیهای</b></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Yekan"><b>&nbsp;این جملات اینست که ،الف: مستثنی منه ندارد -&nbsp;</b></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Yekan"><b>ب: جمله معمولا با ادات نفی یا نهی یا استفهام شروع</b></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Yekan"><b>&nbsp;شده ج: این جملات به دو شیوه ترجمه میشود .&nbsp;</b></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Yekan"><b>مانند «لا تَقُل الّا الحَقَ» = فقط حق را بگو (موکد و مثبت) -&nbsp;</b></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Yekan"><b>جز حق مگو</b></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Yekan"><b>2- جمله ای که با انما شروع شده باشد&nbsp;</b></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Yekan"><b>«انّما المومنونَ اخوة»</b></font><b style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large;">&nbsp;مومنان فقط برادرند</b></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Yekan"><b>3- تقدیم جار ومجرور. علی الله تَوَکَّلنا . فقط بر خدا توکل کردیم.</b></font></div> text/html 2019-01-21T19:01:44+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد 40 نکته مهم عربی http://arabishirzad.mihanblog.com/post/550 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><font size="4">باسمه تعالی&nbsp;&nbsp; 40 نکته مهم عربی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">1-لما یکتب( ماضی نقلی منفی):هنوزننوشته است.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">2-لما کَتَبَ :هنگامی که نوشت.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">3-لم یکتب(ماضی ساده منفی):ننوشت.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">4-لایکتب(نهی):نبایدبنویسد.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">5-فعل برای جمع مکسرغیرعاقل چه قبل ازآن وچه بعدازآن به صورت مفرد مؤنث آورده می شود.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">6-فعلهایی که به سکون ختم می شوند هر گاه به&nbsp; ال&nbsp; برسند سکون آنها به کسره تبدیل می شودچنین&nbsp; کسره ای را</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">کسره ی عارضی می نامیم.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کانت التلمیذه:کانتِ التلمیذه.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">7-فعلی که تشدیدروی حرف آخرآن یعنی روی&nbsp; لام الفعل باشد مضاعف است.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">8- فعلهای باب&nbsp; انفعال وتفاعل همیشه لازم می باشد.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">9- همزه ی امر باب افعال همیشه&nbsp; فتحه&nbsp; می گیرد.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">10-کلماتی مانند&nbsp; اتصال ، اتَّحد ، یتَّجه&nbsp; که دومین حرف کلمه&nbsp; ت&nbsp; می باشد حتماً متعلق به باب افتعال است.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">11-نون وقایه نقش ندارد.(حروف نقش ندارند.)</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">12-کلماتی مانند&nbsp; إقامه ، إشاره ، إستراحه که بروزن&nbsp; إفاله&nbsp; یا&nbsp; إستفاله&nbsp; هستند.حتماً باب إستفعال یا إفعال هستند.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">13-فعلهای امرغایب ومتکلم&nbsp; معرب وامرمخاطب مبنی می باشد.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">14-"مع"دائم الإضافه ونقش کلمه بعدازآن همیشه مضاف الیه است.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">15-اسمهای اشاره وموصول درصورتی که مثنی باشند&nbsp; معرب&nbsp; هستند.</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">16-اگربعداز اسم مبتدا دو اسم مرفوع بیایدودروسط آنهاضمیرمتصلی بکاررفته باشد،خبردرچنین حالتی ازنوع جمله ی اسمیه است.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (المسجدُ بابُهُ مفتوحٌ.)</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">17-اسم افعال ناقصه نمی تواند ضمیرمنفصل باشد.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">18-اولین کلمه ی بعداز&nbsp; مای کافه&nbsp; مبتدا است نه اسم إنَّ.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">19-اسم لای نفی جنس&nbsp; ال وتنوین نمی گیرد و مبنی برفتح است.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">20-اولین کلمه ی بعدازضمیرفصل ،خبراست ونوع خبر مفرد است.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">21-به اندازه ی فعلهای معلوم هرعبارت در آن عبارت فاعل وجوددارد.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">22-"جیِّداً"اگربعدازاسم معرفه بیاید " حال"&nbsp; واگربعدازاسم نکره بیاید"صفت"می باشد.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (قرأتُ کتاباً جیِّداً. )&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (قرأتُ الکتابَ جیِّداً. )</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">23-جمله ای که مرجع آن نکره باشد"وصفیه"وجمله ای که مرجع آن معرفه باشد" حالیه ومحلاًمنصوب "ااست.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">24-اعداد"1و2"همیشه "صفت"وتابع ماقبل خود می باشد.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">25-کلمات "ابن وبنت"اگربین&nbsp; دو علم قرارگیرد"عطف بیان"وکلمه ی بعداز آن همیشه "مضاف الیه"است.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">26-معدود و اعداد"11تا99 مفردومنصوب است.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">27-ادات شرط اگربرسرفعل ماضی بیایندبه صورت مضارع ترجمه می شود.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">البته ترجمه کردن بصورت ماضی نیز جایز است<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">28-اعداد"11تا19"به جز"12"مبنی برفتح هستند.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">29-بعدازلای نفی جنس " فعل"&nbsp; نمی آید.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">30-اولین کلمه ی منصوب بعدازافعال ناقصه حتماً" خبرافعال ناقصه" واعراب آن منصوب است.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">31-هرگاه بین موصوف وصفت ،مضاف الیه فاصله بیندازد"صفت"به صورت معرفه به ال می آیددرحالی که موصوف</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">معرفه به اضافه است.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (هم عبادُ اللهِ الصالحون) </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">32- درجواب "کیف" از"حال" استفاده می کنیم وحال مفردباید" نکره،منصوب ومشتق"باشدوازنظرجنس وتعدادتابع "ذوحال" باشد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کیف رأیتَ صدیقکَ؟&nbsp; رأیتُهُ مبتسماً.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">33-"خبر"اگر"مشتق" باشدازنظرجنس وتعداد بامبتدامطابقت داردواگرخبر"جامد"باشدلازم نیست که ازنظرجنس بامبتدای خودمطابقت کند.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; الحکمهُ کنزُ المؤمن.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; الحکمه مفیدهٌ فی حیاه الإنسان.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">34-کلمه های "خیر وشر" اگردرجمله به معنی" بهتروبهترین" و"بدتروبدترین" باشد،"اسم تفضیل" محسوب می شود.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">35-اگرکلمه ای بروزن "أفعل" باشد وبر"رنگ وعیب "دلالت کند"صفت مشبهه" است ودیگر"اسم تفضیل" نیست ومؤنث آن بروزن"فعلاء" می آید.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; أخضر، أحمر، أبکم،أعمی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خضراء،حمراء،بکماء،عمیاء</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">36-کلیه مصادر اعم ازمجردومزید" جامد"هستند.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">37-ادات شرط عبارتند از:إن ،مَن ، ما ، أینما ، کیفما ، مهما .&nbsp; إن "حرف" وبقیه" اسم "هستند.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">38-ازفعل متعدی ،فعل مجهول ساخته می شود.ولی ازفعل لازم وامرنمی توان فعل مجهول ساخت.</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">39-اسمی که دارای" ال" باشد بعد از" أیها وأیتها" بیایداگرجامدباشد" عطف بیان" واگرمشتق باشد"صفت" است.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="4">40-لیت و لعل + فعل مضارع = مضارع التزامی فارسی ترجمه میشود.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="4">لیت + فعل ماضی = ماضی استمراری فارسی یا ماضی بعید فارسی ترجمه میشود.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p> text/html 2018-12-22T16:00:02+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد حال و صاحب حال عربی دوازدهم http://arabishirzad.mihanblog.com/post/549 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">حال و صاحب حال عربی دوازدهم</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">حال: اسمی [نکره ،مشتق و منصوب ]ویا جمله ای[اسمیه یا فعلیه] است که برای بیان حالت فاعل یا مفعول &nbsp;یا نایب فاعل و….. هنگام وقوع فعل می اید .</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">حال مفرد</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="4">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">۱-حال مفرد غالبا مشتق(اسم فاعل ،اسم مفعول، صفت مشبهه) می آید</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">. رایتُ الطالبَ مُبتسماً<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">۲-حال مفرد از نظر عدد وجنس با صاحب حال(مرجع حال) مطابقت میکند </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">.رایتُ الطالبةَ مبتسمةً – رایتُ الطلابَ مبتسمینَ<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="4">3- صاحب حال(مرجع حال) معرفه است اما حال نکره است . (در تستها دقت کنید)<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="4">گاهی حال بصورت جمله (اسمیه یا فعلیه )می آید رایتُ الطلابَ و هم مبتسمونَ<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="4">دقت کنید حال در جمله بالا بصورت جمله اسمیه آمده و کلمه«مبتسمون» خبر است و مرفوع. بنابراین با حال مفرد اشتباه نگیرید<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="4">دقت در این مورد نیز در تستها ضروریست.</font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-10-22T12:48:38+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد گام به گام عربی دهم و یازدهم http://arabishirzad.mihanblog.com/post/548 <div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#ff0000">برای دانلود ،روی گام به گام مورد نظر کلیک کنید.</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="6"><a href="http://s9.picofile.com/d/8340609392/4bbf938a-07c1-449f-9f1e-588ec4101f7d/خودآموز_عربی_10انسانی97.pdf" target="_blank" title="دهم انسانی">گام به گام عربی دهم انسانی</a><font color="#3333ff">&nbsp;</font></font></b></div><div><font color="#3333ff"><br></font></div><div><font color="#3333ff"><br></font></div><div><font color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8340610226/63bd836b-40a1-4012-a194-6c4d1c98b9f8/خوشخو_خودآموز_عربی10_تجربی97.pdf" target="_blank" title="دهم تجربی ریاضی"><font size="6"><b>گام به گام عربی دهم تجربی-ریاضی</b></font></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="6"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: center;"><font size="6"><b><a href="http://s9.picofile.com/d/8340610700/2523904e-9a3a-418b-a5fb-2736267a24cc/خوشخو_خودآموز_11_انسانی.pdf" target="_blank" title="یازدهم انسانی">گام به گام عربی یازدهم انسانی</a><font color="#ff0000">&nbsp;</font></b></font></div><div><font color="#ff0000"><br></font></div><div><font color="#ff0000"><br></font></div><div><font color="#ff0000"><br></font></div><div><font color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8340611318/f3479ded-330c-4318-92b1-45d53142feb8/خودآموز_عربی11_تجربی97.pdf" target="_blank" title="یازدهم تجربی ریاضی"><font size="6"><b>گام به گام عربی یازدهم تجربی-ریاضی</b></font></a></div></div> text/html 2018-09-23T18:46:25+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد عربی دوازدهم همراه با ترجمه و پاسخ تمارین http://arabishirzad.mihanblog.com/post/547 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-large;">عربی دوازدهم تجربی ریاضی همراه &nbsp;با ترجمه و پاسخ تمارین</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8338077300/tajrobi12.pdf.html" target="_blank" title="عربی دوازدهم تجربی ریاضی با ترجمه و پاسخ تمارین"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><span style="font-family: Mihan-Nassim;"><font size="6" color="#ff0000"><b>دانلود کنید</b></font></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-large;">عربی دوازدهم انسانی همراه &nbsp;با ترجمه و پاسخ تمارین</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8338078634/12_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title="دوازدهم انسانی"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><font size="6" color="#ff0000"><b>دانلود کنید</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"></a></div> text/html 2018-07-11T13:34:33+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد ثبتنام در مدارس نمونه دولتی استان خراسان شمالی http://arabishirzad.mihanblog.com/post/546 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">جهت&nbsp;ثبتنام در مدارس نمونه دولتی&nbsp;</span></div><div><font size="5"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">استان خراسان شمالی</span><span style="font-size: x-large;">(متوسطه اول)</span></div><div><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">&nbsp;روی لینک ذیل کلیک کنید.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://10.56.37.50/" target="_blank" title="نمونه هفتم"><font size="6" color="#ff0000"><b>http://10.56.37.50/</b></font></a></div></div> text/html 2018-06-10T08:36:55+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد پاسخ به چند سوال دانش آموزان یازدهم http://arabishirzad.mihanblog.com/post/545 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="5">سلام پاسخ به چند سوال دانش آموزان یازدهم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: -18pt;"><font size="5"><span style="font-stretch: normal;">1-</span><span style="font-stretch: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;</span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">آیا سوالات کنکور 98 فراتر از کتاب عربی است ؟&nbsp;</span></font></p><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: -18pt;"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">پاسخ : <font color="#ff0000">هر نکته یا قاعده&nbsp; یا فن ترجمه ای که در کتاب درسی آمده</font></span></font></p><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: -18pt;"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#ff0000">&nbsp;حتی بسیار مختصر و گذرا هم بیان شده</font> ،میتواند منبعی برای طرح&nbsp;</span></font></p><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: -18pt;"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">سوال کنکور باشد بنابراین دقت در تمامی جملات متنهای درس، و</span></font></p><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: -18pt;"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;شیوه دقیق ترجمه آنها با توجه به قواعد موجود در کتب درسی،&nbsp;</span></font></p><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: -18pt;"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">بسیار ضروری است.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="5" color="#ff0000">ممکن است نکاتی &nbsp;در کتاب بیان نشده باشد اما درون یکی&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="5" color="#ff0000">از جملات کتاب</font></span><span style="font-size: x-large; font-family: Arial, sans-serif;">، آن نکته وجود داشته باشد، &nbsp;وجود همین&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span style="font-size: x-large; font-family: Arial, sans-serif;">جمله در کتاب درسی برای&nbsp;</span><span style="font-size: x-large; font-family: Arial, sans-serif;">طرح سوال کنکور کفایت میکند .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span style="font-size: x-large; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;مثلا در کتاب دهم و یازدهم،&nbsp;</span><span style="font-size: x-large; font-family: Arial, sans-serif;">این نکته بیان نشده:</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span style="font-size: x-large; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;اسم مثنی یا جمع مذکر سالم ، وقتی مضاف واقع شود</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="5">&nbsp;،«ن» آن حذف میشود =&nbsp; مسلمونَ + العالم = مسلموا العالم&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="5">&nbsp;&nbsp; / فلاحَینِ + القریة =فلاحَی القریة<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="5">اما اگر به متن درسهای کتاب یازدهم دقت کنید همانند مورد فوق خواهید یافت.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="5"><br></font></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: -18pt;"><font size="5"><span style="font-stretch: normal;">2-</span><span style="font-stretch: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;</span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">آیا شرکت در کلاسهای کنکور یا همایشهای کنکور برای کسب</span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: -18pt;"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;رتبه برتر مفید است ؟&nbsp;</span></font><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: x-large; text-indent: -18pt;">خیر . <font color="#ff0000">شرکت در اینگونه کلاسها و همایشها ،</font></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: x-large; text-indent: -18pt;"><font color="#ff0000">&nbsp;فقط اتلاف وقت وسرمایه است</font></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: x-large; text-indent: -18pt;">&nbsp;اگر همین زمان را برای خواندن&nbsp;</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: x-large; text-indent: -18pt;">چند کتاب تست اختصاص دهید بسیار مفیدتر</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: x-large; text-indent: -18pt;">خواهد بود .</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: x-large; text-indent: -18pt;">برگزار کنندگان اینگونه همایشها و کلاسها هیچگونه اطلاعی</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: -18pt;"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;از کنکور 98 ندارند و فقط جهت گرم کردن کلاسها و همایشهای خود،</span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: -18pt;"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;نکات&nbsp; کتب قدیمی (که از کتب جدید حذف شده را بیان میکنند) یا&nbsp;</span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: -18pt;"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font color="#ff0000">دروغهای شاخداری مانند ارتباط با طراحان سوالات کنکور </font>و...&nbsp;</span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: -18pt;"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;را مطرح میکنند. امیدوارم&nbsp; در دام این شیادان و کلاهبرداران</span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: -18pt;"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;حرفه ای</span></font><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: x-large; text-indent: -18pt;">&nbsp;نیفتید و فقط وقت خود را صرف مطالعه دقیق کتابها نمایید.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: -18pt;"><font size="5"><span style="font-stretch: normal;">3-</span><span style="font-stretch: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;</span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">آیا <font color="#ff0000">تکنیکهایی برای رسیدن سریع به پاسخ</font> سوالات کنکور وجود دارد ؟</span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: -18pt;"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;بله ، با خرید دو <font color="#ff0000">کتاب تست&nbsp;</font> و <font color="#ff0000">مشاوره و راهنمایی دبیر</font> خود ،</span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: -18pt;"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">به راحتی&nbsp;</span></font><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: x-large; text-indent: -18pt;">و بدون هزینه میتوان به این تکنیکها دست یافت.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: -18pt;"><font size="5"><span style="font-stretch: normal;">4-</span><span style="font-stretch: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;</span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">خرید چه نوع کتابهایی برای کنکور 98 مفید است ؟&nbsp;</span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: -18pt;"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">خرید <font color="#ff0000">کتابهای تست</font></span></font><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: x-large; text-indent: -18pt;"><font color="#ff0000">&nbsp;</font>مثلا تست عربی دهم و تست عربی یازدهم</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: x-large; text-indent: -18pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;انتشارات خیلی سبز یا...&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: x-large; text-indent: -18pt;">مفید خواهد بود&nbsp;</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: x-large; text-indent: -18pt;"><font color="#ff0000">&nbsp;تاکید میکنم «کتب تست» که&nbsp; پاسخ تستها را شرح داده باشد</font>.&nbsp;</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: -18pt;"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">با آرزوی توفیق.</span></font><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-04-19T11:25:58+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد افعال ناقصه (قواعد درس هفتم عربی یازدهم ) http://arabishirzad.mihanblog.com/post/543 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">فعل ناقصه :(قواعد درس هفتم عربی یازدهم )<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">فعل ناقصه فعلی است که وقتی بر سر مبتدا و خبر می آید، مبتدا را به عنوان اسم خود قرار داده و خبر را به عنوان خبر خود قرار می دهد، مثل:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; الکتابُ مفیدٌ&nbsp;&nbsp;&nbsp; ........&nbsp;&nbsp; کان الکتابُ مفیداً<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">فعل هایی هستند که مثل «کان» عمل می کنند و «اخوات کان» نامیده می شوند:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">أصبح / صارَ / لیس/ أضحی / ظلََّ / باتَ / اَمسی / مازال / مابرح / ما انفکَّ / مافتیءَ / مادامَ <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#000099"><span lang="FA">أفعال تامة التصرف (فعلهای ناقصه که : ماضی ، مضارع و امر دارند)</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#000099"><span lang="FA">كان: یكون - كن (اتصاف الاسم بالخبر فی الزمن الماضی أو فی الحال والاستقبال)</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#000099"><span lang="FA">أصبح: یصبح - أصبِح (إفادة حدوث الخبر فی وقت الصباح)</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#000099"><span lang="FA">أضحى: یضحی - أضحِ (إفادة حدوث الخبر فی وقت الضحى)</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#000099"><span lang="FA">أمسى: یمسی - أمسِ (إفادة حدوث الخبر فی وقت المساء)</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#000099"><span lang="FA">بات: یبیت - بِت (إفادة حدوث الخبر فی وقت اللیل)</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#000099"><span lang="FA">ظل: یظل - ظل (إفادة حدوث الخبر فی وقت النهار)</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#000099"><span lang="FA">صار: یصیر - صر (للتحول)</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#000099"><span lang="FA">وتفید هذه الأفعال الحدث بوقت مخصص كالصباح أو المساء.</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#000099"><span lang="FA">أفعال ناقصة التصرف (فعل های ناقصه ای که فقط ماضی و مضارع دارند)</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#000099"><span lang="FA">ما برح: لا یبرح (للاستمرار)</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#000099"><span lang="FA">ما انفك: لا ینفك (للاستمرار)</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#000099"><span lang="FA">ما زال: لا یزال (للاستمرار)</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#000099"><span lang="FA">مافتئ : لا یفتأ (للاستمرار)</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#000099"><span lang="FA">أفعال جامدة (فعلهای ناقصه ای که فقط&nbsp; بصورت فعل ماضی هستند)</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#000099"><span lang="FA">ما دام (للظرفیة بمعنى مدة دوام)</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#000099"> </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#000099">لیس (للنفی)</font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font color="#ff0000">شما در درس هفتم فقط با&nbsp; 4 فعل ناقصه« کان(یکون) / أصبح (یُصبحُ)/ صارَ (یصیر) / لیس» آشنا خواهید شد.</font><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">افعال ناقصه تنها به ابتدای &nbsp;جملات اسمیه می آیند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">اعراب جمله اسمیه &nbsp;بعد از ورود افعال ناقصه :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">وقتی فعل ناقصه بر سر مبتدا و خبر آمد، مبتدا را مرفوع و« خبر را منصوب می کند.»<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">- کان سعیـهُم مشکوراً&nbsp; (سورۀ اسراء / آیۀ 19) مشکورا = خبر منصوب با تنوین ....ً<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">- و ما کان أکثرهُم مؤمنین (سورۀ شعراء / آیۀ 67) مؤمنین =خبرکان منصوب با «ی»(در جمع مذکر سالم)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;نشانه های نصب = _َ_____ً__(در اسم مفرد و جمع مکسر)&nbsp; ی : در مثنی و جمع مذکر سالم /&nbsp; کسره&nbsp; ِ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٍ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>: در اسم جمع مونث سالم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">نکته: هر گاه فعل ناقصه بخواهد بر سر ضمیر منفصل ظاهر شود باید فعل متناسب با صیغۀ آن ضمیر آورده شود. مثال:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">أنتم مؤمنون&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;&nbsp;&nbsp; کنتم مؤمنین<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">انواع خبر افعال ناقصه:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">1. مفرد: صار التلمیذُ ناحجاً<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">2. جمله: کان التلمیذُ یجتهد فی درسه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">3. شبه جمله(جار و مجرور ،ظرف): مازال التلمیذُ فی البیت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">معانی افعال ناقصه : کان(یکون) : چند معنا دارد : 1- بود&nbsp; : كــــــــــانَ &nbsp;&nbsp;اَلـــــَّرجــــــلُ&nbsp; حَـــــلیــــــماً&nbsp;&nbsp; مرد، بردبار بود&nbsp; &nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">2 :است : کان الـلّــهَ&nbsp; غَـفـوراً&nbsp; &nbsp;خداوند ،بسیار آمرزنده است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">3- کان +فعل مضارع = معادل ماضی استمراری فارسی ترجمه میشود: کان الطلّاب یکتبون : دانشجویان می نوشتند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">4: کان +(قد+)+فعل ماضی = معادل ماضی بعید فارسی ترجمه میشود&nbsp;&nbsp; کان الطلّابُ کتبوا : دانشجویان ، نوشته بودند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">5: کان + لــِ یا عندَ&nbsp; = داشت&nbsp; &nbsp;کان لرجلٍ غلامٌ : مردی ، نوکری داشت. کان عنده قلم : او قلمی داشت.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">أصبح (یُصبحُ)/ صارَ &nbsp;: به معنای «شد، میشود»&nbsp; :صار الطلّاب ناجحین : دانشجویان، موفق شدند. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">اصبح الکاذبون نادمین : دروغگویان، پشیمان شدند.&nbsp; اصبحت المومناتُ ناجحاتٍ : زنان مومن،موفق شدند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">لیس : نیست&nbsp;&nbsp; =&nbsp; لََیْسَ عَلَیْكَ هُدَاهُمْ (سوره بقرة 272) : هدایت آنها برعهده تو نیست.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">نكته‌ی مهم 1 : افعال ناقصه از جهت جنس و عدد با اسم خود مطابقت می‌كنند . ( مانند مبتدا و خبر )&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مذكر &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مونث<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صارَ علیٌ مؤمناً . &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; صارَتْ فاطمةُ مَوْمِنَةً.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لَیسَ تلمیذُ كاذباً.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لَیسَتْ تلمیذةُ كاذبةً .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یكوُنُ التِّلمیذانِ ناجِحَینِ .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تَكوُنُ التِّلمیذَتانِ ناجِحَتَنْنِ .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یكُوُنَ التَّلامیذُ ناجِحینَ .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تَكُونُ التِّلمیذاتُ ناجحاتٍ .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">نکته مهم 2 : افعال ناقصه را با توجه به مابعد خود( اسم و خبرشان) ترجمه کنید. یعنی اگر اسم افعال ناقصه ، جمع یا مثنی بود، فعل ناقصه باید بصورت جمع ترجمه شود . و اگر اسم فعل ناقصه«کان» الله یا آخرة( جهان آخرت) باشد( یعنی درمورد آینده باشد) باید «است » ترجمه شود .&nbsp;&nbsp;&nbsp; کان ثوابُ الآخرة أبقی : پاداش آخرت، پایدارتر است .&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ومن الله توفیق</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-04-10T14:48:13+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد فعل مضارع مجزوم http://arabishirzad.mihanblog.com/post/541 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">عربی یازدهم ( درس 6)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">فعل مضارع مجزوم: مضارع مجزوم با اضافه کردن یکی از حروف جازمه(لَمْ-لما-لانهی- لـِ امر غایب) به اول&nbsp; یک فعل مضارع مرفوع ساخته می شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">لَم ، لَمّا ، لـِ امر غایب ، لای نهی.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">نكته 1:«لَم،لمّا» معنی فعل مضارع را تبدیل به ماضی می كنند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">2: «لَمْ»معنی فعل مضارع را به ماضی منفی یا ماضی نقلی منفی تبدیل می كند.(هنگام ترجمه دقت کنید)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">لَم یَكتُبْ&nbsp; = ننوشت، ننوشته است &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;لم تكتبْ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">لم یكتبا (حذف ن) لم تكتبا(حذف ن) لم أكتبْ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">لم یكتبوا(حذف ن) لم تكتبوا(حذف ن)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">لم تكتبْ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;لم تكتبی(حذف ن) = ننوشتی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">لم تكتبا(حذف ن) لم تكتبا(حذف ن) لم نكتبْ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">لم یكتبنَ&nbsp;&nbsp; لم تكتبن(بدون تغییر چون جمع مونث است)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">3: «لمّا» به معنی(( هنوز نه ))مضارع را به ماضی نقلی منفی تبدیل می كند .(لَمّا یَفْهَمْ __هنوز نفهمیده است)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">4-«ل امر غایب »معمولا &nbsp;به ابتدای&nbsp; شش صیغه غایب و 2 صیغه متکلم وارد میشود و فعل مضارع را مجزوم میکند.&nbsp; لِیَکتُبْ = باید بنویسد<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 18.6667px; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 21.4667px;">&nbsp;لـِ امر غایب ، پس از حرف «ف &nbsp;، و » ساکن میشود :</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 21.4667px;"><font size="5" color="#ff0000"> فَلیَعبدوا</font></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">* جزم : در فعل هایی كه به ضمه ختم میشوند ،ضمه به ساكن تبدیل می شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">*فعل هایی كه به «ن» ختم میشوند ، «ن» آنها حذف میشود( &nbsp;بنابراین «ن »مثنی و جمع و مفرد مونث مخاطب ، در حالت جزم حذف میشود. لِیَکتُبا&nbsp; - لِیَکتُبوا&nbsp; ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">*باید توجه كرد كه « جمعهای مونث : یفعلنَ ، و&nbsp;&nbsp; تفعلنَ » بدون تغببر باقی میماند و ن&nbsp; آنها حذف نمیشود. لِیَکتُبْنَ – لِتَکتُبْنَ<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 18.6667px; line-height: 21.4667px;">نکته : سال گذشته در کتاب عربی دهم با «ل: حرف جر» آشنا شدید باید بدانید که &nbsp;بعد از «ل :حرف جر» اسم می آید( الحمد <font color="#ff0000">للهِ</font>) &nbsp; و بعد از ل جازمه یا ناصبه ،فعل مضارع می آید.لِاُدافع - لیفتح</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 21pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm">تفاوت «لام» ناصبه با «لام» امر:</span></b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 21pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:#333333"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1.&nbsp;&nbsp;«لـ» ناصبه، عامل نصب فعل مضارع و «لـ» امر، عامل جزم فعل مضارع است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 21pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333">&nbsp;2. «لـ» امر در آغاز جمله می‌آید و مستقل است ولی «لـ» ناصبه&nbsp;</span><b><u><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><font color="#ff0000">معمولاً</font></span></u></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><font color="#ff0000">&nbsp;(نه همیشه)</font></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#0070C0; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm">&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:#333333">در وسط جمله و به‌دنبال جمله‌ی دیگری می‌آید و از نظر معنایی با ما قبل خود ارتباط دارد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 21pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333">3. «لـ» امر تنها بر سر افعال غایب و متکلم می‌آید ولی «لـ» ناصبه هم بر سر افعال غایب و متکلم و هم بر سر افعال مخاطب می‌آید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 21pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333">پس اگر «لـ» بر سر یکی از صیغه‌‌های مخاطب آمده باشد، مطمئن خواهیم بود که ناصبه است، اما اگر بر سر صیغه‌های متکلم و یا غایب آمده باشد می‌تواند ناصبه یا جازمه (لام امر) باشد، که در این حالت برای تشخیص نوع «لـ» باید بیش‌تر بررسی کنیم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 21pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm">مثال‌هایی برای «لـ» ناصبه و «لـ» امر:</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 21pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333">«لیکتبِ الطّالب تکالیفه»: دانش‌آموز باید تکالیف خود را بنویسد. (لام از نوع امر است که به‌صورت «باید» ترجمه می‌شود و کسره‌ی انتهای فعل نیز عارضی و برای رفع التقای ساکنین و راحت خوانده شدن است.)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 21pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333">«لیدافعوا المقاتلین من وطنهم الإسلامیّ»: رزمندگان باید از میهن اسلامی خود دفاع کنند. (لام از نوع امر است و چون این حرف، جازمه است لذا فعل مضارع با حذف نون اعراب مجزوم شده است.)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 21pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333">«ذهبتُ إلی المکتبة لاُطالعَ دروسی»: به کتب‌خانه رفتم تا درس‌هایم را مطالعه کنم. (لام در این‌جا از نوع ناصبه است و با اعراب ظاهری اصلی فتحه، فعل مضارع را منصوب نموده است.)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 21pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333">«یطلب صاحب المزرعة من جیرانه </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:red">لیساعدو</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333">ه فی جمع المحاصیل»: صاحب مزرعه از همسایگان خود می‌خواهد تا او را در جمع کردن محصول‌ها </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red">یاری کنند</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333">. (لام در این‌جا نصب‌دهنده‌ی فعل مضارع است که فعل مضارع را با &nbsp;حذف نون اعراب، منصوب نموده است.)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 21pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm">&nbsp;نكته مهم:</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:#333333">&nbsp;توجه داشته باشید که «لـ» ناصبه همیشه در وسط جمله و به دنبال فعل دیگری نمی‌آید؛ اما امکان دارد اجزای جمله جابجا شود و&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><font color="#cc0000">&nbsp;جمله، «لـ» ناصبه در اول کلام بیاید</font></span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:#333333">&nbsp;که باید، از معنا کمک گرفت.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 21pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333">مثال: </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:red">لأنجحَ</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333"> فی الامتحانات </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red">لاُطالع</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333"> جیّداً!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 21pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333">در عبارت فوق، «لـ» اول از حروف ناصبه و «لـ» دوم از حروف جازمه است؛ به ترجمه این عبارت دقت کنید: «برای اینکه در امتحانات </span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:red">موفق بشوم</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333">، </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:red">باید</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333"> خوب درس </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red">بخوانم</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333">)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">5: لای نهی: معمولا به صیغه های مخاطب وارد میشود . لا تذهبْ = نرو<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">اگر لا نهی به صیغه های غایب وارد شود اینگونه ترجمه میشود : نباید + مضارع التزامی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">لا یغتبْ : نباید غیبت بکند<o:p></o:p></span></p>