عربی دبیرستان و نکات کنکوری دبیر عربی دبیرستان ،نکات کنکوری عربی دبیرستان و جزوه جامع عربی برای تمامی رشته های دبیرستان(انسانی،تجربی،ریاضی) -دارای 19 سال سابقه تدریس عربی دبیرستان و کلاسهای کنکور-سرگروه ومدیر گروه عربی از سال 1390 تا کنون-تلمّذ در محضر بزرگترین اساتید ادبیات عرب ایران:دکتر حسن وحید -دکتر نادر نظام طهرانی-دکتر عدنان طهماسبی-دکتر عناد (عراقی)-دکتر مصطفوی و... http://arabishirzad.mihanblog.com 2017-03-29T21:57:56+01:00 text/html 2017-03-16T05:15:06+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد ثبت نام در مدارس نمونه دولتی استان خراسان شمالی http://arabishirzad.mihanblog.com/post/497 <div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Koodak" color="#ff0000">&nbsp;آدرس سامانه ثبت نام در مدارس نمونه دولتی استان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Koodak" color="#6633ff">&nbsp;خراسان شمالی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Koodak">برای ثبت نام روی آدرس ذیل کلیک کنید.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><a href="http://azmoon.nkhedu.ir/" target="_blank" title="سامانه ثبت نام نمونه دولتی"><b><font size="6">http://azmoon.nkhedu.ir/</font></b></a><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"></div> text/html 2017-03-13T03:59:25+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد قواعد درس ششم(دهم انسانی) http://arabishirzad.mihanblog.com/post/495 <font size="5" face="Mihan-Yekan">قواعد درس ششم(دهم انسانی)معرب و مبنی- اعراب اجزاء جمله فعلیه و جمله اسمیه &nbsp; &nbsp;</font><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/526/1577205/ensani.pdf" target="_blank" title="قواعد درس ششم کتاب دهم انسانی"><font size="5" face="Mihan-Yekan">&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><font size="5" face="Mihan-Yekan" color="#ff0000"><b>دانلود کنید</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"></a> text/html 2017-03-07T10:09:48+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد کتاب عربی (جمع بندی) برای کنکور http://arabishirzad.mihanblog.com/post/494 <font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#3333ff">سلام- اساتید عزیز کنکور &nbsp;که به &nbsp;شهر ما تشریف می آورند، حتی شیوه صحبت کردن و &nbsp;تدریسشان برگرفته شده از کتاب ذیل است برای خرید آن ،روی تصویر کلیک کنید.</font><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">&nbsp; (قیمت ده هزار تومان)</span><a href="https://kheilisabz.com/shop/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C" target="_blank" title="عربی جمع بندی"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"></a><div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://kheilisabz.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%DA%AF%D8%B4%D8%AA.html" target="_blank" title="عربی جمع بندی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://kheilisabz.com/wp-content/uploads/2015/11/Arabi-Jambadi.png" alt="عربی جمع بندی"></a></div></div> text/html 2017-01-11T08:48:07+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد صرف 14 صیغه فعل ماضی(باب مفاعلة) و صرف14صیغه فعل مضارع باب استفعال http://arabishirzad.mihanblog.com/post/493 <div><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><b>صرف 14 صیغه فعل ماضی(باب مفاعلة)</b></font></div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://s8.picofile.com/d/8282049626/73d1ffd4-14c1-42cc-9541-a37baf7c322e/%D8%B5%D8%B1%D9%81_14%D8%B5%DB%8C%D8%BA%D9%87_%D9%81%D8%B9%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9.pdf" target="_blank" title="صرف 14 صیغه فعل ماضی(باب مفاعلة)"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8180284118/3_gif%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.gif" alt="صرف 14 صیغه فعل ماضی(باب مفاعلة)">&nbsp;</a>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<div><br></div><div><br></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#ff0000"><b>صرف14صیغه فعل مضارع باب استفعال</b></font></div><div><br></div><div><a href="http://s8.picofile.com/d/8282049434/f1a8fc13-21cc-4f83-b695-ad6e1d75a161/%D8%B5%D8%B1%D9%81_14_%D8%B5%DB%8C%D8%BA%D9%87_%D9%81%D8%B9%D9%84_%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%B9_%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C.pdf" target="_blank" title="صرف14صیغه فعل مضارع باب استفعال"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8180284118/3_gif%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.gif" alt="صرف 14 صیغه فعل مضارع(باب استفعال)"></a></div> text/html 2016-12-14T08:32:33+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد سوالات کنکور 95 -کانال تلگرام عربی دبیرستان و عربی دهم http://arabishirzad.mihanblog.com/post/492 <div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Yekan" color="#3333ff"><b>سوالات عمومی کنکور 95 رشته انسانی + کلید</b></font></div><div><br></div><div><br></div><a href="http://s9.picofile.com/d/8273389800/09e21b9c-5858-4c59-8269-2c414d653c7f/konkor95ansani_omomi.pdf" target="_blank" title="سوالات عمومی کنکور95 انسانی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8180284118/3_gif%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.gif" alt="سوالات عمومی کنکور رشته انسانی95">&nbsp;</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://s8.picofile.com/d/8273389926/fc9d293b-d3fc-435b-9ff4-32ed56ded39f/keled_omomi95ensani.html" target="_blank" title="کلید سوالات عمومی 95 انسانی">&nbsp;<img src="http://s4.picofile.com/file/8180284118/3_gif%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.gif" alt="سوالات عمومی کنکور رشته انسانی95"></a><div><br></div><div><br></div><div><b style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large; text-align: center;"><br></b></div><div style="text-align: right;"><b style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; <font color="#3333ff">&nbsp;سوالات اختصاصی کنکور 95 رشته انسانی + کلید</font></b></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s8.picofile.com/d/8273389900/02a4fd9c-b072-4d93-8232-2211e687091a/konkor95ensani_ekhtesasi.pdf" target="_blank" title="سوالات اختصاصی کنکور95 انسانی"><img src="http://s4.picofile.com/file/8180284118/3_gif%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.gif" alt="سوالات عمومی کنکور رشته انسانی95"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://s9.picofile.com/d/8273389918/8a4aa729-81a2-420f-95cf-e26e5fd2f0cb/keled_ekhtesasi95.html" target="_blank" title="کلید سوالات اختصاصی کنکور 95 انسانی">&nbsp; &nbsp;<img src="http://s4.picofile.com/file/8180284118/3_gif%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.gif" alt="سوالات عمومی کنکور رشته انسانی95"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&amp;id=2622" target="_blank" title="سازمان سنجش">منبع : سازمان سنجش</a></div><div><br></div><div><a href="http://result2.sanjesh.org/keys/" target="_blank" title="کلید سوالات کنکور 95">کلیدسوالات 95</a></div> text/html 2016-09-30T23:52:28+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد متن، ترجمه و ترکیب عربی سوم و چهارم انسانی+درس 1 تا 5 سوم تجربی http://arabishirzad.mihanblog.com/post/491 <b><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">متن، ترجمه و ترکیب عربی سوم و چهارم</font></b><div><b><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">&nbsp;انسانی</font></b></div><div><a href="http://s9.picofile.com/d/8269213550/35335c66-679e-4b10-a20b-c2fe70898bbd/%D9%85%D8%AA%D9%86_%D9%88_%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87_%D9%88_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_3_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.pdf" target="_blank" title="متن، ترجمه و ترکیب عربی سوم انسانی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8180284118/3_gif%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.gif" alt="متن، ترجمه و ترکیب عربی سوم انسانی"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div><a href="http://s8.picofile.com/d/8269213518/4ce094c6-c378-46f8-bb33-2476eb3b4c36/%D9%85%D8%AA%D9%86_%D8%8C%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87_%D9%88_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4.pdf" target="_blank" title="متن، ترجمه و ترکیب عربی چهارم انسانی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8180284118/3_gif%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.gif" alt="متن، ترجمه و ترکیب عربی سوم و چهارم انسانی"></a><div><b><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">متن و ترکیب عربی سوم تجربی</font></b></div><div><b><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000"><br></font></b></div><div><a href="http://s9.picofile.com/d/8274394942/c37cc92c-3c91-4bdd-b9c4-672394cacd63/%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C.pdf" target="_blank" title="درس 1 تا 5 سوم تجربی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8180284118/3_gif%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.gif" alt="متن، ترجمه و ترکیب عربی سوم و چهارم انسانی"></a></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div> </div> text/html 2016-05-13T03:16:18+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد اعراب القرآن (اندروید) http://arabishirzad.mihanblog.com/post/488 <font color="#33CC00"><b><font face="Mihan-Yekan" size="5">&nbsp;</font></b></font><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#009900"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">بسم الله الرحمن الرحیم</span></font><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادی"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><br><font size="5"><br></font><font color="#33CC00"><b><font face="Mihan-Yekan" size="5"><font color="#33CC00"><b><font face="Mihan-Yekan" size="5"><font style="font-size: 9pt" size="7"><font size="5"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادی"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِی ذَلِكَ فَلْیَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (سوره مطففین آیه <font face="Mihan-Yekan">26</font>)</span><br></font></font></font></b></font></font></b></font><font size="4"><br></font><font color="#33CC00"><font color="#3333FF" face="Mihan-Yekan" size="5"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><font style="font-size: 9pt" size="7"><font size="5"><font size="4">(شرابی که مهر و مومش مشک است و شایسته است که مردم برای رسیدن به چنین زندگی از هم سبقت بگیرند)</font></font></font></font></font><b><font face="Mihan-Yekan" size="5"><font color="#33CC00"><b><font face="Mihan-Yekan" size="5"><font style="font-size: 9pt" size="7"><font size="5"> </font></font></font></b></font><br><br><a href="http://s6.picofile.com/d/7d2a4813-f257-44f4-bc70-cd9f58548f5e/com_simppro_quran_e3rab.apk" target="_blank" title="اعراب القرآن(اندروید)">اعراب کل قرآن کریم برای موبایل (اندروید)</a><a href="http://s6.picofile.com/d/342b911f-da62-4532-95af-eb9408ca1370/com_simppro_quran_e3rab.apk" target="_blank" title="اعراب القرآن(اندروید)"><br><img src="http://s4.picofile.com/file/8180288918/9_gif%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D8%B2%D8%B1%D8%AF.gif" alt="اعراب القرآن" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></font></b></font> text/html 2016-04-28T03:47:26+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد جزوه کنکور + نکات ترجمه همراه با تست http://arabishirzad.mihanblog.com/post/486 <div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="5">جزوه کنکوری &nbsp;استاد علائی نسب</font></div> <font size="5"><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold"><div><a href="http://s9.picofile.com/d/8276828584/790a6cdb-23a4-4db1-819e-c1b8a30727f7/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_95.pdf" target="_blank" title="علائی نسب"><img src="http://s4.picofile.com/file/8180284118/3_gif%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.gif" alt="جزوه کنکور" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div><font size="5"><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold"><br></font></font></div>نکات ترجمه همراه با تست</font></font><font size="5"><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold"><font size="5"> و پاسخ و توضیحات لازم<a href="http://s6.picofile.com/d/bbe73513-5ca3-4d92-9951-907639a9687d/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D8%A7_%D8%AA%D8%B3%D8%AA.pdf" target="_blank" title="نکات ترجمه همراه تست و توضیح"><font size="5"><br></font><img src="http://s4.picofile.com/file/8180284118/3_gif%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.gif" alt="نکات ترجمه همراه با تست" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></a></font><br>جزوه کنکور استاد فدایی<br>&nbsp;&nbsp;<a href="http://s7.picofile.com/d/20eefd37-570a-401d-b87a-e6c902ac4379/konkor.pdf" target="_blank" title="جزوه کنکور استاد فدایی"> <img src="http://s4.picofile.com/file/8180284118/3_gif%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.gif" alt="جزوه کنکور" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br>نمونه سوالات کنکور با پاسخهای تشریحی</font><br><a href="http://s7.picofile.com/d/59184b28-54ff-44af-a70f-4b5ac234d9a0/konkor.zip" target="_blank" title=" کنکوری"><font size="5"><img src="http://s4.picofile.com/file/8180284118/3_gif%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.gif" alt="کنکوری نمونه 1" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></a></font><br> text/html 2016-04-12T09:15:44+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد سوالات امتحانات نهایی در چند سال اخیر همراه با پاسخنامه http://arabishirzad.mihanblog.com/post/484 <br><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#FF0000">نمونه سوالات امتحانات نهایی همراه با پاسخنامه(راهنمای تصحیح)</font><br><br>دانش آموزان عزیز میتوانند سوالات مورد نظر خود را همراه با پاسخنامه ،دریافت نمایند.<br><br><ul class="menu"><li class="first dhtml-menu start-collapsed expanded"><font size="4" color="#FF0000"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C" title="ادبیات و علوم انسانی" id="dhtml_menu-2877">ادبیات و علوم انسانی</a></font></li><li class="first dhtml-menu start-collapsed expanded"><font size="4" color="#FF0000"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C" title="ادبیات و علوم انسانی" id="dhtml_menu-2877"></a></font><ul style="display: block;" class="menu"><li class="leaf first dhtml-menu"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DB%B3-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C" title="عربی (۳) ویژه‌ی ادبیات و علوم انسانی" id="dhtml_menu-2886">عربی (۳) ویژه‌ی ادبیات و علوم انسانی</a></font></li><li class="leaf first dhtml-menu"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C" title="آرایه‌های ادبی" id="dhtml_menu-2878">آرایه‌های ادبی</a></font></li><li class="leaf dhtml-menu"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C" title="ادبیات فارسی تخصصی" id="dhtml_menu-2879">ادبیات فارسی تخصصی</a></font></li><li class="leaf dhtml-menu"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DB%B2" title="تاریخ ایران و جهان (۲)" id="dhtml_menu-2880">تاریخ ایران و جهان (۲)</a></font></li><li class="leaf dhtml-menu"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DB%B2" title="جامعه‌شناسی (۲)" id="dhtml_menu-2881">جامعه‌شناسی (۲)</a></font></li><li class="leaf dhtml-menu"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%DB%B2" title="جغرافیا (۲)" id="dhtml_menu-2882">جغرافیا (۲)</a></font></li><li class="leaf dhtml-menu"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C" title="ریاضی" id="dhtml_menu-2883">ریاضی</a></font></li><li class="leaf dhtml-menu"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DB%B3" title="زبان خارجی (۳)" id="dhtml_menu-2884">زبان خارجی (۳)</a></font></li><li class="leaf dhtml-menu"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C" title="زبان فارسی تخصصی" id="dhtml_menu-2885">زبان فارسی تخصصی</a></font></li><li class="leaf dhtml-menu"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82" title="فلسفه و منطق" id="dhtml_menu-2887">فلسفه و منطق</a></font></li><li class="leaf last dhtml-menu"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%B3-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C" title="قرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی" id="dhtml_menu-2888">قرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی</a></font></li></ul><p><font size="4"><br></font></p><ul class="menu"><li class="dhtml-menu start-collapsed expanded"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9" title="ریاضی فیزیک" id="dhtml_menu-2889">ریاضی فیزیک</a></font></li><li class="dhtml-menu start-collapsed expanded"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9" title="ریاضی فیزیک" id="dhtml_menu-2889"></a></font><ul style="display: block;" class="menu"><li class="leaf first dhtml-menu"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DB%B3" title="عربی (۳)" id="dhtml_menu-2896">عربی (۳)</a></font></li><li class="leaf first dhtml-menu"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DB%B3" title="ادبیات فارسی (۳)" id="dhtml_menu-2890">ادبیات فارسی (۳)</a></font></li><li class="leaf dhtml-menu"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9/%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84" title="جبر و احتمال" id="dhtml_menu-2891">جبر و احتمال</a></font></li><li class="leaf dhtml-menu"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86" title="حسابان" id="dhtml_menu-2892">حسابان</a></font></li><li class="leaf dhtml-menu"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DB%B3" title="زبان خارجی (۳)" id="dhtml_menu-2893">زبان خارجی (۳)</a></font></li><li class="leaf dhtml-menu"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DB%B3" title="زبان فارسی (۳)" id="dhtml_menu-2894">زبان فارسی (۳)</a></font></li><li class="leaf dhtml-menu"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DB%B3-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87" title="شیمی (۳) و آزمایشگاه" id="dhtml_menu-2895">شیمی (۳) و آزمایشگاه</a></font></li><li class="leaf dhtml-menu"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%DB%B3-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87" title="فیزیک (۳) و آزمایشگاه" id="dhtml_menu-2897">فیزیک (۳) و آزمایشگاه</a></font></li><li class="leaf dhtml-menu"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%B3-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C" title="قرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی" id="dhtml_menu-2898">قرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی</a></font></li><li class="leaf last dhtml-menu"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%DB%B2" title="هندسه (۲)" id="dhtml_menu-2899">هندسه (۲)</a></font></li></ul></li></ul></li></ul><ul class="menu"><li class="dhtml-menu start-collapsed expanded"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C" title="علوم تجربی" id="dhtml_menu-2900">علوم تجربی</a></font></li><li class="dhtml-menu start-collapsed expanded"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C" title="علوم تجربی" id="dhtml_menu-2900"></a></font><ul style="display: block;" class="menu"><li class="leaf first dhtml-menu"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DB%B3" title="عربی (۳)" id="dhtml_menu-2908">عربی (۳)</a></font></li><li class="leaf first dhtml-menu"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DB%B3" title="ادبیات فارسی (۳)" id="dhtml_menu-2901">ادبیات فارسی (۳)</a></font></li><li class="leaf dhtml-menu"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DB%B3" title="ریاضی (۳)" id="dhtml_menu-2902">ریاضی (۳)</a></font></li><li class="leaf dhtml-menu"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DB%B3" title="زبان خارجی (۳)" id="dhtml_menu-2903">زبان خارجی (۳)</a></font></li><li class="leaf dhtml-menu"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DB%B3" title="زبان فارسی (۳)" id="dhtml_menu-2904">زبان فارسی (۳)</a></font></li><li class="leaf dhtml-menu"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C" title="زمین‌شناسی" id="dhtml_menu-2905">زمین‌شناسی</a></font></li><li class="leaf dhtml-menu"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DB%B2-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87" title="زیست‌شناسی (۲) و آزمایشگاه" id="dhtml_menu-2906">زیست‌شناسی (۲) و آزمایشگاه</a></font></li><li class="leaf dhtml-menu"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DB%B3-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87" title="شیمی (۳) و آزمایشگاه" id="dhtml_menu-2907">شیمی (۳) و آزمایشگاه</a></font></li><li class="leaf dhtml-menu"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%DB%B3-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87" title="فیزیک (۳) و آزمایشگاه" id="dhtml_menu-2909">فیزیک (۳) و آزمایشگاه</a></font></li><li class="leaf last dhtml-menu"><font size="4"><a href="http://emtehan.roshd.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%B3-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C" title="قرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی" id="dhtml_menu-2910">قرآن و تعلیمات دینی (۳) - دین و زندگی</a></font></li></ul></li></ul><font size="4"> </font> text/html 2016-03-29T02:24:22+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد ویدئوهای تکنیک تست زنی عربی در کنکور http://arabishirzad.mihanblog.com/post/481 <font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>برای مشاهده ویدئوهای تکنیک تست زنی عربی&nbsp; و....&nbsp; روی آدرس های ذیل کلیک کنید.<br><br></b></font><br><div align="center"><div align="center"><br><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><a href="http://www.aparat.com/result/%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D8%B2%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1" target="_blank" title="تکنیک تست عربی در کنکور"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><font color="#FF0000"><font size="5">درس عربی</font>&nbsp;&nbsp; </font></b></font></a></b></font></b></font></b></font><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><a href="http://www.aparat.com/result/%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D8%B2%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1" target="_blank" title="تکنیک تست عربی در کنکور"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>http://www.aparat.com</b></font></a></b></font></b></font><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><a href="http://www.aparat.com/result/%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D8%B2%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1" target="_blank" title="تکنیک تست عربی در کنکور"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><font color="#FF0000"> </font></b></font></a></b></font> </b></font></b></font></div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><br></b></font></div><br><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#FF0000"><b><a href="http://www.aparat.com/video/video/listuser/dashboard/yes/username/venus_shop/%D9%87%D9%85%D9%87_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7" target="_blank" title="فنون تست زنی"><font size="5" color="#FF0000">درس عربی و سایر دروس</font>http://www.aparat.com</a></b></font></b></font></div> text/html 2016-03-28T01:31:16+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد أسالیب الجملة (اسلوب تعجب - مدح - ذم) سوم انسانی قواعد درس 13 http://arabishirzad.mihanblog.com/post/483 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:#00B0F0" lang="FA">أسالیب الجملة</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; color:#FF2020;mso-themecolor:text1;mso-themetint:128;mso-style-textfill-fill-color: #FF2020;mso-style-textfill-fill-themecolor:text1;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:&quot;lumm=50000 lumo=50000&quot;" lang="FA">أسلوب التعجّب<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:#FF2020;mso-themecolor:text1;mso-themetint:128;mso-style-textfill-fill-color: #FF2020;mso-style-textfill-fill-themecolor:text1;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:&quot;lumm=50000 lumo=50000&quot;" lang="FA">َ</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">می دانیم جمله از نظر ساختار دو نوع است : اسمیه و فعلیه</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">امّا جمله ها از نظر معنی و مفهوم، اسالیب دیگری نیز دارند از جمله : (أسلوب التعجّب)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>و(أسلوب المدحِ و الذمّ)</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">أسلوب التعجّب :</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">اسلوب تعجّب همان طور كه از نامش پیداست برای بیان تعجّب از كسی یا چیزی است.</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ما أجمَلَ الطبیعةَ!<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>طبیعت چه زیباست!</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">اسلوب تعجّب دارای دو ركن است: 1.صیغه ی تعجّب 2. متعجّب منه</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">1. صیغه ی تعجّب : صیغه ی تعجب بر وزن (ما أفعَلَ) می آید : ما أجْمَلَ ،</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">نكته : صیغه ی تعجب از تركیب (ما + فعل تعجب(بر وزن أفعَلَ)) ساخته می شود: ما أكْثَرَ ، ما أصْغَرَ</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">2. متعجبٌ منه : اسمی منصوب است كه پس از صیغه ی تعجب می آید:</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">مانند (الأشجارَ) در جمله ی :(ما أكثَرَ الأشجارَ فی الغابةِ )</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">طریقه ی ساختن اسلوب تعجب از جمله های اسمیه :</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">• در ابتدای جمله ،حرف (ما) قرار می دهیم.</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">• خبر جمله را بر وزن (أفعَلَ) می سازیم.</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">• مبتدای جمله را منصوب كرده و بعد از (ما أفعَلَ)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>قرار می دهیم.</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">الزهورُ فی الحدیقةِ جمیلٌ. ←<span style="mso-spacerun:yes"> &nbsp;&nbsp; </span>ما أجملَ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; الزهورَ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; فی الحدیقةِ.</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">مبتدامرفوع<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>خبر مرفوع<span style="mso-spacerun:yes"> &nbsp;&nbsp; </span>صیغه تعجب<span style="mso-spacerun:yes"> &nbsp;&nbsp; </span>متعجبٌ منه منصوب</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">نكته :باید بدانید كه فعل تعجّب جامد است و در همه موارد یكسان به كار می رود.</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">ما أنشَطَ الطالبَ!<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ما أنشط الطالبینَ!<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ما أنشط الطالبةَ!<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ما أنشط الطالباتِ!</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red" lang="FA"><span style="mso-tab-count:1">&nbsp; </span></span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; color:red" lang="FA">إعراب اسلوب تعجب :</span></b><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:red" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; color:red" lang="FA">ما : مبتدا مرفوع محلاً (جمله اسمیه)</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; color:red" lang="FA">أنفَعَ :<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>(فعل تعجب،فاعله ضمیر(هوَ) مستتر) ، (جمله فعلیه ،خبرمرفوع محلاً)</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:red" lang="FA">الصبرَ<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>: متعجبٌ منه منصوب</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red" lang="FA">(مفعول به)</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">ما أوسعَ شوارعَ المدینةِ .</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">ما أقلَّ المرافقَ الصحیةَ فیها .</span><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; color:red" lang="FA">ما أجْمَلَ انتصارَ الحقِّ</span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:red" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">ما : اسم مبنی على السكون فی محل رفع مبتدأ .</span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">أجمل : فعل ماضٍ مبنی على الفتح ، فاعله مستتر فیه (هو) .</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">انتصار : مفعول به منصوب ، والجملة فی محل رفع خبر المبتدأ( متعجب منه) .</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; color:red" lang="FA">ما أَوْسِعْ شوارعِ المدینةِ</span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">ما<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>: اسم مبنی على السكون (بمعنى شیء) فی محل رفع مبتدأ .</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">أوسع<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>: فعل ماضٍ مبنی على الفتح ، فاعله مستتر.</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">شوارع : مفعول به منصوب .</span><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">( متعجب منه)</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">المدینة : مضاف إلیه مجرور ، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به فی محل رفع خبر المبتدأ .</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; color:red" lang="FA">ما أقلَّ المرافقَ الصحیةَ فیها</span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">ما : اسم مبنی على السكون ، بمعنى شیء فی محل رفع مبتدأ .</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">أقل : فعل ماض مبنی على الفتح ، فاعله مستتر .</span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">المرافق : مفعول به منصوب .</span><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">( متعجب منه)</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">الصحیة : صفة منصوبة والجملة فی محل رفع خبر .</span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">فیها : جار ومجرور متعلقان بـ أقل .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:red" lang="FA">أسلوب المدحِ و الذمّ&nbsp;&nbsp; در ادامه(کلیک کنید)</span><br><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA"></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%"></span> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادی"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2016-02-29T11:13:56+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد استثناء(سوم) http://arabishirzad.mihanblog.com/post/287 <font face="Mihan-Yekan"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 16.5pt;" align="center"><font face="Mihan-Yekan"><b><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">استثناء</span></b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">هرگاه بخواهیم کسی یا چیزی را از حکم قبلی جدا کنیم از «اسلوب استثناء » استفاده می کنیم .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">اسلوب استثناء دارای</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">سه رکن است که عبارتند از :</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">1- مستثنی :اسمی است که بوسیله ی یکی از ادات استثناء از حکم ما قبلش جدا شده است َ.</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">2- ادات استثناء : که عبارتند از : ( اِلاّ ، غَیر ، سِوی ، حاشا ، عَدا ، خَلا</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">)</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">3- مستثنی منه : و آن اسمی است که مستثنی از آن جدا شده و غالبا قبل از « الا ّ » قرار دارد .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">مانند : ذَهَبَ الطُّلابُ اِلاّ سَعیداً .</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">(</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">الطُّلابُ : مستثنی منه</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">الا ّ : ادات استثناء</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">سعیدا ً : مستثنی .</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">اعراب مستثنی :</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">1- در صورتی که مستثنی منه در جمله ذکر شده باشد(جمله قبل از الا کامل باشد) . مستثنای آن از نظر اعراب غالبا منصوب است .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">( و به آن استثناء تام گفته می شود . )</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><b><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA"> کلُّ شیءٍ یَرخُصُ اِذا کَثُرَ الاّ<font color="#FF0000"> الادبَ</font></span> : مستثنی و منصوب )</span></b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">2- گاهی مستثنی منه از جمله حذف می شود که در این صورت اعراب مستثنی مطابق نقشی است که مستثنی منه</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">محذوف در جمله داشته است . ( به این نوع اسلوب</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><b><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">،</span></b><b><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">استثناء مفرغ</span></b><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">می گوییم . مانند :</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">هَل یَنجَحُ اِلاّ المُجِدُّونَ .</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">( المجدون : مستثنی در استثناء مفرغ و مرفوع به اعراب فاعل محذوف )</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">لَیسَ وَعدُکَ الاّ الصِّدقَ</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">( الصدق</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">:</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">مستثنی در استثناء مفرغ و منصوب به اعراب خبر لیس محذوف )</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">مَا الاَدبُ الا التَواضُعُ</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">( التواضع : مستثنی در استثناء مفرغ و مرفوع به اعراب خبر محذوف )</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">تذکر :</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">1- مستثنی و مستثنی منه نمی توانند فعل یا حرف باشند بلکه همواره یک اسم هستند .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">2- الا در میان ادوات حرف بوده و غیر عامل می باشد.</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">3- غالبا مستثنی منه</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">قبل از الاّ و مستثنی بعد از الاّ می آید .<font color="#ff0000">مستثنی منه نقش نیست</font>.</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">4- مستثنی منه دارای یک مفهوم کلی است و بر بیش از یک نفر دلالت می کند .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">5- در استثناء مفرغ ارکان جمله قبل از الاّ ناقص است . و با کلمه ی بعد از الاّ کامل می شود .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">6- استثنا ء مفرغ: در جملات منفی یا استفهامی یا جمله ای که بافعل نهی شروع میشود ،&nbsp; </span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan" color="#FF0000"><b><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">ترجمه :</span></b></font><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">برای ترجمه با اسلوب استثناء باید به نکات زیر توجه کرد .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">1- برای ترجمه ی الاّ از کلماتی مانند : (غیر از ، مگر ، جز ، بجز ، به استثنای ) استفاده می کنیم .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">2-<font color="#FF0000"> درجملات استثناء مفرغ با ادات نفی نوعی حصر و اختصاص وجود دارد و این گونه جملات را می توان به صورت</font></span><font color="#FF0000"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA"><font color="#FF0000">مثبت و مؤکد نیز ترجمه کرد </font>.</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">مانند :</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><u><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">ما قامَ الاّ هذا الطالبُ</span></u><u><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;</span></u><u><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">( تنها این دانش آموز برخاست</span></u><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">. ) جز این دانش آموز برنخاست .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">3-« اِنَّما» نیز یکی از ادواتی است که حصر را بیان می کند و در ترجمه ی آن باید از تعابیری چون : « فقط ، تنها ، بی شک ،</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">و ..............»</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">استفاده کرد.</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">اِنَّما العِزَّةٌ</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">ِللهِ وَ رسولِهِ وَ المؤمنینَ . : عزت فقط از آن خدا و پیامبرش و مؤمنان است .</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">جملاتی که دارای اسلوب استثناء هستند .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><b><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">تام :</span></b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">1- نَجَحَ التَّلامیذُ فِی الامتحانِ الاّ المُتَکاسِلَ .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">2- یَنقُصُ کُلُّ شیءٍ بِالانفاقِ الاّ العلمَ .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">3- کُلُّ شَیءٍ هالِکٌ الا وَجهَهُ .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">4- لایَفُوزُ الناسُ الاّ المُجِدِّینَ مِنهُم .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">5-</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><b><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">اَدَّیتُ اِمتحانَ جمیعِ الدروسِ الاّ اللغةَ العربیةَ</span></b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">6- کلُّ شیءٍ یَرخُصُ اِذا کَثُرَ الاّ الادبَ</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">7- اِنَّ الانسانَ لَفِی خُسرٍ الاّ الذینَ آمنوا و عَمِلوا الصالحاتِ .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">8- اَستَشِیرُ الناسَ الا الجاهِلینَ .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><b><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">مُفَرَّغ :</span></b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">9-</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><b><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">ما قَرَأتُ الاّ درسَ اللغةِ العربیة ِ.</span></b><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">10- لاتَعبُدُوا الاّ اللهَ</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">11- ما کنتُم الاّ الخاشِعینَ</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">12- هل جزاءُ الاحسانِ الاّ الاحسانُ .</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">13- لاتَطْلُبْ الاّ الحَسَناتِ</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">14</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;–&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">فَلَنْ نَزیدُ کُم الاّ عذاباً</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">15</span><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">&nbsp;–&nbsp;</span><b><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">لایَتَمَتَّعُ بِهذهِ القدرةِ الاّ الخفّاشُُ</span></b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5pt;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" lang="AR-SA">16- و مَاالمالُ وَ الاَهلُونَ الاّ وَدائِعُ .</span></font></p><font face="Mihan-Yekan"> </font> text/html 2016-02-18T11:49:46+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد منادی(سوم) http://arabishirzad.mihanblog.com/post/289 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3"><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">منادی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;: </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">اسم منصوبی است که بعد از حرف ندا می آید و توسُّط آن ، کسی یا چیزی مورد خطاب قرار می گیرد و به سه دسته</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;:&nbsp;</span><b><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA"><font color="#ff0000">مفرد</font>( علم -</span></b></font><b style="font-size: medium;"><span style="font-family: 'B Mitra';" lang="AR-SA">نکره مقصوده)،</span></b><b style="font-size: medium;"><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA"><font color="#ff0000">مُضاف</font>،<font color="#3333ff">شبه مضاف(که در کتاب نیامده)</font> </span></b><b style="font-size: medium;"><span dir="LTR">&nbsp;</span></b><span style="font-size: medium; font-family: 'B Mitra';" lang="AR-SA">تقسیم می شود</span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br><font size="3"><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">الف ) منادی مُفرد ( عَلم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> )&nbsp;: </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">هنگامی است که بعد از حرف ندا ، یک اسم خاصّ مورد خطاب قرار گیرد و منادی واقع شود و از نظر اعراب مبنی بر ضمّ محلاً منصوب است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .&nbsp;<br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">مانند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">یا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><b><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">اللهُ</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;! </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">إغفِر لَنا ذُنوبَنا</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA"> یا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">مَریمُ</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">هَل تَرجِعینَ الانَ ؟</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">یا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><b><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">قدسُ</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;! </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">سوفَ نُحرِّرُکَ </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">یا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><b><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">کمیلُ</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">العِلمُ خَیرٌ منَ المالِ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">یا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><b><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">فاطِمهُ</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">الزَّهراءُ إشفَعی لنا عِندَ اللهِ فی الآخِرهِ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<br> </span></font><br><font size="3"><span dir="LTR"><font size="3"><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">ب ) منادی نکره مَقصوده</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;: </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">در منادی نکره مقصوده بعد از حرف ندا ، اسم علم یا خاصّ نمی آید ولی شخص یا چیز مشخصی را مورد خطاب قرار می دهد و از نظر اعراب مبنی بر ضمّ محلاً منصوب است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">نکره مقصوده ، نکره ای است که مورد قصد و توجُّه گوینده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .&nbsp;<br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">مانند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">یا <b>طالِبهُ</b> ! اُکتُبی درسَکِ جَیِّداً</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR"><br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">یا <b>رَجلُ</b> خُذ بِیَدی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">یا <b>مُومنونَ</b></span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA"> ( مبنی بر واو)</span></font>&nbsp;</span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA"> )</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3"><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">ج-منادی مُضاف</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;: </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">اسم معرب و منصوبی بعد از حرف ندا می آید و منادی واقع می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .&nbsp;<br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">مانند : یا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><font color="#FF0000">&nbsp;</font></span><font color="#FF0000"><b><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">ذا</span></b></font><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">الجَلالِ و الاکرامِ ( منصوب با الف</span><span dir="LTR"><br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">یا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><font color="#FF0000"><b><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">مُسلِمی</span></b></font><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">العالَمِ إتَّحِدوا أمامَ الظُّلمِ ( منصوب با ی</span><span dir="LTR"><br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">یا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><font color="#FF0000"><b><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">مُعلِّماتِ</span></b></font><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">المدرَسهِ هَل تَعرِفنَ تِلمیذاتِکنَّ ( منصوب با کسره</span><span dir="LTR"><br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">یا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><font color="#FF0000">&nbsp;</font></span><font color="#FF0000"><b><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">ارحمَ</span></b></font><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">الرّاحِمینَ</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA"> یا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><font color="#FF0000">&nbsp;</font></span></b><font color="#FF0000"><b><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">اُمِّی</span></b></font><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">أنتِ حَیاتی ( تقدیراً منصوب</span><span dir="LTR"><br> </span><span dir="LTR"><br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">نکته1 : گاهی حرف ندا از اوَّل منادی حذف می شود . <font color="#ff0000">اگر جمله با مخاطب یا متکلّم آغاز شده باشد اسم اول جمله ، اصولا منادی است که حرف ندا از اول آن حذف شده است</font></span><font color="#ff0000"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR"><font color="#ff0000"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</font><br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">مانند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">إلهی ! هَب لی حُکماً و ألحِقنی بِالصّالِحینَ</span><span dir="LTR"><br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">رَبَّنا آتِنا فی الدُّنیا حَسَنهً</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">قدسُ ! یا مَدینهَ الاحزانِ</span><span dir="LTR"><br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">مُحمدُ ! لِماذا لَم تَکتُب واجِبَتکَ</span><span dir="LTR"><br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">ربِّی أنا عبدُکَ الضَّعیفُ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<br> <br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA"><font color="#ff0000">ولی اگر صیغه آن غائب باشد اسم اول جمله مُبتدا است</font></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">مانند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA"><font color="#ff0000">رَبِّی</font>&nbsp;وَهَبَ لی نِعماً کثیرهً ( مبتدا )</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA"> <font color="#ff0000">فاطِمهُ</font> تَذهبُ الی البَیتِ ( مبتدا)</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">نکته2 : منادی علم و نکره مقصوده چون مبنی است تنوین نمی گیرد پس « یا علیٌ » و « یا رجُلٌ » غلط است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<br> <br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">نکته3 : اگر منادی دارای « ال » باشد ، بین آن اسمِ ال دار و حرفِ ندا « یا » برای مذکّر کلمـه « أیُّها » و برای مـونث « أیَّتُها </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>» </span><span style="font-family: &quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">می آید در این صورت فقط دو کلمه « أیُّ و أیَّهُ » منادی نکره مقصوده به حساب می آیند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .&nbsp;<br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">اسم بعد از ایُّها و ایَّتُها اگر جامد باشد <font color="#ff0000">عطف بیان و اگر مشتق باشد صفت است و از نظر اعراب هر دو مرفوع می باشند(تابع اعراب منادی)</font>&nbsp;و حرف « ها » نیز حرف تنبیه نامیده می شود</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">مانند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">یا أیُّها النّاسُُ إتَّقوا اللهَ</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA"> یا أیَّتُها النَّفسُ المُطمئنهُ إرجِعی الی ربِّکِ</span><span dir="LTR"><br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">یا ایُّـها المُسلِمونَ إتَّحِدوا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<br> <br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">نکته4 : کلمه « الله » هرچند دارای الف و لام می باشد ولی قبل از آن أیُّها نمی آید امّا گاهی حرف « یا » از آن حذف می شود و به جای آن در آخِر میم مُشدَّد می آید</span><span dir="LTR"><br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">مانند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">یا اللهُ = اللهُمَّ</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">نکته5 : هرگاه منادی مضاف به « ی » متکلّم باشد گاهی « ی » از آخِر آن حذف می شود و حرف آخر منادی کسره می گیرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .&nbsp;<br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">مانند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">یا <font color="#ff0000">ربِّ</font> ارحَم ضَعفَ بَدنی</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA"> یا <font color="#ff0000">أولادِ</font> ! انتُم مُتَّحدونَ ( منادی مضاف <font color="#ff0000">تقدیراً منصوب</font></span><span dir="LTR"><br> </span><font color="#FF0000"><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">و گاهی هر دو « حرف یا و ضمیر ی » از منادی حذف می شوند</span></font><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .&nbsp;<br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">مانند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA"><font color="#ff0000">ربِّ</font> اشرَح لی صَدری و یَسِّر لی أمری ( منادی مضاف تقدیراً منصوب</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">نکته6 : منادی علاوه بر سه دسته فوق که به شرح آن پرداخته شد ، به منادی نکره غیر مقصوده ( یا رَجلاً ) و منادی شبه مُضاف ( یا وَجیهاً عِندَ اللهِ ) نیز تقسیم می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .&nbsp;<br> <br> </span><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">نکته7 : گاهی منادی « یا أبی و یا اُمّی » به صورت « یا أبَتِ و یا اُمّاهُ » به کار می رود که از نوع منادی مضاف تقدیراً منصوب به شمار می رود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></font><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2016-02-12T06:05:37+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد تمییز و نکات http://arabishirzad.mihanblog.com/post/259 <div><br></div><div><p class="MsoListParagraph" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: right; line-height: 21.3333358764648px;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 48px; font-family: Arial, sans-serif; color: red;" lang="AR-SA">تمییز</span><span dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;" lang="AR-SA">&nbsp;همواره اسمی است&nbsp;<span style="color: red;">جامد نکره منصوب</span>&nbsp;که از کلمه‌ی ماقبل خود یا از جمله‌ی ماقبل خود رفع ابهام می‌کند که به همین علت به آن زائل یا یُزیل‌الابهام گویند. این‌گونه اسم‌ها در اصل مبتدا یا فاعل یا مفعول بوده‌اند مثل‌«حَسُنَ هذا التلمیذُ خُلقاً». این دانش‌آموز از نظر اخلاق نیکو شد. در جمله‌ی فوق کلمه‌ی خُلقاً تمییز یا روشنگر جمله نام دارد که رفع ابهام نموده است و غالباً معنای (ازنظر، ازجنبه‌ی، ازلحاظ) می‌دهد. دام‌های آموزشی این درس 1) تمییز شبیه مفعول مطلق نیابی و یا سایر منصوبات است , در این حالت چه‌گونه آن را شناسایی کنیم؟ پاسخ: علاوه بر منصوب و جامد و نکره بودن خود تمییز باید بدانیم که این کلمات از جنس فعل جمله نمی‌آیند و همواره قبل از خودشان اسم تفضیل یا<span style="color: red;">&nbsp;فعل تمییز طلب</span>&nbsp;یا واحد‌های وزن... دارند. مثل: تَقَدَمَ (فعل) هذا التلمیذ تَقَدُماً (مفعول مطلق) تَقَدَمَ (فعل) هذا التلمیذ درساً (تمییز) 2) فعل‌های تمییز‌طلب با فعل‌های دو مفعوله اشتباه نمی‌شوند؟ پاسخ: با تکرار و تمرین و جداسازی این دو دسته قادر به تشخیص خواهید بود. فعل‌های دو مفعوله: اَعطی، آتی، حَسِبَ، جَعَل، رَزَقَ ...&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: 20pt; line-height: 53.3333282470703px; font-family: Arial, sans-serif; color: red;" lang="AR-SA">فعل‌های تمییز‌ طلب: ازداد، امتلأ، کفَیَ، تَقَدم، حَسُنَ، طابَ&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;" lang="AR-SA">...&nbsp;</span></p><p class="MsoListParagraph" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: right; line-height: 21.3333358764648px;" align="right"><span dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;" lang="AR-SA"><font size="3">3) چگونه تمییز را با یک نگاه تشخیص دهیم؟ پاسخ: با تسلط بر نشانه‌های آن که قبل از آن با ‌فاصله یا بی‌فاصله می‌آید مثل: الف<span style="color: red;">) اسم تفضیل بر وزن اَفعَل، اَفَل، اَفعَل+ تمییز منصوب&nbsp;</span>هُوَ أَحسَنُ مِنی إحساساً هُوَ أشَد مِنی خُلقاً هُوَ اَلأعلی قولاً ب<span style="color: red;">) دو کلمه‌ی خیر- شر+ تمییز</span>&nbsp;منصوب الصالحات خیرٌ عند ربک ثواباً ج)<span style="color: red;">&nbsp;فعل‌های تمییز‌طلب لازم یا متعدی+ تمییز&nbsp;</span>لازم: حَسُنَ، طابُ، خاضَ، کَفَی، تَقَدَمَ، امتلأ، ازداد، ارتفَعَ، إشتَهَرَ متعدی: فَجَرَ، ملأَ، زِد مثال: یَمتَلِئُ قلبی نوراً فَجَرنا الارضَ عیوناً د)<span style="color: red;">واحدهای وزن، پیمانه و مقدار، مساحت، عدد 3 به بعد</span>&nbsp;واحد وزن مثل: کیلو، مثقال، ذره، غرماً واحد پیمانه مثل: کوب، کأس، قدح واحد مساحت مثل: هکتار، متر عدد 3 به بعد مثل: ثلاث، اَربعَ، خمس، ست...</font>&nbsp;*&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 42.6666717529297px; font-family: Arial, sans-serif; color: red;" lang="AR-SA">عدد‌های 1و2 (واحد- اثنان) و عدد‌های ترتیبی (اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس…) نمی‌توانند پس از خود تمییز بگیرند زیرا این اعداد خود صفت‌اند</span><span dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;" lang="AR-SA">&nbsp;مثل: رایتُ رجلینِ اثنینِ/</span><span dir="RTL" style="font-size: 20pt; line-height: 53.3333282470703px; font-family: Arial, sans-serif; color: red;" lang="AR-SA">&nbsp;3 نکته‌ی مهم</span><span dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;" lang="AR-SA">:<font size="4"><span style="color: red;">&nbsp;1</span>-<span style="color: red;">اگر تمییز پس از اسم تفضیل بیاید در اصل مبتدا بوده است</span>&nbsp;انتَ اَصدَقُ الناس قولاً (تمییز) در اصل قولُک (مبتدا) أصدقُ&nbsp;<span style="color: red;">…2- اگر تمییز پس از فعل لازم بیاید در اصل فاعل بوده</span>&nbsp;مثل: خاض ذلک النهر ماءً (تمییز) در اصل خاضَ ماءُ (فاعل) ذلک النهر<span style="color: red;">3- اگر تمییز پس از فعل متعدی بیاید در اصل مفعول‌به بوده&nbsp;</span>مثل: فَجَرنا الارضَ عیوناً (تمییز) در اصل فَجَرنا عیونَ الارضِ</font></span><o:p></o:p></p><div><span dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;" lang="AR-SA"><font size="4"><br></font></span></div><blogextendedpost style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: right;"></blogextendedpost></div> text/html 2016-02-05T02:50:04+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد حال-سوم http://arabishirzad.mihanblog.com/post/295 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><i><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">حال</span></i></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;: </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">حال اسمی است نکره ، مُشتق و منصوب که بعد از تمام شدن کلام ، کیفیَّت و حالت اسم معرفه قبل از خود را بیان می کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">ذوالحال یا صاحب حال ، اسم معرفه ای است که قبل از حال می آید تا کیفیت و حالت آن بیان شود و معمولاً فاعل ، مفعول و یا نائب فاعل است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><i><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">انواع حال</span></i></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;: </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">حال به سه دسته</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA">مُفرد ، جمله فعلیه و جمله اسمیه</span></b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA">تقسیم می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><i><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">الف ) حال مفرد</span></i></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;: </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">هنگامی است که یک اسم ( نکره ، مشتق ) حال واقع شود اینجا منظور از مفرد یعنی جمله نباشد اعراب آن منصوب است و از نظر عدد و جنس با ذوالحال خود مطابقت دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">مانند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; line-height: 115%;">ذَهبَ محمدٌ راکِباً&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; طَلبَت مِنَ الفارِسِ مُلتَمسَهً</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">جاءَ الانبیاءُ مُبشِّرینَ ( منصوب با ی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">سَخَّرَ لَکم الشَّمسَ و القمَرَ دائِبَینِ ( منصوب با ی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">دخَلَت المُعلِّماتُ فی الصَّفِ مُبتَسماتٍ ( منصوب با کسره</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">نکته : کلمه « وحد » به معنی ( تنها ، به تنهایی ) همواره با ضمیر به کار می رود و در جمله نقش حال دارد : وَحدَهُ ، وَحدَکَ ب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> )<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><i><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">ب ) حال جمله فعلیه</span></i></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;: </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">زمانی است که بعد از کامل شدن معنای جمله و آمدن ارکان اصلی آن ، یک جمله فعلیه حال واقع شود و اعراب آن محلاً منصوب است و با ذوالحال مطابقت دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">مانند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="AR-SA">رَجعَت الطّالِبهُ تَکتُبُ الدَّرسَ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;-</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; line-height: 115%;">جاءَ الانبیاءُ یُبشِّرونَ النّاسَ-</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; line-height: 115%;">رأیتُ الوالِدینِ یَنصَحانِ</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">نکته : در حال فعلیه اگر فعل آن ماضی همراه « قَد » باشد با حرف « واو » همراه است که به آن واو حالیه گفته می شود . ولی در فعل مضارع حرف واو نیاز نیست . مانند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">صاحَ الفارِسُ و قَد یَئِسَ مِن فَرَسهِ</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">أنّی یَدومُ لَها الصَّفاءُ و الفَرحُ و قَد فَقدَت أباها و أخَویها</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><i><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">ج ) حال جمله اسمیه</span></i></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><i><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></i></b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-language:FA">: </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="AR-SA">هرگاه بعد از کامل شدن معنای جمله و آمدن ارکان اصلی آن ، یک جمله اسمیه ( مبتدا ، خبر ) حال واقع شود که همواره با واو حالیه همراه است و از نظر اعراب محلاً منصوب می باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">مانند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; line-height: 115%;">قَصدتُ بِلادَ الغربِ و لِی آمالٌ کَثیرهٌ</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">جاءَ الطِّفلُ و هو یَبکِی بِصوتٍ مُرتَفعٍ ( و هوَ باکٍ)</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">أسرَعَ بِشرٌ و هُو حافٍ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">اُطلُبِ العلمَ و أنتَ فَتیً</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">جاءَ الانبیاءُ و هُم مُبشِّرونَ ( و هُم یُبَشِّرونَ</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">نکته1 : گاهی در یک جمله ممکن است بیش از یک حال آمده باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">مانند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; line-height: 115%;">جاءَ علیٌ فَرحاً مُبتَسماً</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">یا ایَّتُها النَّفسُ المُطمئنَّهُ إرجِعی الی ربِّکِ راضیّهً مرضیّهً</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">یَندَفعُ الابناءُ مُکبِّرینَ مُهلِّلینَ و هم یَدعونَ اللهَ</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">إبتَعدَ الرَّجُلُ مُسرعاً و هو یَضحَکُ</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">نکته2 : برای تشخیص <span style="color:red">ذوالحال گاهی فقط قرائن موجود در جمله و گاهی مفهوم عبارت به ما کمک می کند</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;color:red;mso-bidi-language: FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">مانند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">رَضَعَت الاُّمُّ طفلَتَها جائِعهً ( ذوالحال طفله</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">أطعَمت الاُمُّ طِفلَتَها مُشفِقهً علیها &nbsp;( ذوالحال الامُّ</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">أطعَمت الاُمُّ طِفلَها مُشفِقهً ضاحِکاً&nbsp;( ذوالحالِ مُشفقَهً الاُمُّ و ذوالحال ضاحکاً طفل می باشد</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">سلَّمتُ محمداً مَحزوناً ضاحِکهً&nbsp; &nbsp;( ذوالحالِ محزوناً محمد و ذوالحالِ ضاحکهً بارز « تُ » می باشد</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">نکته3 : گاهی در جمله حالیه نیاز به تشخیص ذوالحال نداریم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">مانند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">المُعلِّمُ یُدرِّسُ و التَّلامیذُ صامِتونَ&nbsp; ( حال اسمیه محلاً منصوب</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">ذوالحال در جمله موجود نیست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">نکته4 : حال <span style="color:red">غالباً نکره است اما به ندرت معرفه هم می آید</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">مانند :&nbsp;&nbsp;&nbsp; أنا أعِیشُ <span style="color:red">مَرفوعَ </span>الرَّاسِ</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">نکته5 : <span style="color:red">کلمه « مَعاً » در جمله نقش حال دارد به معنی جَمیعاً . ولی اگر به صورت « مَعَ » بیاید مفعولٌ فیه است</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;color:red;mso-bidi-language: FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">مانند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA">جاءَ علیٌ معَ التَّلامیذِ ( مفعولٌ فیه )&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;جاءَ التَّلامیذُ معاً&nbsp; ( حال</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p>