عربی دبیرستان و نکات کنکوری دبیر عربی دبیرستان ،مدرس ضمن خدمت همکاران، 20 سال سابقه تدریس عربی دبیرستان و کلاسهای کنکور-سرگروه عربی دبیرستان ازمهر1390 تا مهرماه96-تلمّذ در محضر بزرگترین اساتید ادبیات عرب ایران:دکتر حسن وحید -دکتر نادر نظام طهرانی-دکتر عدنان طهماسبی-دکتر عناد (عراقی)-دکتر مصطفوی و... http://arabishirzad.mihanblog.com 2018-02-18T20:49:21+01:00 text/html 2018-02-16T01:00:00+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد جمله فعلیه و اعراب اجزای آن http://arabishirzad.mihanblog.com/post/539 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">قبلا گفتیم : ارکان جمله فعلیه عبارت است از : فعل + فاعل</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">+(مفعول)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">فعل : &nbsp;بصورت ماضی </span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">،مضارع ، امر ، نهی و... می آید که هر جمله ای به تناسب&nbsp; زمان، با فعل مخصوص خود شروع میشود، که در متوسطه اول با انواع فعل&nbsp; آشنا شدیم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">فاعل همان انجام دهنده كار است. </span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; color:red">«فاعل &nbsp;در عربی حتماً باید بعد از فعل بیاید»</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:Arial;color:red"><o:p></o:p></span></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">اعراب &nbsp;فاعل : مرفوع است یعنی<span style="color:red">(–ُ یا &nbsp;</span></span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:115%; color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-</span><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:red">ٌ</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:red"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">) &nbsp;</span></span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">دارد البته در صورتی که فاعل ، <span style="color:red">اسم مفرد یا جمع مکسر یا جمع مونث </span>باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">إسْتَلَمَ <span style="color:red">الطّالبُ</span> رسالةً - إسْتَلَمَتْ <span style="color:red">الطّالبة ُ</span> رسالةً -إسْتَلَمَ <span style="color:red">الطّلّابُ</span> رسالةً- <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;فاعل مرفوع&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;فاعل مرفوع&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;فاعل مرفوع<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">إسْتَلَمَتْ <span style="color:red">الطّالباتُ</span> رسالةً (فاعل مرفوع)&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red">فاعل مرفوع</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">نکته مهم : اگر فاعل ، اسم مثنی یا جمع مذکر سالم باشند چه اعرابی میگیرد؟</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">&nbsp;پاسخ : اگر فاعل ، اسم مثنی باشند: در حالت مرفوعی، «<span style="color:red">ا</span>نِ» می گیرند&nbsp; که علمای عرب (به دلایلی که بعدا ذکر خواهد شد) فقط <span style="color:red">«ا» </span>را علامت مرفوع در اسم مثنی می دانند.</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;إسْتَلَمَ <u><span style="color:#0070C0">الطّالب</span><span style="color:red">ا</span><span style="color:#4F81BD;mso-themecolor:accent1">ن ِ</span></u> رسالةً (مثنی مذکر)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;فاعل مرفوع</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> </span><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red">با «ا»</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">- إسْتَلَمَتْ <u><span style="color:#0070C0">الطّالبت</span><span style="color:red">ا</span><span style="color:#0070C0">ن ِ</span></u><span style="color:#0070C0"> </span>رسالةً(مثنی مونث) فاعل مرفوع با <span style="color:red">«ا»</span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;فاعل مرفوع</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> </span><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red">با «ا»</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">اگر فاعل ، اسم جمع مذکر سالم&nbsp; باشد، «<span style="color:red">و</span>نَ» می گیرند که علمای عرب (به دلایلی که بعدا ذکر خواهد شد) فقط <span style="color:red">«و» </span>را علامت مرفوع در اسم جمع مذکر سالم می دانند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;إسْتَلَمَ <u><span style="color:#0070C0">الطّالب</span><span style="color:red">و</span><span style="color:#0070C0">نَ</span></u> رسالةً (جمع مذکرسالم)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;فاعل مرفوع</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"> </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:red">با «و»</span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">ذَهَبَ <span style="color:#0070C0">الغَوّاص</span><span style="color:red">و</span><span style="color:#0070C0">نَ</span> إلی أعْماقِ المُحیطِ&nbsp;&nbsp; (</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">فاعل مرفوع با <span style="color:red">«و»</span></span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="line-height:200%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:red">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;فاعل مرفوع</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"> </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:red">با «و»</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="line-height: 200%;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">اعراب مفعول : منصوب است یعنی روی آخرین حرفِ كلمه<span style="color:red"> (_َ یا _ً) </span>قرار دارد. البته در</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"> صورتی که مفعول ، <span style="color:red">اسم مفرد یا جمع مکسر باشد</span>.</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"> مثال:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="line-height: 200%;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;وَجَدَ الوَلَدُ</span><span class="apple-converted-space"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></span><u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:red">مفتاحاً.</span></u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 200%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:red">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وَجَدَ الوَلَدُ</span><span class="apple-converted-space"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></span><u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:red">المفاتیحَ</span></u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="line-height: 200%;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:red">مفعول منصوب&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:red">مفعول منصوب</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="line-height:200%"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">نکته :</span></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">اسم، یا ال می گیرد یا تنوین بنابراین یک <u><span style="color:red">اسم نمیتواند همزمان ال و تنوین بگیرد.</span></u></span></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">نکته مهم : اگر مفعول ، اسم مثنی یا جمع مذکر سالم باشند چه اعرابی میگیرد؟</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">&nbsp;پاسخ : اگر مفعول ، اسم مثنی باشند: در حالت منصوبی، «<span style="color:red">یْ</span>نِ» می گیرند&nbsp; که علمای عرب (به دلایلی که بعدا ذکر خواهد شد) فقط «یْ» را علامت منصوب(نصب) در اسم مثنی می دانند.</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">کَتَبَ عَلیٌّ <u>تَمْرینَ<span style="color:red">یْ</span>ن ِ</u> ( علی ، دو تمرین را نوشت)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مفعول،منصوب با «ی»<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">اگر مفعول ، اسم جمع مذکر سالم&nbsp; باشد، «<span style="color:red">ی</span>نَ» می گیرند که علمای عرب (به دلایلی که بعدا ذکر خواهد شد) فقط «ی» را علامت منصوب در اسم جمع مذکر سالم می دانند.</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">وَعَدَ اللهُ <span style="color:#1F497D;mso-themecolor:text2">المومن</span><span style="color: red">ی</span><span style="color:#1F497D;mso-themecolor:text2">نَ</span> بالْجَنّةِ ( خداوند، مومنان را به بهشت، وعده داد)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="line-height:200%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:red">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مفعول،منصوب با «ی»</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="line-height:200%"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/79.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><b style="line-height: 200%;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red">نکته بسیار مهم : اگر اسم جمع مونث سالم، مفعول باشد چه اعرابی می گیرد ؟</span></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/41.gif"></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">پاسخ مهم :&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/25.gif"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 200%;">اسم جمع مونث سالم ،وقتی مفعول می شود ،کسره میگیرد </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 200%; color: red;">(–ِ- یا --ٍ)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">وَعَدَ اللهُ <span style="color:#1F497D;mso-themecolor:text2">المومنا</span><span style="color:red">تِ</span> بالْجَنّةِ </span><span lang="FA" style="font-size: 18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">( خداوند، مومنان(زن) را به بهشت، وعده داد)</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="line-height:200%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:red">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مفعول،منصوب با کسره</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-02-08T04:45:43+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد اعراب جمله اسمیه http://arabishirzad.mihanblog.com/post/537 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">همانگونه که قبلا گفتیم : <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">جملات در زبان عربی به دو صورت به کار می روند:</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;text-indent: 36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">اسمیه و فعلیه </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">جمله اسمیه &nbsp;: مبتدا + خبر ( لسانُ القط سلاحٌ طبیّ دائم )</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">فعلیه = فعل + فاعل + مفعول ( یستعمل الاطبّاءُ الاعشابَ الطبیة لعلاج بعض الامراض )</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">حال ببینیم اعراب(حرکت حرف آخر) هر کدام از ارکان جملات اسمیه و فعلیه چیست؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">اعراب مبتدا و خبر در جمله اسمیه :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">مبتدا:اسمی است که در ابتدای جمله اسمیه قرار می گیرد و از نظر اعراب مرفوع _ُ_ٌ می باشد.</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">خبر :</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> </span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">کلمه و یا کلماتی است که در باره مبتدا ، خبرمیدهد و معنی آن را کامل می کند واز نظر اعراب ،مانند مبتدا مرفوع_ُ_ٌ است.</span><u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#111111"> <o:p></o:p></span></u></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">&nbsp;نتیجه : اعراب مبتدا و خبر در جمله اسمیه مرفوع _ُ_ٌ می باشد</span><u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111"><o:p></o:p></span></u></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">در صورتی که مبتدا و خبر ، اسم مفرد یا جمع مکسر یا جمع مونث سالم با شند</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin"> _ُ_ٌ</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111"> دارند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><u><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">الطالبُ</span></u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">&nbsp;</span><u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">مجتهدٌ</span></u><u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">&nbsp;</span></u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#111111">.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">/&nbsp; </span></b><u><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#111111">الطالبة ُ</span></u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:#111111">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>مجتهدة ٌ</u></span><u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">&nbsp;</span></u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">./&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<u>الطالباتُ</u></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">&nbsp;</span><u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#111111">مجتهداتٌ</span></u><u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#111111">&nbsp;</span></u><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#111111"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; ↓&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;↓&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;↓&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;↓&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;↓&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;↓&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 7.5pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">مبتدا و مرفوع &nbsp;&nbsp;&nbsp;خبر و مرفوع&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">مبتدا و مرفوع &nbsp;&nbsp;&nbsp;خبر و مرفوع</span><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">مبتدا و مرفوع &nbsp;&nbsp;&nbsp;خبر و مرفوع&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#111111"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 7.5pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#111111">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 7.5pt; text-align: justify; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#111111">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">الطلّابُ</span></u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">&nbsp;</span><u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#111111">مجتهد ونَ</span></u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">. </span><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 7.5pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ↓&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;↓&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#111111"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 7.5pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:8.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">مبتدا و مرفوع &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;خبر و مرفوع</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><u><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">&nbsp;</span></u></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><u><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">نکته مهم :</span></u><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Homa'; color: rgb(17, 17, 17);"> اگر مبتدا یا خبر ، اسم مثنی یا جمع مذکر سالم باشند چه اعرابی میگیرند؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/79.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;پاسخ : اگر مبتدا یا خبر ، اسم مثنی باشند: در حالت مرفوعی، «انِ» می گیرند &nbsp;که علمای عرب (به دلایلی که بعدا ذکر خواهد شد) فقط «ا» را علامت مرفوع در اسم مثنی می دانند.</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">و</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/79.gif"><span style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: 'B Homa'; font-size: 14pt;">&nbsp;اگر مبتدا یا خبر ، اسم جمع مذکر سالم&nbsp; باشند: در حالت مرفوعی، «ونَ» می گیرند که علمای عرب (به دلایلی که بعدا ذکر خواهد شد) فقط «و» را علامت مرفوع در اسم جمع مذکر سالم می دانند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><u><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">حال به مثالهای ذیل توجه کنید<o:p></o:p></span></u></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 7.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><u><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">الطالبانِ</span></u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">&nbsp;</span><u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">&nbsp;&nbsp; مجتهد</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Homa';"><font color="#ff0000">ا</font></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">نِ</span></u><u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">&nbsp;</span></u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#111111"> ( اسم مثنی)</span><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">&nbsp;/&nbsp;</span></b><u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">الطالبونَ</span></u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">&nbsp;&nbsp; </span><u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">مجتهد</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Homa';"><font color="#ff0000">و</font></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">نَ</span></u><u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">&nbsp;</span></u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#111111">. (</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Homa';"><font size="1" style="color: rgb(17, 17, 17);"> اسم جمع مذکر سالم،مرفوع با </font><font size="3" color="#ff0000">«و»</font></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">)</span><b><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 7.5pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; ↓&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;↓&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#111111">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">&nbsp; ↓&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;↓</span><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 7.5pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">مبتدا و مرفوع با«ا» &nbsp;&nbsp;&nbsp;خبر و مرفوع با«ا»&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></b><span lang="FA" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">مبتدا و مرفوع با«و» &nbsp;&nbsp;&nbsp;خبر و مرفوع&nbsp;با«و» &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#111111"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Homa&quot;">الطالبتان ِ&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;مجتهدتان ِ. ( اسم مثنای مونث مرفوع با «ا»)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">&nbsp; ↓&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;↓&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">مبتدا و مرفوع </span><span lang="FA" style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#111111">با «ا»</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">&nbsp;&nbsp;&nbsp; خبر و مرفوع با</span><span lang="FA" style="font-size:8.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#111111">«ا»</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;اکنون باید متوجه شده باشید که چرا&nbsp; جمله « الفلّاحونَ&nbsp; نشیطونَ» به اینصورت آمده است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;الفلاحُ نشیطٌ&nbsp; (مفرد)&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;الفلاحان ِ&nbsp; نشیطان ِ (مثنی)&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;الفلاحونَ&nbsp; نشیطونَ (جمع مذکر سالم)</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-01-31T13:58:44+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد انواع فاعل- مفعول -جارومجرور http://arabishirzad.mihanblog.com/post/536 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<b>نكته ی مهم1:</b>&nbsp;&nbsp;جمله ی فعلیه : جمله ای است كه غالباً با « فعل » شروع می شود (فعل ماضی ، فعل مضارع ، فعل امر . . . ) و هر فعلی نیاز مند به « فاعل » است ، جملات زیر همگی فعلیه هستند زیرا هر كدام با یك فعل شروع شده اند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">1)<b>أنـْزَلَ اللهُ الْمَطَرَ فَأَحْیا بِهِ الأرضَ .</b>&nbsp;(جمله ی فعلیه ، چون با فعل ماضی شروع شده است .)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">2)<b>یُسَبِّحُ لِلّهِ ما فی السَّموات و ما فی الأرض .</b>&nbsp;(جمله ی فعلیه ، چون با فعل مضارع شروع است .)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">3)<b>اِصْبِرُوا إنَّ اللهَ مَعَ الصّابرین .</b>&nbsp;( جمله ی فعلیه، چون با فعل امر شروع شده است . )<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>نكته ی مهم2 :</b>&nbsp; هر فعلی ، فاعلی دارد که فاعل همیشه بعد از فعل می آید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">راه های تشخیص فاعل</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;1) تشخیص از طریق معنی</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;: مطمئن ترین راه برای یافتن فاعل در جمله ، ترجمه ی عبارت و درك مفهوم جمله است و می دانیم كه فاعل در جمله ، انجام دهنده ی كار است و با استفاده از سوال ( چه كسی ؟&nbsp; ) می توانیم فاعل جمله را تشخیص دهیم .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">2) تشخیص از طریق علامت:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;« فاعل » علامتی دارد كه با دیدن آن به « فاعل » بودن كلمه پی می بریم. علامت فاعل « رفع ــُـ &nbsp; &nbsp;<font color="#ff0000">ا</font>نِ در اسم مثنی &nbsp; - <font color="#ff0000">و</font>نَ در اسم جمع مذکر سالم » &nbsp;است . یعنی&nbsp;&nbsp;<b>&nbsp;كلُّ&nbsp; فاعلٍ&nbsp; مرفوعٌ</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;نكته ی مهم 3</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp; : فاعل در جملات عربی پس از فعل می آید ؛ &nbsp;یعنی : &nbsp;فعل + &nbsp;فاعل &nbsp;+ &nbsp;. . .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;<u>جَــلَــسَ</u>&nbsp;&nbsp;<u>الــتِّلمیذُ</u>&nbsp;&nbsp;عَلَــی الْكُرسِّی .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>جاءَ</u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>علیٌّ</u>&nbsp;&nbsp;&nbsp; .</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 7.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;فعل&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;فاعل و مرفوع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;فعل &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;فاعل و مرفوع</span><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">نكته ی مهم4</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;: فاعل در جملات عربی بعد از فعل و به سه صورت می آید :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#3300FF">1- &nbsp;اسم ظاهر</span><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>خَلـَقَ&nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>&nbsp;الـلهُ</u>&nbsp;&nbsp;الـسَّموات &nbsp;و الأرضَ &nbsp;بـالْحَقِّ&nbsp;&nbsp; .</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;فاعل و اسم ظاهر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#3300FF">2- &nbsp;ضمیر بارز (&nbsp; آشكار )</span><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;: &nbsp;<b>اِصْبِر<u>ُوا</u>&nbsp;إنَّ اللهَ مَعَ الصّابرین .</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;فاعل ضمیر بارز « واو »<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#3300FF">3- ضمیر مستتر ( پوشیده )</span><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;: &nbsp;الغوّاصُُ ذَهَبَ إلی أعماقِ المحیطِ<b>&nbsp;.</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( فاعل این عبارت ضمیر مستتر « هو » در فعل «ذَهَبَ&nbsp;» است . )&nbsp;&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">نكته ی مهم5</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;: برخی از صیغه های فعل های ، ماضی ، مضارع&nbsp; و امر دارای ضمیر بارز ( فاعل بارز ) و برخی دیگر از صیغه ها دارای ضمیر مستتر ( فاعل مستتر ) هستند .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">توجه &nbsp;كنید&nbsp; :</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">1) در فعل ماضی</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;: تمام ضمایری كه در آخر فعل ماضی می آیند (12 ضمیر ) ضمیر بارز ( آشكارا ) نامیده می شوند و همه ی آن ها « فاعل » برای فعل خود هستند . (در صیغه های مفرد مذكر و مفرد مؤنث غایب ، فاعل ضمیر مستتر است ، در مفرد مذكر «&nbsp;<b>هُوَ</b>&nbsp;» و در مفرد مؤنث «&nbsp;<b>هِیَ</b>&nbsp;» مستتر است )<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">2) در فعل مضارع</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;: ضمایر&nbsp;<b>( ـا ( نِ ) ، و ( نَ ) ، ـْنَ ، یـ ( نُ )</b>&nbsp;در پایان 9 صیغه ی فعل مضارع بارز ( آشكار ) هستند و در پنج صیغه ی بقیه ( مفرد مذكر غایب ، مفرد مؤنث غایب ، مفرد مذكر مخاطب ، متكلم وحده و متكلم مع الغیر) ضمایر (&nbsp;<b>هُوَ ، هِیَ ، أنْتَ ، أنا&nbsp; ، نَحْنُ</b>&nbsp; ) فاعل ، مستتر هستند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">3) در فعل امر : &nbsp;ضمایر (&nbsp;<b>ـا ، ـوا ، یـ&nbsp; ، &nbsp;ـْنَ</b>&nbsp;) در پایان فعل امر مخاطب ( حاضر ) ، بارز ( آشكار ) هستند و فقط ضمیر (&nbsp;<b>أنْتَ</b>&nbsp;) در صیغه ی « مفرد مذكر » مستتر است .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">نكته ی مهم 6</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;: در زبان عربی فعل از لحاظ « مذكر و مؤنث » بودن تابع فاعل خود می باشد ؛ مانند:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">●&nbsp;<b><u>یَدْخُلُ</u>&nbsp;<u>الْمُعَلِّمُ</u>&nbsp;الصَّفَ .</b>&nbsp;( مذكر )&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●&nbsp;<b><u>تَدْخُلُ</u>&nbsp;<u>الْمُعَلِّمةُ</u>&nbsp;الصَّفَ .</b>&nbsp;( مؤنث )<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 7.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">فعل&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;فاعل &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; فعل&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;فاعل</span><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;نتیجه&nbsp; : &nbsp;مطابقت میان فعل و فاعل از نكات بسیار مهم است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">نكته ی مهم7</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;: كاربرد « فاعل » در زبان عربی همراه صیغه های غایب با صیغه های دیگر تفاوت می كند . در صیغه های غایب ، هر گاه فاعل به صورت اسم ظاهر بیاید ، فعل در آغاز جمله به صورت مفرد می آید .&nbsp; به مثالهای زیر توجه كنید تا موضوع را بهتر بفهمید ؛<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">صیغه های غایب :</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <div align="right"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td width="255" colspan="2" style="width:191.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">مذكّر</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="265" colspan="2" style="width:198.75pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">مؤنّث</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="91" valign="top" style="width:68.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">مفرد</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">مثنی</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">جمع</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="165" valign="top" style="width:123.75pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">نَجَحَ&nbsp;&nbsp;&nbsp; الْمُعَلِّمُ</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">نَجَح&nbsp;&nbsp;&nbsp; الْمُعَلِّمانِ</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">نَجَحَ&nbsp;&nbsp;&nbsp; الْمُعَلِّمُونَ</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="113" valign="top" style="width:84.75pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">مفرد</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">مثنی</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">جمع</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="151" valign="top" style="width:113.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">نَجَحَتْ&nbsp;&nbsp; الْمُعَلِّمةُ</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">نَجَحَتْ&nbsp;&nbsp; الْمُعَلِّمتانِ</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">نَجَحَتْ&nbsp; الْمُعَلِّماتُ</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="91" style="width:68.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;mso-line-height-alt:0pt"><span dir="RTL"></span></p></td><td width="165" style="width:123.75pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm"><br></td><td width="113" style="width:84.75pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm"><br></td><td width="151" style="width:113.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm"><br></td></tr></tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">نكته ی مهم8 :</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;هرگاه فاعل به صورت « اسم ظاهر » نیامده باشد ، فعل همراه ضمیری می آید كه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;همان ضمیر ، « فاعل » است وبه آن ضمیر بارز می گویند . به مثالهای زیر توجه كنید تا به موضوع پی ببرید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">ألْمؤمِنُ نَجَحَ</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; فاعل ضمیرمستتر« هو »&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>ألْمؤمِنةُ نَجَحَتْ</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فاعل ضمیرمستتر« هی »&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">ألْمؤمِنانِ نَجَحا</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;فاعل ضمیر بارز« ـا »&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>ألْمؤمِنَتانِ نَجَحَتا</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فاعل ضمیربارز « ـا »<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">ألْمؤمِنُونَ نَجَحُوا</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فاعل ضمیر بارز« واو »&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>ألْمؤمِناتُ نَجَحْنَ</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فاعل ضمیربارز« ـْنَ »&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">تذكر</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;: توجه كنید كه كلمه«&nbsp;<b>الْمؤمِن</b>&nbsp;» در آغاز تمام جمله ها « فاعل » نیست بلكه « مبتدا » است .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">نكته ی 6</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;: در صیغه های « مخاطب و متكلّم » همانند تمامی زبان ها ، فاعل به صورت « ضمیر» می آید؛ ولی به صورتمستتر ( مخفی )&nbsp; مانند&nbsp; :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">أجْلِسُ (&nbsp; أنا&nbsp; ) ــ &nbsp;تَجْلِسُون &nbsp;( و&nbsp; ) &nbsp;ــ &nbsp;تَجْلِسینَ &nbsp;( یـ&nbsp; ) ــ نَشْكُرُ&nbsp; &nbsp;( نَحْنُ&nbsp; )</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 7.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;مستتر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;بارز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بارز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;مستتر</span><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-size: 18px;"><b>نکات</b></span></font><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13.5pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">- در صیغه های « &nbsp;<b>اُكْتُبْ</b>&nbsp;&nbsp;» ، « &nbsp;<b>اَكْتُبُ</b>&nbsp;&nbsp;» ، « &nbsp;<b>نَكْتُبُ</b>&nbsp;&nbsp;» فاعل را مشخص كنید .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">ضمایر مستتر «&nbsp;<b>أنْتَ</b>&nbsp;» ، «&nbsp;<b>أنا</b>&nbsp;» و « &nbsp;<b>نَحْنُ</b>&nbsp;» فاعل فعل های مذكور هستند . فاعل در این سه صیغه حتماً باید مستتر باشد . (واجب الْاستتاراست .)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">- در فعل های فوق آیا فاعل می تواند ظاهر شود ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp; خیر ، همان طور كه گفتیم ، فاعل در این سه صیغه ( سه فعل ) همیشه مستتر و ظاهر نمی شود و محلاً مرفوع است .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">مفعولٌ به و جار و مجرور</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">الف) مفعولٌ به : مفعولٌ به =&nbsp; &nbsp;كلمه ای است كه كار بر روی آن واقع می شود و مفعولٌ به همیشه منصوب است و علامت نصب آن غالباً ( ــً‌‌ــَـ &nbsp; &nbsp; - ینِ در اسم مثنی &nbsp;- ینَ در اسم جمع مذکر سالم ) است ، مانند :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">یَـــدْخُـــلُ&nbsp; &nbsp;الْمـــؤمــــنُ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; الْــــجَــنَّةَ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ‌‌ـــ&nbsp; كَــــتــــَبَ &nbsp;&nbsp;&nbsp;الـــطّـــالبُ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;رســالـــةً&nbsp;&nbsp; .</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 7.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">فعل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;فاعل و مرفوع&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;مفعول به و منصوب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;فعل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;فاعل و مرفوع&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;مفعول به و منصوب</span><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">نكته ی1: در جمله های فعلیه ( جمله هایی كه با فعل شروع می شوند ) معمولاً سه ركن اصلی و اساسی دارند كه عبارتند از : فـعل&nbsp; &nbsp;+&nbsp;&nbsp; &nbsp;فـاعل&nbsp;&nbsp; &nbsp;+ &nbsp;&nbsp;مـفعولٌ بـه &nbsp;. . .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;مانند&nbsp; :&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;یَضْرِبُ&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;الــلّـــهُ&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;الــأمـثالَ&nbsp;&nbsp;&nbsp; .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 7.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">فعل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;فاعل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;مفعولٌ به</span><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">■ انواع فعل از نظر داشتن یا نداشتن « مفعولٌ به »&nbsp;&nbsp; :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">1<b>) فعل لازم</b>&nbsp;: به فعل هایی كه معنای آن ها با فاعل كامل می شود و نیاز به مفعولٌ به ، &nbsp;ندارند ، « فعل لازم » گفته می شود ؛ مثل :&nbsp;<b>جَلَسَ سعیدٌ&nbsp; .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b>&nbsp;سعید نسشت .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;نكته ی2 : اگر فعل جمله ، با سوال&nbsp; چه كسی را ؟ و چه چیزی را ؟ معنی ندهد ، فعل لازم&nbsp; است و گرنه متعدی می باشد . &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">2) فعل متعددی</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp; : &nbsp;به فعل هایی كه علاوه بر فاعل ، به مفعولٌ به ، هم نیاز داشته باشد « فعل متعدی » می گوییم ؛ مانند&nbsp; :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>أكَلَ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; الثَّعْلَبُ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قَـــلْبَ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; الْــحِمارِ .</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 7.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;فعل&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;فاعل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;مفعولٌ به</span><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;نتیجه : « مفعولٌ به » كلمه ای است كه كار فاعل بر روی آن واقع می شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">مفعولٌ به فقط در جملاتی می آید كه فعل آن ها « متعدی » است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">نكته ی 3 : در زبان فارسی هم &nbsp;، برخی از فعل ها لازمند ( نیاز به مفعول ندارند ) و برخی از فعل ها متعدی اند ( نیاز به مفعول دارند ) .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">فعل های لازم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;==&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;آمد &nbsp;، &nbsp;نشست &nbsp;، &nbsp;رفت &nbsp;، &nbsp;اعتماد كرد &nbsp;، &nbsp;آشكار شد &nbsp;و . . .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">فعل های متعدی&nbsp;&nbsp; &nbsp;==&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;گرفت &nbsp;، &nbsp;خورد &nbsp;، &nbsp;دید &nbsp;، &nbsp;زد &nbsp;، &nbsp;فهمید &nbsp;، &nbsp;نوشت &nbsp;و . . .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">راه های تشخیص مفعولٌ به</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;<span lang="FA" dir="RTL">تشخیص از راه معنا</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; : &nbsp;<span lang="FA" dir="RTL">با ترجمه ی یك عبارت ، معلوم می شودكه مفعولٌ به دارد یا نه ، مفعولٌ به ، معمولاً با حرف نشانه ی « را » در فارسی همراه است و در عربی دارای علامت مخصوصی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<span lang="FA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">2- تشخیص از راه علامت</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;: در زبان عربی « مفعولٌ به » دارای علامتی است كه به وسیله ی آن علامت ، می توان&nbsp; مفعولٌ به&nbsp; را تشخیص داد .&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;علامت « مفعولٌ به » معمولاً عبارت است ( ــَــًـ ) یعنی مفعولٌ به پیوسته منصوب است.« كُلٌّ مفعولٍ منصوبٌ .»<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">نكته ی 4</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;: در زبان فارسی برای پیدا كردن مفعول از «چه كسی را » و «چه چیز را» استفاده می كنیم ، همین امر در عربی نیز می تواند راهنمای ما برای جست و جو « &nbsp;مفعولٌ به » باشد .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">1- &nbsp;<b>اُطْلُبْ&nbsp; الْعِلْمَ و لا تَكْسَلْ &nbsp;.</b>&nbsp;&nbsp;علم را بجوی و تنبلی نكن . ( چه چیز را باید جست ؟ &nbsp;&nbsp;علم را ، پس«&nbsp; علم » مفعول و &nbsp;منصوب&nbsp; است . )<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">2- &nbsp;<b>شاهَدَ سلمانُ فاطمةَ</b>&nbsp;( س ) سلمان فاطمه را دید . ( چه كسی را دید ؟ &nbsp;فاطمه (س) را ، پس « فاطمه » مفعول منصوب است .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">نكته ی 5 :</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;ضمایر « منفصل منصوب » : ضمایر منفصل منصوب معمولاً در ابتدای جمله&nbsp; می آیند و « مفعولٌ به » می باشند ؛&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مانند&nbsp;&nbsp; :&nbsp;&nbsp;<b><u>إِیَّاكَ</u>&nbsp;&nbsp; نَعْبُدُ و&nbsp;<u>&nbsp;إِیَّاكَ&nbsp;</u>نَسْتَعینُ&nbsp;&nbsp; .</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;مفعولٌ به&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;مفعولٌ به<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;مفعولٌ به معمولاً بعد از فاعل می آید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;توجه&nbsp; : ضمایر منفصل منصوب عبارتند از : &nbsp;<b><u>إِیَّاكَ</u></b>&nbsp;(&nbsp; تورا&nbsp; ) &nbsp;، &nbsp;<b><u>إِیَّاكُمْ</u></b>&nbsp;(&nbsp; شما را ) ،&nbsp;<b><u>إِیَّای</u></b>&nbsp;( مرا ) &nbsp;( ده صیغه&nbsp; ی باقی مانده از این ضمایر را در آینده خواهیم خواند ) .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">2) ضمایر متّصل به سه قسم كلمه</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp; : ضمایر متّصل به هر سه قسم كلمه &nbsp;( فعل - &nbsp;اسم - &nbsp;حرف ) متصل می شود و &nbsp;هرگاه با فعل بیایند ، غالباً &nbsp;« مفعولٌ به » است .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">مانند&nbsp;&nbsp; :&nbsp;<b>قَدْ&nbsp;&nbsp;&nbsp; جَعَلَ<u>كَ</u>&nbsp;&nbsp;&nbsp; اللهَُ حُرّاً .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; إنَّما&nbsp;&nbsp; نُطْعِِمُ<u>کُم</u>&nbsp; .</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 7.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;مفعولٌ به و محلاً منصوب &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مفعولٌ به و محلاً منصوب</span><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">كلمات (&nbsp;<b>جَعَلَ و نُطْعِمُ</b>&nbsp;) فعل اند كه همراه ضمایر (&nbsp;<b>ـكَ و ـكُمْ</b>&nbsp;) آمده اند و این دو ضمیر « مفعولٌ به » &nbsp;هستند .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">توجه&nbsp; : &nbsp;ضمایر متّصل ، به سه قسم كلمه عبارتند از : (&nbsp;<b>ـه ، ـهُما ، ـهُم ، ـها ، ـهُما ، ـهُنَّ ، ـكَ ،</b>&nbsp;<b>ـكُما ، ـكُم ، ـكِ ، ـكُما ، ـكُنَّ ، ـی ، ـنا )</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">ب) جار و مجرور</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp; نكته ی 1: در زبان عربی تعدادی از حروف هستند كه مانند حروف اضافه فارسی اند . این حروف « حروف جر » نامیده می شود و ویژگی آن ها این است كه اسم بعد از خود را « مجرور » می كنند ، حروف جر &nbsp;در عربی درست ، كار حروف اضافه &nbsp;،&nbsp; در فارسی را انجام می دهند .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">1-&nbsp;<b>تَقْنُطوا&nbsp;<u>مِنْ</u>&nbsp;رَحْمَةِ اللهِ</b>&nbsp;&nbsp;. &nbsp;&nbsp;&nbsp;(&nbsp;&nbsp;<u>&nbsp;از</u>&nbsp;رحمت الهی ناامید نشوید .&nbsp; )<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 7.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;حرف جار &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; حرف اضافه</span><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">2-&nbsp;<b>یَدْخُلُونَ&nbsp;<u>فی</u>&nbsp;دینِ اللهِ أفْواجاً</b>&nbsp;.&nbsp;&nbsp; ( دسته دسته وارد<u>&nbsp;در</u>&nbsp;دین خدا می شوند .&nbsp; )<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 7.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">حرف جار &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; حرف اضافه</span><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">3-<u>&nbsp;<b>بِ</b></u><b>سم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ</b>&nbsp;. &nbsp;(&nbsp;<u>&nbsp;به</u>&nbsp;نام خداوند بخشنده ی مهربان .&nbsp; )<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 7.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;حرف&nbsp;جار &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; حرف اضافه</span><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">4-&nbsp; &nbsp;<b>لَیْسَ&nbsp;<u>كـ</u>ـَـمِثْلِهِ شیءٌ &nbsp;.</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;(&nbsp;&nbsp; &nbsp;هیچ چیزی&nbsp;<u>مانند</u>&nbsp;او نیست&nbsp; .&nbsp; )<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 7.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">حرف&nbsp;جار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;حرف اضافه</span><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">نكته ی2</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;:&nbsp; در زبان عربی اسم بعد ازحرف جر را (&nbsp; مجرور&nbsp;&nbsp; ) (&nbsp; اسم و حرف جر را با هم « جار و مجرور » ) &nbsp;می نامند و در زبان فارسی اسم بعد از حرف اضافه &nbsp;را « متمم » می گویند&nbsp; ؛ مانند&nbsp; :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">شاهَدَتُ تلمیذاً&nbsp;<u>فـی</u>&nbsp;&nbsp;<u>الــشَّارع</u>ِ&nbsp; &nbsp;.</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;دانش آموزی<u>&nbsp;در</u>&nbsp;&nbsp;<u>خیابان</u>&nbsp;دیدم &nbsp;.&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 7.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">جار و مجرور</span><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 7.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;حرف جر&nbsp;&nbsp; مجرور به حرف جر &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; حرف اضافه&nbsp;&nbsp; متمم</span><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">نكته ی 3</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;: مهم ترین حروف جر در زبان عربی كه اسم بعد از خود را « مجرور » می كنند، عبارتنداز : حروف جر : به حروفی از قبیل&nbsp; :&nbsp;<b>مِنْ</b>&nbsp;( از ) ،&nbsp;<b>فـِی</b>&nbsp;(در) ،&nbsp;<b>إلی</b>&nbsp;(به ، به سوی) ،&nbsp;<b>لـِ</b>&nbsp;(برای) ،<b>عَلی</b>&nbsp;(بر،برروی)&nbsp;<b>بـ</b>&nbsp;ِ(با) ،&nbsp;<b>كـ</b>&nbsp;َ(مانند) ،&nbsp;<b>عَنْ</b>&nbsp;(از) و . . . « حروف جر » و به اسم بعد از آن ها « مجرور » و به هر دو « جار و مجرور » می گوییم .&nbsp; و حروف جر، همیشه قبل از اسم می آیند .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">سوالات مهم</span></b><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">1- فرق معنایی كلمه ی «&nbsp;<b>الطالب</b>&nbsp;» در دو عبارت «&nbsp;<b>ذَهَبَ الطّالبُُ</b>&nbsp;» و «&nbsp;<b>رأیتُ الطّالبََ</b>&nbsp;» چیست ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">● دو كلمه از لحاظ معنایی فرقی ندارند ، هر دو معنی « شاگرد یا دانش آموز&nbsp; » می دهند ولی از لحاظ نقش با هم فرق می كنند ، اولی « فاعل و مرفوع » و دومی « مفعولٌ به و منصوب » است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">2- آیا می توان گفت كه یكی از نشانه های اسم بودن ، وجود حرف جر قبل از آن است ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">بله ،&nbsp; زیراحروف جر قبل از اسم می آیند و اسم بعد از خود را &nbsp;مجرور &nbsp;می كند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">3- چرا فعل های لازم به مفعول نیاز دارند ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;چون این قبیل از فعل ها&nbsp; با فاعل خود معنی تام و كاملی دارند و برای كامل شدن معنی جمله ، نیاز به مفعول نیست ؛&nbsp; مانند&nbsp; :&nbsp;&nbsp;<b><u>جاءَ</u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>الطّالبُ</u></b>&nbsp; .&nbsp; (&nbsp; دانش آموز آمد . )<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 7.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;فعل لازم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;فاعل</span><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">4- آیا مفعولٌ به ، در آغاز جمله نیز قرار می گیرد ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">بله ، مانند&nbsp;&nbsp; :&nbsp;<b>إِیَّاكَ نَعْبُدُ</b>&nbsp;&nbsp; . (&nbsp;&nbsp; فقط تو را می پرستیم .&nbsp; )<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 7.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مفعولٌ به</span><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-01-21T07:24:40+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد جمله اسمیه - جمله فعلیه ( عربی دهم درس 5) http://arabishirzad.mihanblog.com/post/534 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">جملات در زبان عربی به دو صورت به کار می روند:</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">&nbsp;اسمیه و فعلیه&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">جمله اسمیه &nbsp;: مبتدا + خبر ( لسانُ القط سلاحٌ طبیّ دائم )</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">فعلیه = فعل + فاعل + مفعول ( یستعمل الاطبّاءُُ الاعشابَ الطبیة لعلاج بعض الامراض</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"> )</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:red">جمله اسمیه چیست</span></b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:red">؟</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"> </span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">جمله ای که با اسم شروع شود جمله اسمیه نام دارد.</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">نکته 1: مصدرها و &nbsp;ضمیرها ، اسم&nbsp;&nbsp;هستند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">نکته 2 : نشانه های اسم : ال&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; تنوین&nbsp; ً&nbsp; ٍ&nbsp; ٌ&nbsp; - مضاف واقع شدن. (برای سال دهم ،همین سه مورد کافیست)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">جمله اسمیه در زبان عربی از ۲ قسمت اصلی تشکیل شده است:</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t88" coordsize="21600,21600" o:spt="88" adj="1800,10800" path="m,qx10800@0l10800@2qy21600@11,10800@3l10800@1qy,21600e" filled="f"> <v:formulas> <v:f eqn="val #0"/> <v:f eqn="sum 21600 0 #0"/> <v:f eqn="sum #1 0 #0"/> <v:f eqn="sum #1 #0 0"/> <v:f eqn="prod #0 9598 32768"/> <v:f eqn="sum 21600 0 @4"/> <v:f eqn="sum 21600 0 #1"/> <v:f eqn="min #1 @6"/> <v:f eqn="prod @7 1 2"/> <v:f eqn="prod #0 2 1"/> <v:f eqn="sum 21600 0 @9"/> <v:f eqn="val #1"/> </v:formulas> <v:path arrowok="t" o:connecttype="custom" o:connectlocs="0,0;21600,@11;0,21600" textboxrect="0,@4,7637,@5"/> <v:handles> <v:h position="center,#0" yrange="0,@8"/> <v:h position="bottomRight,#1" yrange="@9,@10"/> </v:handles> </v:shapetype><v:shape id="Right_x0020_Brace_x0020_2" o:spid="_x0000_s1026" type="#_x0000_t88" style='position:absolute;left:0;text-align:left; margin-left:372pt;margin-top:24.4pt;width:43.7pt;height:115.5pt;z-index:251659264; visibility:visible;mso-wrap-style:square;mso-width-percent:0; mso-height-percent:0;mso-wrap-distance-left:9pt;mso-wrap-distance-top:0; mso-wrap-distance-right:9pt;mso-wrap-distance-bottom:0; mso-position-horizontal:absolute;mso-position-horizontal-relative:text; mso-position-vertical:absolute;mso-position-vertical-relative:text; mso-width-percent:0;mso-height-percent:0;mso-width-relative:margin; mso-height-relative:margin;v-text-anchor:middle' o:gfxdata="UEsDBBQABgAIAAAAIQC75UiUBQEAAB4CAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbKSRvU7DMBSF dyTewfKKEqcMCKEmHfgZgaE8wMW+SSwc27JvS/v23KTJgkoXFsu+P+c7Ol5vDoMTe0zZBl/LVVlJ gV4HY31Xy4/tS3EvRSbwBlzwWMsjZrlprq/W22PELHjb51r2RPFBqax7HCCXIaLnThvSAMTP1KkI +gs6VLdVdad08ISeCho1ZLN+whZ2jsTzgcsnJwldluLxNDiyagkxOquB2Knae/OLUsyEkjenmdzb mG/YhlRnCWPnb8C898bRJGtQvEOiVxjYhtLOxs8AySiT4JuDystlVV4WPeM6tK3VaILeDZxIOSsu ti/jidNGNZ3/J08yC1dNv9v8AAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEArTA/8cEAAAAyAQAACwAAAF9y ZWxzLy5yZWxzhI/NCsIwEITvgu8Q9m7TehCRpr2I4FX0AdZk2wbbJGTj39ubi6AgeJtl2G9m6vYx jeJGka13CqqiBEFOe2Ndr+B03C3WIDihMzh6RwqexNA281l9oBFTfuLBBhaZ4ljBkFLYSMl6oAm5 8IFcdjofJ0z5jL0MqC/Yk1yW5UrGTwY0X0yxNwri3lQgjs+Qk/+zfddZTVuvrxO59CNCmoj3vCwj MfaUFOjRhrPHaN4Wv0VV5OYgm1p+LW1eAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAjjai040CAAADBgAA HwAAAGNsaXBib2FyZC9kcmF3aW5ncy9kcmF3aW5nMS54bWysVFFP2zAQfp+0/2D5HZKWtisVAZVu ICQEqGXi+XDsJppje7YbUn79zk7SVgwNadtL4vPdff7u853PLppKkppbV2qV0cFxSglXTOelWmf0 ++PV0ZQS50HlILXiGd1yRy/OP386g9nagilKRhBBuRlktPDezJLEsYJX4I614Qp9QtsKPJp2neQW XhC5kskwTSdJBaWi53uor+CBbGz5F1BSsx88X4CqwSGkZLPDnY6jZP+ODDNVX1uzMg82MGd39YMl ZZ5RVE5BhRLRpHN0YWgmb7LWe4BG2CrEayFIk9Hx5GQ6TRFrm9HRcJBOpuMWjzeesBAwHp2eop9h wGA0QX/aHVjcfwDBim9/BkGaLR1cHFB0JhBU9e81D/ual+W68OTSAuNkuBMgJPTV98muE+4/1b2j DDNjnb/muiJhkVEbKEVGscWgvnW+JdMHxnvp+fhmFcv0zaXOt6HgZ/zj3VqNYCi4M+yqRORbcP4B LPY7buLk+Hv8CKlfMqq7FSWFtq/v7Yd47EH0UvKC85NR93MDllMib5TL6OlgNEJYH43R+MsQDXvo eT70qE210BL7ILKLyxDvZb8rrK6etM3n4VR0gWJ4dkaZt72x8GijC8eU8fk8rpmuDPhbtTI4MIMo X9DssXkCazp5PTbknV4VYPh7+raxsW/0fOO1KDvxW1WDQzq/8lvJ47hE7bnKg7JLVF1CeIAEHN0s QzvhNWMEfvfXs3F8ZZacdbj9/bkAGeHVkgucTJyZk8gwvkt8IS2pAUUDxrjygw5dhuiQJkopd4np x4ldfEjlQiCdXfLw4+RdRjxZq31yVSpt3wPwTU9ZtPFtF7dVo0BhWJM3z18M6Z7r8MYe2ue/AAAA //8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAnE5eIeIGAAA6HAAAGgAAAGNsaXBib2FyZC90aGVtZS90aGVtZTEu eG1s7FlPbxtFFL8j8R1Ge2/j/42jOlXs2A20aaPYLepxvB7vTjO7s5oZJ/UNtUckJERBHKjEjQMC KrUSl/JpAkVQpH4F3szsrnfiNUnbCCpoDvHu29+8/+/Nm93LV+5FDB0SISmPO171YsVDJPb5hMZB x7s1GlxY95BUOJ5gxmPS8eZEelc233/vMt7wGU3GHIvJKCQRQcAolhu444VKJRtra9IHMpYXeUJi eDblIsIKbkWwNhH4CAREbK1WqbTWIkxjbxM4Ks2oz+BfrKQm+EwMNRuCYhyB9JvTKfWJwU4Oqhoh 57LHBDrErOMBzwk/GpF7ykMMSwUPOl7F/Hlrm5fX8Ea6iKkVawvrBuYvXZcumBzUjEwRjHOh1UGj fWk7528ATC3j+v1+r1/N+RkA9n2w1OpS5NkYrFe7Gc8CyF4u8+5VmpWGiy/wry/p3O52u812qotl akD2srGEX6+0Gls1B29AFt9cwje6W71ey8EbkMW3lvCDS+1Ww8UbUMhofLCE1gEdDFLuOWTK2U4p fB3g65UUvkBBNuTZpUVMeaxW5VqE73IxAIAGMqxojNQ8IVPsQ072cDQWFGsBeIPgwhNL8uUSSctC 0hc0UR3vwwTHXgHy8tn3L589Qcf3nx7f/+n4wYPj+z9aRs6qHRwHxVUvvv3sz0cfoz+efPPi4Rfl eFnE//rDJ7/8/Hk5EMpnYd7zLx//9vTx868+/f27hyXwLYHHRfiIRkSiG+QI7fMIDDNecTUnY/Fq K0YhpsUVW3EgcYy1lBL+fRU66BtzzNLoOHp0ievB2wLaRxnw6uyuo/AwFDNFSyRfCyMHuMs563JR 6oVrWlbBzaNZHJQLF7Mibh/jwzLZPRw78e3PEuibWVo6hvdC4qi5x3CscEBiopB+xg8IKbHuDqWO X3epL7jkU4XuUNTFtNQlIzp2smmxaIdGEJd5mc0Qb8c3u7dRl7Myq7fJoYuEqsCsRPkRYY4br+KZ wlEZyxGOWNHh17EKy5QczoVfxPWlgkgHhHHUnxApy9bcFGBvIejXMHSs0rDvsnnkIoWiB2U8r2PO i8htftALcZSUYYc0DovYD+QBpChGe1yVwXe5WyH6HuKA45Xhvk2JE+7Tu8EtGjgqLRJEP5mJklhe JdzJ3+GcTTExrQaautOrIxr/XeNmFDq3lXB+jRta5fOvH5Xo/ba27C3YvcpqZudEo16FO9mee1xM 6NvfnbfxLN4jUBDLW9S75vyuOXv/+ea8qp7PvyUvujA0aD2L2EHbjN3Ryql7Shkbqjkj16UZvCXs PZMBEPU6c7ok+SksCeFSVzIIcHCBwGYNElx9RFU4DHECQ3vV00wCmbIOJEq4hMOiIZfy1ngY/JU9 ajb1IcR2DonVLp9Ycl2Ts7NGzsZoFZgDbSaorhmcVVj9UsoUbHsdYVWt1JmlVY1qpik60nKTtYvN oRxcnpsGxNybMNQgGIXAyy0432vRcNjBjEy0322MsrCYKJxniGSIJySNkbZ7OUZVE6QsV5YM0XbY ZNAHx1O8VpDW1mzfQNpZglQU11ghLovem0Qpy+BFlIDbyXJkcbE4WYyOOl67WWt6yMdJx5vCORku owSiLvUciVkAb5h8JWzan1rMpsoX0WxnhrlFUIVXH9bvSwY7fSARUm1jGdrUMI/SFGCxlmT1rzXB redlQEk3OpsW9XVIhn9NC/CjG1oynRJfFYNdoGjf2du0lfKZImIYTo7QmM3EPobw61QFeyZUwusO 0xH0Dbyb0942j9zmnBZd8Y2YwVk6ZkmI03arSzSrZAs3DSnXwdwV1APbSnU3xr26Kabkz8mUYhr/ z0zR+wm8fahPdAR8eNErMNKV0vG4UCGHLpSE1B8IGBxM74Bsgfe78BiSCt5Km19BDvWvrTnLw5Q1 HCLVPg2QoLAfqVAQsgdtyWTfKcyq6d5lWbKUkcmogroysWqPySFhI90DW3pv91AIqW66SdoGDO5k /rn3aQWNAz3kFOvN6WT53mtr4J+efGwxg1FuHzYDTeb/XMV8PFjsqna9WZ7tvUVD9IPFmNXIqgKE FbaCdlr2r6nCK261tmMtWVxrZspBFJctBmI+ECXwDgnpf7D/UeEz+wVDb6gjvg+9FcHHC80M0gay +oIdPJBukJY4hsHJEm0yaVbWtenopL2WbdbnPOnmck84W2t2lni/orPz4cwV59TieTo79bDja0tb 6WqI7MkSBdI0O8iYwJR9ydrFCRoH1Y4HX5Mg0PfgCr5HeUCraVpN0+AKPjLBsGS/DHW89CKjwHNL yTH1jFLPMI2M0sgozYwCw1n6DSajtKBT6c8m8NlO/3go+0ICE1z6RSVrqs7nvs2/AAAA//8DAFBL AwQUAAYACAAAACEAnGZGQbsAAAAkAQAAKgAAAGNsaXBib2FyZC9kcmF3aW5ncy9fcmVscy9kcmF3 aW5nMS54bWwucmVsc4SPzQrCMBCE74LvEPZu0noQkSa9iNCr1AcIyTYtNj8kUezbG+hFQfCyMLPs N7NN+7IzeWJMk3ccaloBQae8npzhcOsvuyOQlKXTcvYOOSyYoBXbTXPFWeZylMYpJFIoLnEYcw4n xpIa0cpEfUBXNoOPVuYio2FBqrs0yPZVdWDxkwHii0k6zSF2ugbSL6Ek/2f7YZgUnr16WHT5RwTL pRcWoIwGMwdKV2edNS1dgYmGff0m3gAAAP//AwBQSwECLQAUAAYACAAAACEAu+VIlAUBAAAeAgAA EwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQCtMD/x wQAAADIBAAALAAAAAAAAAAAAAAAAADYBAABfcmVscy8ucmVsc1BLAQItABQABgAIAAAAIQCONqLT jQIAAAMGAAAfAAAAAAAAAAAAAAAAACACAABjbGlwYm9hcmQvZHJhd2luZ3MvZHJhd2luZzEueG1s UEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAJxOXiHiBgAAOhwAABoAAAAAAAAAAAAAAAAA6gQAAGNsaXBib2FyZC90 aGVtZS90aGVtZTEueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAJxmRkG7AAAAJAEAACoAAAAAAAAAAAAAAAAA BAwAAGNsaXBib2FyZC9kcmF3aW5ncy9fcmVscy9kcmF3aW5nMS54bWwucmVsc1BLBQYAAAAABQAF AGcBAAAHDQAAAAA= " adj="681" strokecolor="#4f81bd [3204]" strokeweight="3pt"> <v:shadow on="t" color="black" opacity="22937f" origin=",.5" offset="0,.63889mm"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><span style="mso-ignore:vglayout;position: absolute;z-index:251659264;left:0px;margin-left:494px;margin-top:30px; width:63px;height:161px"><br></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱ – مبتدا ۲ – خبر</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مبتدا : اسم ابتدای جمله اسمیه.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خبر: عبارتی که در باره مبتدا ، خبری می دهد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><u><span lang="FA" style="font-size:28.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:red">لسانُ</span></u><span lang="FA" style="font-size:28.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"> <span style="color:#00B0F0">القط</span> <u><span style="color:red">سلاحٌ</span></u> <span style="color:#00B0F0">طبیّ</span>ٌ </span><span lang="FA" style="font-size:28.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:28.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red">مبتدا </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#00B0F0">مضاف الیه </span><span lang="FA" style="font-size:28.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:red">خبر </span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#00B0F0">صفت</span><span lang="FA" style="font-size:28.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:28.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red">وَعْدُ </span><span lang="FA" style="font-size:28.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#00B050">اللهِ</span><span lang="FA" style="font-size:28.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:red"> حَقٌ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red">مبتدا</span><span lang="FA" style="font-size:28.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:red"> </span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#00B0F0">مضاف الیه&nbsp; </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:#00B0F0">&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red">خبر</span></b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">نکته مهم : سه حرفی ساکن الوسط ، فعل نیست بنابراین کلمه «وَعْد» که اسم است را با&nbsp; «وَعَدَ» که فعل است، اشتباه نگیرید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:red">جمله فعلیه چیست؟</span></b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:red"> </span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">به جملاتی كه با فعل شروع شده باشند جمله فعلیه می گویند .&nbsp; </span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">واز اركان اصلی وثابت آن فعل وفاعل +(مفعول) می باشد. </span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">اگر فعل ِ جمله، لازم (ناگذر) باشد جمله با فاعل ،کامل میشود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red">ذَهَبَ</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> <span style="color:#00B0F0">الغوّاصُ</span> الی اعماق المحیط<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red">فعل&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#00B0F0">فاعل</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:red"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;در صورتیکه فعل ِ جمله ، متعدی (گذرا به مفعول) باشد، جمله، مفعول دارد.&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp; &nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:26.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:red">إسْتَلَمَ</span><span lang="FA" style="font-size:26.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> <span style="color:#00B0F0">محمدٌ</span> <span style="color:#7030A0">رسالة</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 20pt; line-height: 115%; text-indent: 36pt; color: red;">&nbsp; &nbsp;فعل</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 20pt; line-height: 115%; text-indent: 36pt;">&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 20pt; line-height: 115%; text-indent: 36pt;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 20pt; line-height: 115%; text-indent: 36pt; color: rgb(0, 176, 240);">فاعل</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 20pt; line-height: 115%; text-indent: 36pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 20pt; line-height: 115%; text-indent: 36pt; color: rgb(112, 48, 160);">مفعول</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; color:red">&nbsp;فعل &nbsp;در اول جمله همواره به صورت مفرد به کار می رود </span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">هر چند فاعل آن مثنی یا جمع باشد. فعل و فاعل از نظر جنس(مذکر یا مونث بودن) مانند یکدیگرند. </span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red">ذهب</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> <span style="color:#00B0F0">الغواصونَ</span> الی اعماق المحیط<o:p></o:p></span></p> <div style="mso-element:para-border-div;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 0cm 1.0pt 0cm"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="border:none;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 1.0pt 0cm"><span lang="FA" style="font-size: 20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color:red">فعل</span> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color:#00B0F0">&nbsp;فاعل </span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">1-طریقه یافتن فاعل در جمله : فاعل را در جواب ِ <b><span style="color:red">چه کسی ؟&nbsp; چه چیزی ؟&nbsp; </span></b>که از فعل&nbsp;<span lang="FA" style="font-size: 20pt; line-height: 30.6667px; font-family: Arial, sans-serif;">بپرسیم</span><span lang="FA" style="font-size: 20pt; line-height: 30.6667px; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;،می یابیم</span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">2-طریقه یافتن مفعول در جمله: مفعول را در جواب ِ <span style="color:red">چه کسی را ؟&nbsp; چه چیزی را؟&nbsp; </span>که از فعل بپرسیم</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;،می یابیم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">نکته : اگر خبر در جمله اسمیه، فعل بود ، فاعل و مفعول آن فعل را پیدا کنیم.&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;<span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 20pt; line-height: 115%; color: red;">الأطبّاء</span>&nbsp;<span style="color:#00B0F0">یستعملو</span><span style="color:#00B0F0">ن</span> <span style="color:#7030A0">الاعشابَ</span> <span style="color:#00B050">الطبیة</span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:36.0pt"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;&nbsp;<span style="color:red">مبتدا</span> <span style="color:#00B0F0">خبر(فعل)</span></span><span lang="FA" style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:#C00000">فاعل(و)</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> <span style="color:#7030A0">مفعول </span><span style="color:#00B050">&nbsp;صفت</span><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-12-09T15:30:26+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد معادل ماضی استمراری http://arabishirzad.mihanblog.com/post/533 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8240561850/mazis.png" alt="معادل ماضی استمراری"> text/html 2017-10-06T13:15:43+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد انشوده «یا الهی» http://arabishirzad.mihanblog.com/post/531 <div style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/d/8222202676/c02196dc-19e1-4cd6-8b90-0a5dcf0df39c/%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF_%DB%8C%D8%A7_%D8%A5%D9%84%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%80%D9%80%DB%8C.mp4" target="_blank" title="یا الهی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8180284118/3_gif%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.gif" alt="یا الهی"></a></div> text/html 2017-10-06T09:33:11+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد گام به گام عربی یازدهم انسانی http://arabishirzad.mihanblog.com/post/530 <font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>ترجمه و پاسخ تمارین عربی یازدهم انسانی ( گام به گام عربی یازدهم انسانی)</b></font><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s9.picofile.com/d/8308353284/e962b3b3-a3f8-4083-8905-ff15ccadba6a/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B911_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.pdf" target="_blank" title="جامع11 انسانی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8180284118/3_gif%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.gif" alt="جامع عربی11 انسانی"></a></div> text/html 2017-10-05T12:40:01+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد گام به گام عربی یازدهم تجربی http://arabishirzad.mihanblog.com/post/529 <font size="5" face="Mihan-Yekan">ترجمه و پاسخ تمارین عربی یازدهم تجربی- ریاضی &nbsp;(گام به گام عربی یازدهم)</font><div>&nbsp;<div>&nbsp; &nbsp;<a href="http://s9.picofile.com/d/8308288200/2042a2ad-d24e-4687-97d9-38792922bab9/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C11%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9.pdf" target="_blank" title=" عربی11تجربی-ریاضی با پاسخ"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8180284118/3_gif%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.gif" alt="11 تجربی ریاضی"></a></div></div> text/html 2017-09-13T03:35:19+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد کتاب گویا- عربی http://arabishirzad.mihanblog.com/post/528 <div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff0000"><b>کتاب گویا - روی آدرسها کلیک کنید.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="4"><b>عربی یازدهم تجربی</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><a href="http://roshd.ir/Default.aspx?tabid=758&amp;SSOReturnPage=Check&amp;Rand=0" target="_blank" title="11 تجربی"><font size="5"><b>http://roshd.ir</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="4"><b>عربی یازدهم انسانی</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><a href="http://roshd.ir/Default.aspx?tabid=759&amp;SSOReturnPage=Check&amp;Rand=0" target="_blank" title="11 انسانی"><font size="5" color="#3333ff"><b>http://roshd.ir</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff0000"><b>عربی دهم تجربی&nbsp;</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">&nbsp;<font size="4">&nbsp;<a href="http://www.roshd.ir/Default.aspx?tabid=723&amp;SSOReturnPage=Check&amp;Rand=0" target="_blank" title="دهم تجربی">http://www.roshd.ir</a></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#3366ff">عربی دهم انسانی</font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><font size="4" color="#33ccff"><a href="http://www.roshd.ir/Default.aspx?tabid=724&amp;SSOReturnPage=Check&amp;Rand=0" target="_blank" title="دهم انسانی">http://www.roshd.ir</a></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff99ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff99ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff99ff"><b>عربی نهم</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">&nbsp;<font color="#ff99ff">&nbsp;<font size="4"><a href="http://roshd.ir/Default.aspx?tabid=676&amp;SSOReturnPage=Check&amp;Rand=0" target="_blank" title="عربی9">http://roshd.ir</a></font></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#cc33cc"><b>عربی هشتم</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">&nbsp;<font size="4" color="#cc33cc"><b><a href="http://www.roshd.ir/Default.aspx?tabid=672&amp;SSOReturnPage=Check&amp;Rand=0" target="_blank" title="عربی هشتم">&nbsp;http://www.roshd.ir</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#cc33cc">عربی هفتم</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><font size="4" color="#ffccff">&nbsp;&nbsp;<a href="http://azardini.blog.ir/post/2" target="_blank" title="عربی هفتم">azardini</a></font></div> text/html 2017-08-19T12:05:24+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد دانلود کتاب عربی پایه یازدهم http://arabishirzad.mihanblog.com/post/517 <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"></p><div style="text-align: right;"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 16px; line-height: 24px;"><br></span></font></div><span dir="RTL" style="line-height: 18pt; font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><div style="text-align: right;"><span dir="RTL" style="line-height: 18pt; font-size: 12pt;" lang="FA">فایل کامل کتاب</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; line-height: 18pt;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; line-height: 18pt;"></span><span style="line-height: 18pt; font-size: 12pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:&nbsp;</span><span dir="RTL" style="line-height: 18pt; font-size: 18pt;" lang="FA">عربی یازدهم تجربی ریاضی<br><br><br></span></div></span><p></p><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="text-align: right; border-collapse: collapse;" cellspacing="0" cellpadding="0" height="12" border="0" width="129"> <thead> <tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;mso-yfti-lastrow:yes; height:.8pt"> <td style="background:steelblue;padding:3.75pt 3.75pt 3.75pt 3.75pt; height:.8pt" align="center"><br></td> </tr> </thead> </table> </div> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; display: none;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <div dir="ltr" align="left"> <table class="MsoNormalTable" style="text-align: right; width: 330.05pt; margin-left: 46.3pt; border-collapse: collapse;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="440"> <thead> <tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:52.4pt"> <td style="width:172.75pt;background:steelblue;padding:3.75pt 3.75pt 3.75pt 3.75pt; height:52.4pt" width="230"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin: 18pt 0cm; text-align: right;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:white" lang="FA">ضمیمه</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:white"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style="background:steelblue;padding:3.75pt 3.75pt 3.75pt 3.75pt; height:52.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin: 18pt 0cm; text-align: right;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:white" lang="FA">حجم&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:white"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </thead> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:1;mso-yfti-lastrow:yes;height:29.7pt"> <td style="width:172.75pt;background:#E0E0E0;padding:1.2pt 7.2pt 1.2pt 7.2pt; height:29.7pt" width="230"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-no-proof:yes"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum @0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/> <v:f eqn="prod @2 1 2"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @0 0 1"/> <v:f eqn="prod @6 1 2"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="Picture_x0020_3" o:spid="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" alt="توضیح: PDF icon" style='width:12pt;height:12pt;visibility:visible; mso-wrap-style:square'> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~2\XPro\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png" o:title="PDF icon"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img src="file:///C:\DOCUME~2\XPro\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png" alt="توضیح: PDF icon" v:shapes="Picture_x0020_3" height="16" width="16"><!--[endif]--></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/41/c111206.pdf" title="c111206.pdf"><span dir="RTL" style="color:#000099" lang="FA">عربی، زبان قرآن2</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <o:p></o:p></span></p> </td> <td style="background:#E0E0E0;padding:1.2pt 7.2pt 1.2pt 7.2pt;height:29.7pt"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">17.4 </span><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">مگابایت</span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">عربی یازدهم انسانی</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <div dir="ltr" align="left"> <table class="MsoNormalTable" style="text-align: right; width: 329.4pt; margin-left: 46.3pt; border-collapse: collapse; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="439"> <thead> <tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:54.4pt"> <td style="width:169.2pt;background:steelblue;padding:3.75pt 3.75pt 3.75pt 3.75pt; height:54.4pt" width="226"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-top:18.0pt;margin-right: 0cm;margin-bottom:18.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:18.0pt" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:white" lang="FA">ضمیمه</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:white"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style="background:steelblue;padding:3.75pt 3.75pt 3.75pt 3.75pt; height:54.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-top:18.0pt;margin-right: 0cm;margin-bottom:18.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:18.0pt" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:white" lang="FA">حجم</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:white"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </thead> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:1;mso-yfti-lastrow:yes;height:37.05pt"> <td style="width:169.2pt;background:#E0E0E0;padding:1.2pt 7.2pt 1.2pt 7.2pt; height:37.05pt" width="226"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:18.0pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="Picture_x0020_4" o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="توضیح: PDF icon" style='width:12pt;height:12pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~2\XPro\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png" o:title="PDF icon"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img src="file:///C:\DOCUME~2\XPro\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png" alt="توضیح: PDF icon" v:shapes="Picture_x0020_4" height="16" border="0" width="16"><!--[endif]--></span><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:18.0pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/96-97/38/C111207.pdf" title="C111207.pdf"><span dir="RTL" style="color:#000099" lang="FA">عربی، زبان قرآن2</span></a><o:p></o:p></span></p> </td> <td style="background:#E0E0E0;padding:1.2pt 7.2pt 1.2pt 7.2pt;height:37.05pt"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:18.0pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">17.52 </span><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">مگابایت</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align: right;"><o:p>&nbsp;</o:p></p> text/html 2017-07-20T03:58:24+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد نتیجه آزمون نمونه دولتی استان خراسان شمالی http://arabishirzad.mihanblog.com/post/514 <div style="text-align: right;"><font size="4">نتیجه آزمون نمونه دولتی استان خراسان شمالی اعلام شد .&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">روی آدرس ذیل کلیک کنید&nbsp;</font><span style="font-size: large;">و کارنامه خود را مشاهده نمایید.</span></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://azmoon.nkhedu.ir/Default.aspx?SE=StudentProjectList&amp;WorkType=Carname" target="_blank" title="نتیجه آزمون نمونه دولتی استان خراسان شمالی"><font size="5" color="#ff0000"><b>http://azmoon.nkhedu.ir/Default.aspx</b></font></a></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2017-07-16T07:46:03+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد سامانه ثبتنام و اعلام نتایج مدارس استعدادهای درخشان(تیزهوشان) http://arabishirzad.mihanblog.com/post/513 <div style="text-align: justify;"><br></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><em><span lang="FA" style="font-style: normal;">اعلام اینترنتی&nbsp; نتایج</span></em>مدارس استعدادهای درخشان(تیزهوشان)<em><span lang="FA" style="font-style: normal;">از</span></em><em><span lang="FA" style="font-style: normal;">طریق&nbsp;</span></em><em><span lang="FA" style="font-style: normal;">نشانی</span></em><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><font color="#3333ff"><em><span dir="LTR" style="font-style: normal;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></em><a href="http://azmoon.medu.ir/" target="_blank" title="نتایج مدارس استعدادهای درخشان">azmoon.medu.ir</a></font><em><span dir="LTR" style="font-style: normal;">&nbsp;</span></em></font></p></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><em><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-style: normal;">انجام می‌گیرد و لازم است داوطلبان با درج کد ملّی و رمز ورود به پنل شخصی خود در پورتال همگام (یا &nbsp;شمارة سریال شناسنامة ثبت‌شدة خود در سناد) وارد سامانه شده و از نتایج خود مطّلع شوند</span></em><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><em><span style="line-height: 115%; font-style: normal;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></em></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div> text/html 2017-07-08T08:03:36+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد دریافت دفترچه سوالات آزمون سراسری سال 1396 http://arabishirzad.mihanblog.com/post/512 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><font size="4">ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسری سال 1396، به منظور دسترسی هرچه سریعتر داوطلبان به سؤالات گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی ، به اطلاع می رساند، سؤالات هریك از گروههای آزمایشی به شرح زیر در سایت سازمان درج و در دسترس داوطلبان عزیز قرار گرفته است.</font></span><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span class="MsoIntenseReference"><span lang="FA" style="color: windowtext;">ضمنا" کلید اولیه سوالات آزمون سراسری سال 1396، از ساعت 21 روز یکشنبه مورخ 1396/4/18</span></span><b><span lang="FA" style="font-variant: small-caps; letter-spacing: 0.25pt;">از طریق سایت سازمان سنجش قابل دریافت می باشد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-variant: small-caps; letter-spacing: 0.25pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span dir="LTR" style="font-variant:small-caps;letter-spacing:.25pt"><span class="MsoIntenseReference"><span style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></span></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:#00B0F0"><font size="4">برای دریافت،روی سوال مورد نظر کلیک کنید</font></span></b><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:#00B0F0"><font size="4">.</font><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;</span></p><div align="left" dir="ltr"> <table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="width:95.0%;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;page-break-inside:avoid; height:2.0cm"> <td valign="top" style="border:solid windowtext 1.0pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">1<o:p></o:p></span></p> </td> <td valign="top" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-left:none; mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">سوالات علوم ریاضی و فنی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<br> </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 1396/4/15</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> </td> <td valign="top" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-left:none; mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Riyazi_hjdfks489fijks/O-111-A.pdf"><span lang="FA" dir="RTL" style="color:blue">دفترچه عمومی</span></a><o:p></o:p></span></p> </td> <td valign="top" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-left:none; mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Riyazi_hjdfks489fijks/F-130-A.pdf"><span lang="FA" dir="RTL" style="color:blue">دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی</span></a><o:p></o:p></span></p> </td> <td colspan="2" valign="top" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-left: none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Riyazi_hjdfks489fijks/E-120-A.pdf"><span lang="FA" dir="RTL" style="color:blue">دفترچه اختصاصی</span></a><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;page-break-inside:avoid;height:2.0cm"> <td valign="top" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">2<o:p></o:p></span></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">سوالات علوم انسانی</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><br> </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 1396/4/15</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Ensani_dfskjh894fklf/O-311-A.pdf"><span lang="FA" dir="RTL" style="color:blue">دفترچه عمومی</span></a><o:p></o:p></span></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Ensani_dfskjh894fklf/F-330-A.pdf"><span lang="FA" dir="RTL" style="color:blue">دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی</span></a><o:p></o:p></span></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Ensani_dfskjh894fklf/E-320-A.pdf"><span lang="FA" dir="RTL" style="color:blue">دفترچه اختصاصی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color:blue"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> &nbsp;&nbsp;</span></a><o:p></o:p></span></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Ensani_dfskjh894fklf/A-340-A.pdf"><span style="color:blue">&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="color:blue">دفترچه اصول و عقاید فقه</span></a><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;page-break-inside:avoid;height:2.0cm"> <td valign="top" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">3<o:p></o:p></span></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">سوالات هنر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<br> </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">ساعت 21:30 روز پنج شنبه مورخ 1396/4/15</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Honar_oiiulkzhji89hk/O-411-A.pdf"><span lang="FA" dir="RTL" style="color:blue">دفترچه عمومی</span></a><o:p></o:p></span></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Honar_oiiulkzhji89hk/F-430-A.pdf"><span lang="FA" dir="RTL" style="color:blue">دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی</span></a><o:p></o:p></span></p> </td> <td colspan="2" valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Honar_oiiulkzhji89hk/E-420-A.pdf"><span lang="FA" dir="RTL" style="color:blue">دفترچه اختصاصی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color:blue"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></a><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3;page-break-inside:avoid;height:2.0cm"> <td valign="top" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">4<o:p></o:p></span></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">سوالات علوم تجربی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<br> </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">ساعت 14:30 روز جمعه مورخ 1396/4/16</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Tajrobi_dlksjlxvcx90/O-211-A.pdf"><span lang="FA" dir="RTL" style="color:blue">دفترچه عمومی</span></a><o:p></o:p></span></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Tajrobi_dlksjlxvcx90/A-230-A.pdf"><span lang="FA" dir="RTL" style="color:blue">دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی</span></a><o:p></o:p></span></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Tajrobi_dlksjlxvcx90/E-220A.pdf"><span lang="FA" dir="RTL" style="color:blue">دفترچه اختصاصی</span></a><o:p></o:p></span></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/Tajrobi_dlksjlxvcx90/B-240-A.pdf"><span lang="FA" dir="RTL" style="color:blue">دفترچه بهیاری</span></a><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4;mso-yfti-lastrow:yes;page-break-inside:avoid; height:2.0cm"> <td valign="top" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">5<o:p></o:p></span></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom:7.5pt; text-align:center;line-height:15.0pt;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">سوالات زبانهای خارجی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:9.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<br> </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333">ساعت 20:30 روزجمعه مورخ 1396/4/16</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/zaban_mnka89yjkkh/O-511-A.pdf"><span lang="FA" dir="RTL" style="color:blue">دفترچه عمومی</span></a><o:p></o:p></span></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/zaban_mnka89yjkkh/A-530-A.pdf"><span lang="FA" dir="RTL" style="color:blue">دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی</span></a><o:p></o:p></span></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/zaban_mnka89yjkkh/E-520-A.pdf"><span lang="FA" dir="RTL" style="color:blue">دفترچه اختصاصی زبان انگلیسی</span></a><o:p></o:p></span></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:2.0cm"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#333333"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar96q/zaban_mnka89yjkkh/F-540-A.pdf"><span lang="FA" dir="RTL" style="color:blue">دفترچه اختصاصی زبان آلمانی و فرانسه</span></a><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="5" color="#ff0000" face="Mihan-Nassim">منبع </font>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&amp;id=5075" target="_blank" title="آزمون سراسری سال 1396">&nbsp;<font size="5">http://www.sanjesh.org/</font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><a href="http://result2.sanjesh.org/keysarasari96/" target="_blank" title="کلید اولیه سوالات کنکور96"></a><a href="http://result2.sanjesh.org/keysarasari96/" target="_blank" title="کلید اولیه سوالات کنکور96"><font color="#ff0000" size="4"><b>کلید اولیه سوالات کنکور96</b></font>&nbsp;</a></p> text/html 2017-06-15T02:40:41+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد سوال و پاسخنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه خرداد ماه96 http://arabishirzad.mihanblog.com/post/511 <div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"><div align="center"><p class="MsoNoSpacing" align="right" dir="LTR" style="text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:22.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 29.3333px;">&nbsp; </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 22pt;">سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی </span></p><p class="MsoNoSpacing" align="right" dir="LTR" style="text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 22pt;">96 سوم متوسطه در خردادماه&nbsp;</span></p><p class="MsoNoSpacing" dir="LTR" style="text-align:left;direction:ltr;unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 8.5pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNoSpacing" align="right" dir="LTR" style="text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="color:red">&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:22.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:red">روی درس مورد نظر کلیک کنید</span><span style="font-size: 9pt;"><o:p></o:p></span></p><div align="center" dir="rtl"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="506" style="width:379.4pt;border-collapse:collapse;mso-yfti-tbllook:1184; mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm;mso-table-dir:bidi"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:17.5pt"> <td width="99" rowspan="2" style="width:74.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; background:#D9D9D9;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.5pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red;mso-bidi-language:AR-SA">ساعت امتحان</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#122FC0">رشته تحصیلی</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">روز</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#00823B">و تاریخ امتحان</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="407" colspan="4" style="width:305.0pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-right:none;background:#D9D9D9;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.5pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>8</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:red">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red">صبح</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;height:22.7pt"> <td width="93" style="width:70.0pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:22.7pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#122FC0">ریاضی فیزیک</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="118" style="width:88.55pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:22.7pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#122FC0">علوم تجربی</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="92" style="width:69.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:22.7pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#122FC0">ادبیات وعلوم انسانی</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="103" style="width:77.4pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:22.7pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#122FC0">علوم و معارف اسلامی</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;height:20.2pt"> <td width="99" style="width:74.4pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;background:#C6D9F1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.2pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">سه شنبه</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00823B">02/03/139۶</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="93" style="width:70.0pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.2pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960302.1.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#68813F;background:#F4F4F4">قرآن و تعلیمات دینی ۳</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="118" style="width:88.55pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.2pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960302.1.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#68813F;background:#F4F4F4">قرآن و تعلیمات دینی ۳</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="92" style="width:69.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.2pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960302.1.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#68813F;background:#F4F4F4">قرآن و تعلیمات دینی ۳</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="103" style="width:77.4pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.2pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960302.1.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#3366FF;background:#F4F4F4">قرآن و تعلیمات دینی ۳</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3;height:22.35pt"> <td width="99" valign="bottom" style="width:74.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:22.35pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">پنج شنبه</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00823B">۰4/03/139۶</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="93" style="width:70.0pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:22.35pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/960304_1.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#68813F">جبر و احتمال</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="118" style="width:88.55pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:22.35pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/960304_2.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#68813F">ریاضی(3)</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="92" style="width:69.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:22.35pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/960304_3.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#68813F">ادبیات فارسی تخصصی</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="103" style="width:77.4pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:22.35pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/960304_3.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#68813F">ادبیات فارسی تخصصی</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4;height:22.1pt"> <td width="99" valign="bottom" style="width:74.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;background:#C6D9F1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:22.1pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">یک شنبه</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00823B">۰7/03/139۶</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="93" style="width:70.0pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:22.1pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960307.1.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#68813F">فیزیک(3) و آزمایشگاه</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="118" style="width:88.55pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:22.1pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960307.2-1.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#68813F">فیزیک(3) و آزمایشگاه</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="92" style="width:69.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:22.1pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960307.3.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#68813F">فلسفه و منطق</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="103" style="width:77.4pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:22.1pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960307.3.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#68813F">فلسفه و منطق</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5;height:25.3pt"> <td width="99" valign="bottom" style="width:74.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">سه شنبه</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00823B">09/03/139۶</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="93" style="width:70.0pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960309.1.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#68813F">ادبیات فارسی(3)</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="118" style="width:88.55pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960309.1.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#68813F">ادبیات فارسی(3)</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="92" style="width:69.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960309.2.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#68813F">ریاضی</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="103" style="width:77.4pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960309.2.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#68813F">ریاضی</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:6;height:25.3pt"> <td width="99" valign="bottom" style="width:74.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;background:#C6D9F1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">پنج شنبه</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00823B">۱1/03/139۶</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="93" valign="bottom" style="width:70.0pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;background:#C6D9F1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n9603011.1.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#4F81BD;background:#F4F4F4">زبان انگلیسی(۳)</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="118" valign="bottom" style="width:88.55pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;background:#C6D9F1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n9603011.1.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#4F81BD;background:#F4F4F4">زبان انگلیسی(۳)</span></a><span lang="FA" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#4F81BD">ه</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="92" valign="bottom" style="width:69.05pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;background:#C6D9F1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n9603011.1.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#4F81BD;background:#F4F4F4">زبان انگلیسی(۳)</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="103" valign="bottom" style="width:77.4pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;background:#C6D9F1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n9603011.1.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#4F81BD;background:#F4F4F4">زبان انگلیسی(۳)</span></a><span lang="FA" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#4F81BD">ه</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:7;height:25.3pt"> <td width="99" valign="bottom" style="width:74.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;شنبه</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00823B">۱3/03/1396</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="93" style="width:70.0pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960313.1.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#68813F">شیمی(3) و آزمایشگاه</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="118" style="width:88.55pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960313.1.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#68813F">شیمی(3) و آزمایشگاه</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="92" style="width:69.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960313.2-1.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#68813F">تاریخ ایران و جهان (2)</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="103" style="width:77.4pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960313.3.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#68813F">تاریخ اسلام (2)</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:8;height:25.3pt"> <td width="99" valign="bottom" style="width:74.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;background:#C6D9F1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">سه شنبه</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00823B">۱6/03/1396</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="93" style="width:70.0pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:7.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><br> <br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960316.1.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#68813F">هندسه (2)</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="118" style="width:88.55pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960316.2.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#68813F">زمین شناسی</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="92" style="width:69.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960316.3.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:red">عربی(3) ویژه ادبیات و علوم انسانی</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="103" style="width:77.4pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960316.4.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#68813F">عربی(3) ویژه علوم و معارف</span><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#68813F;text-decoration:none;text-underline:none">&nbsp;</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:9;height:25.3pt"> <td width="99" valign="bottom" style="width:74.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">پنج شنبه</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#00823B">۱۸/03/1396</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="93" style="width:70.0pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>----</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="118" style="width:88.55pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>----</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="92" style="width:69.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960318.1.pdf"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:red;background:#F4F4F4;text-decoration:none;text-underline:none">جغرافیا (2</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="103" style="width:77.4pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960318.2.pdf"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:red;background:#F4F4F4;text-decoration:none;text-underline:none">تفسیر و علوم قرآنی(2</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:10;height:25.3pt"> <td width="99" valign="bottom" style="width:74.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;background:#C6D9F1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">شنبه</span></b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;; color:#00823B">۲۰/03/1396</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="93" style="width:70.0pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960320.1.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">حسابان</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="118" style="width:88.55pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960320.2.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:red">زیست شناسی(2) وآزمایشگاه</span></a><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="92" style="width:69.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960320.3.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">زبان فارسی تخصصی</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="103" style="width:77.4pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="text-align:center;direction: ltr;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:7.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ز<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960320.3.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">بان فارسی تخصصی</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:11;height:25.3pt"> <td width="99" style="width:74.4pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:red">دوشنبه</span></b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;; color:red">۲۲/03/1396</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;color:red"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="93" style="width:70.0pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960322.1.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:red">عربی(3)</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="118" style="width:88.55pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960322.1.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:red">عربی(3)</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="92" style="width:69.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960322.2.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:red">آرایه های ادبی</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="103" style="width:77.4pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960322.3.pdf"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:red">اخلاق(2</span></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:12;mso-yfti-lastrow:yes;height:25.3pt"> <td width="99" valign="bottom" style="width:74.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;background:#C6D9F1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">پنج شنبه</span></b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><u1:p></u1:p><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;; color:#00823B">۲۵/03/1396</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%"><u1:p></u1:p><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="93" style="width:70.0pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:7.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="display:inline-block !important;float:none" id="dlvicon43"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960325.1.pdf"></a></span><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960325.1.pdf"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%">زبان فارسی (۳)</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><u1:p></u1:p><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="118" style="width:88.55pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:7.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="display:inline-block !important;float:none" id="dlvicon44"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960325.1.pdf"></a></span><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960325.1.pdf"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%">زبان فارسی (۳)</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><u1:p></u1:p><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="92" style="width:69.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:7.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="display:inline-block !important;float:none" id="dlvicon45"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960325.2.pdf"></a></span><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960325.2.pdf"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%">جامعه شناسی(2)</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><u1:p></u1:p><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="103" style="width:77.4pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:25.3pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:7.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="display:inline-block !important;float:none" id="dlvicon46"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960325.2.pdf"></a></span><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139603/n960325.2.pdf"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;color:red">جامعه شناسی(2)</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div><p class="MsoNoSpacing" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction: ltr;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:13.5pt;background:#E6E5E0"><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><div align="right" dir="rtl"><br></div></div><p></p></div><div style="text-align: center;"><div align="center"> </div></div> text/html 2017-05-19T11:26:11+01:00 arabishirzad.mihanblog.com حسن شیرزاد سوالات امتحانات نهایی کلیه رشته ها در خرداد95+ پاسخنامه(راهنمای تصحیح) http://arabishirzad.mihanblog.com/post/502 <font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#ff0000">سوالات امتحانات نهایی کلیه رشته ها در </font><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff">خرداد95- روی درس مورد</font><div><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff">&nbsp;نظر کلیک کنید</font><br><br><span style="font-family: Tahoma; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(244, 244, 244);"><font size="4"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/N950301.1.pdf" style="color: rgb(255, 0, 0); text-decoration: none;">قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی </a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></span><div><br></div><div><font size="4" style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma; text-decoration: none;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/N950312.1-esl.pdf" style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma; text-decoration: none;">زبان انگلیسی(۳)</a></font> </div><div><br></div><div><div align="right" dir="rtl"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="420" style="width:314.75pt;margin-left:5.0pt;background:#F4F4F4; border-collapse:collapse;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm; mso-table-dir:bidi"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:19.2pt"> <td width="76" rowspan="2" style="width:57.3pt;border:solid windowtext 1.0pt; background:#D9D9D9;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:19.2pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">ساعت امتحان</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#003300">رشته تحصیلی</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#003300">روز و تاریخ امتحان</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="343" colspan="4" style="width:257.45pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-right:none;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:#D9D9D9; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:19.2pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#003300"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۸</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#003300">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#003300">صبح</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;height:24.95pt"> <td width="70" style="width:52.75pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:transparent; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:24.95pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 8.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red">ریاضی فیزیک</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="70" style="width:52.75pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:transparent; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:24.95pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 8.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red">علوم تجربی</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="76" style="width:57.35pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:transparent; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:24.95pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 8.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red">ادبِیات وعلوم انسانی</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="126" style="width:94.6pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:transparent; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:24.95pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 8.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red">علوم و معارف اسلامی</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;height:22.2pt"> <td width="76" style="width:57.3pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:#C6D9F1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:22.2pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'B Titr';">شنبه</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:20.7pt"><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'B Titr';"> ۱۳۹۵/۰۲/۲۵</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="70" style="width:52.75pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:22.2pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/n950225.1-esl.pdf"><span style="font-size:11.0pt;color:blue">عربی&nbsp;</span><span style="font-size: 11.0pt;color:blue;text-decoration:none;text-underline:none">&nbsp;</span><span style="font-size:11.0pt;color:blue">(3)</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="70" style="width:52.75pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:22.2pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#003300"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/n950225.1-esl.pdf"><span style="font-size:11.0pt;color:blue">عربی(۳)</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#003300"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="76" style="width:57.35pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:22.2pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/n950225.2.pdf"><span style="font-size:10.0pt;color:blue">عربی</span><span style="font-size:10.0pt; color:blue;text-decoration:none;text-underline:none">&nbsp;</span><span style="font-size:10.0pt;color:blue">&nbsp;(3) ویژه ادبیات و علوم انسانی</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="126" style="width:94.6pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:22.2pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#003300"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/n950225.3.pdf"><span style="font-size:11.0pt;color:blue">عربی 3 ویژه علوم</span></a></span><span lang="FA" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#003300"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#003300"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/n950225.3.pdf"><span style="font-size:11.0pt;color:blue">و معارف اسلامی</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#003300"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3;height:24.55pt"> <td width="76" style="width:57.3pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:transparent; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:24.55pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'B Titr';">دوشنبه</span></b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'B Titr';"> ۱۳۹۵/۰۲/۲۷</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="70" style="width:52.75pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:transparent; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:24.55pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/n950227.1.pdf"><span style="font-size:11.0pt;color:blue">شیمی (۳ ) وآزمایشگاه</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="70" style="width:52.75pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:transparent; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:24.55pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/n950227.1.pdf"><span style="font-size:11.0pt;color:blue">شیمی (۳ ) و آزمایشگاه</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="76" style="width:57.35pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:transparent; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:24.55pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/n950227.2.pdf"><span style="font-size:11.0pt;color:blue">جامعه شناسی(۲)</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="126" style="width:94.6pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:transparent; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:24.55pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/n950227.2.pdf"><span style="font-size:11.0pt;color:blue">جامعه شناسی(۲)</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4;height:24.25pt"> <td width="76" style="width:57.3pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:#C6D9F1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:24.25pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'B Titr';">پنجشنبه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'B Titr';"> ۱۳۹۵/۰۲/۳۰</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="70" style="width:52.75pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:24.25pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="AR-SA" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:red;mso-bidi-language:AR-SA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/N950230_1.pdf"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:blue">هندسه (2)</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="70" style="width:52.75pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:24.25pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="AR-SA" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#003300;mso-bidi-language:AR-SA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/N950230_2.esl1.pdf"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:blue">زمین شناسی</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="76" style="width:57.35pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:24.25pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="AR-SA" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:red;mso-bidi-language:AR-SA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/N950230_3.pdf"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:blue">تاریخ ایران وجهان (2)</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="126" style="width:94.6pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:24.25pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="AR-SA" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:red;mso-bidi-language:AR-SA"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/N950230_4.pdf"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:blue">تاریخ&nbsp;اسلام (2)</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5;height:27.8pt"> <td width="76" style="width:57.3pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:transparent; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.8pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'B Titr';">دو شنبه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'B Titr';"> ۱۳۹۵/۰۳/۰۳</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="70" style="width:52.75pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:transparent; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.8pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/N950303.1.pdf"><span style="font-size:10.0pt;color:blue">جبر و احتمال</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="70" style="width:52.75pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:transparent; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.8pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/N950303.2-esl.pdf"><span style="font-size:10.0pt;color:blue">ریاضی</span><span style="font-size:11.0pt; color:blue">۳</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="76" style="width:57.35pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:transparent; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.8pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/N950303.3.pdf"><span style="font-size:10.0pt;color:blue">ادبیات فارسی تخصصی</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="126" style="width:94.6pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:transparent; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.8pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/N950303.3.pdf"><span style="font-size:10.0pt;color:blue">ادبیات فارسی تخصصی</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:6;height:27.8pt"> <td width="76" style="width:57.3pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:#C6D9F1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:27.8pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'B Titr';">چهارشنبه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'B Titr';"> ۱۳۹۵/۰۳/۰۵</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="70" style="width:52.75pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.8pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/N950305.1.pdf"><span style="font-size:11.0pt;color:blue">زبان فارسی</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="70" style="width:52.75pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.8pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/N950305.1.pdf"><span style="font-size:11.0pt;color:blue">زبان فارسی</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="76" style="width:57.35pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.8pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/N950305.2.pdf"><span style="font-size:10.0pt;color:blue">جغرافیا</span><span style="font-size: 11.0pt;color:blue;text-decoration:none;text-underline:none">&nbsp;</span><span style="font-size:11.0pt;color:blue">(۲)</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="126" style="width:94.6pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.8pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/N950305.3.pdf"><span style="font-size:10.0pt;color:blue">تفسیر</span><span style="font-size:11.0pt; color:blue;text-decoration:none;text-underline:none">&nbsp;</span><span style="font-size:11.0pt;color:blue">علوم قرانی ۲</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:7;height:27.8pt"> <td width="76" style="width:57.3pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:transparent; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.8pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'B Titr';">شنبه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'B Titr';"> ۱۳۹۵/۰۳/۰۸</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="70" style="width:52.75pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:transparent; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.8pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/N950308.1.pdf"><span style="font-size:11.0pt;color:blue">فیزیك&nbsp;(۳ ) وآزمایشگاه</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="70" style="width:52.75pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:transparent; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.8pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/N950308.1-esl.pdf"><span style="font-size:11.0pt;color:blue">فیزیك&nbsp;(۳ ) وآزمایشگاه</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="76" style="width:57.35pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:transparent; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.8pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/N950308.3.pdf"><span style="font-size:11.0pt;color:blue">ریاضی</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="126" style="width:94.6pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:transparent; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.8pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/N950308.3.pdf"><span style="font-size:11.0pt;color:blue">ریاضی</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:8;height:27.8pt"> <td width="76" style="width:57.3pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:#C6D9F1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:27.8pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'B Titr';">دو شنبه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'B Titr';"> ۱۳۹۵/۰۳/۱۰</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="70" style="width:52.75pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.8pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/N950310.1.pdf"><span style="font-size:11.0pt;color:blue">ادبیات فارسی ۳</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="70" style="width:52.75pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.8pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/N950310.1.pdf"><span style="font-size:11.0pt;color:blue">ادبیات فارسی ۳</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="76" style="width:57.35pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.8pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/N950310.2.pdf"><span style="font-size:11.0pt;color:blue">زبان فارسی تخصصی</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="126" style="width:94.6pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.8pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/N950310.2.pdf"><span style="font-size:11.0pt;color:blue">زبان فارسی تخصصی</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:9;height:27.8pt"> <td width="76" style="width:57.3pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:transparent; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.8pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'B Titr';">چهارشنبه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'B Titr';"> ۱۳۹۵/۰۳/۱۶</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="70" style="width:52.75pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:transparent; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.8pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/N950316.1.pdf"><span style="font-size:11.0pt;color:blue">حسابان</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="70" style="width:52.75pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:transparent; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.8pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/N950316.2.pdf"><span style="font-size:11.0pt;color:blue">زیست شناسی و آزمایشگاه ۲</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="76" style="width:57.35pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:transparent; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.8pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/N950316.3.pdf"><span style="font-size:11.0pt;color:blue">فلسفه و منطق</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="126" style="width:94.6pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:transparent; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.8pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/N950316.3.pdf"><span style="font-size:11.0pt;color:blue">فلسفه و منطق</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:10;mso-yfti-lastrow:yes;height:27.8pt"> <td width="76" style="width:57.3pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:#C6D9F1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:27.8pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'B Titr';">سه شنبه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; font-family: 'B Titr';"> ۱۳۹۵/۰۳/۱۸</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="70" style="width:52.75pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.8pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>----------</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="70" style="width:52.75pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.8pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>--------</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="76" style="width:57.35pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.8pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/N950318.1.pdf"><span style="font-size:11.0pt;color:blue">آرایه های ادبی</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="126" style="width:94.6pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: inset #ECE9D8 .75pt;mso-border-right-alt:inset #ECE9D8 .75pt;background:#C6D9F1; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.8pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/N950318.3.pdf"><span style="font-size:11.0pt;color:blue">اخلاق</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p></div> </div>