عربی دبیرستان و نکات کنکوری دبیر عربی دبیرستان ،مدرس ضمن خدمت همکاران، 21 سال سابقه تدریس عربی دبیرستان و کلاسهای کنکور-سرگروه عربی دبیرستان ازمهر1390 -تلمّذ در محضر بزرگترین اساتید ادبیات عرب ایران:دکتر حسن وحید -دکتر نادر نظام طهرانی-دکتر سید خلیل باستان- دکتر مرامی -دکتر عدنان طهماسبی-دکتر عناد (عراقی)-دکتر مصطفوی-دکتر حیدر محلاتی و... tag:http://arabishirzad.mihanblog.com 2019-09-12T00:55:29+01:00 mihanblog.com سوال وپاسخنامه کلیه امتحانات نهایی پایه دوازدهم در خرداد و شهریور98 2019-08-25T00:18:20+01:00 2019-08-25T00:18:20+01:00 tag:http://arabishirzad.mihanblog.com/post/559 حسن شیرزاد سوال و راهنمای تصحیح  کلیه امتحانات نهایی پایه دوازدهم  ،http://aeeold.medu.ir/aee/index.phpرشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه درنوبت امتحانی  (خرداد ماه )98  و شهریور ماه98روی لینک ذیل کلیک کنید.،http://aeeold.medu.ir/aee/index.phpتذکر : سوال و راهنمای تصحیح حد اقل۳ ساعت پس ازشروع آزمون بصورت لینک به نام دروس قرار می گیرد سوال و راهنمای تصحیح  کلیه امتحانات نهایی پایه دوازدهم  ،http://aeeold.medu.ir/aee/index.php
رشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه درنوبت امتحانی  
(خرداد ماه )98  
و شهریور ماه98روی لینک ذیل کلیک کنید.
،http://aeeold.medu.ir/aee/index.php


تذکر : سوال و راهنمای تصحیح حد اقل۳ ساعت پس ازشروع آزمون بصورت لینک به نام دروس قرار می گیرد
]]>
دفترچه سوالات آزمون سراسری سال 1398(کنکور98)+ کلید سوالات آزمون سراسری98 2019-07-10T11:31:34+01:00 2019-07-10T11:31:34+01:00 tag:http://arabishirzad.mihanblog.com/post/557 حسن شیرزاد  برای  دریافت  دفترچه سوالات آزمون سراسری سال 1398 ، روی لینک ذیل کلیک کنید.کنکور 98http://www.sanjesh.org برای مشاهده کلید سوالات آزمون سراسری98 روی لینک ذیل کلیک کنیدhttp://result2.sanjesh.org  برای  دریافت  دفترچه سوالات آزمون سراسری سال 1398 ،

 روی لینک ذیل کلیک کنید.

کنکور 98

http://www.sanjesh.org برای مشاهده کلید سوالات آزمون سراسری98

 روی لینک ذیل کلیک کنید


http://result2.sanjesh.org
]]>
نکته 2019-06-30T09:50:29+01:00 2019-06-30T09:50:29+01:00 tag:http://arabishirzad.mihanblog.com/post/555 حسن شیرزاد دانش آموزان عزیز ، شیوه قرائت متون را مد نظر داشته باشید.    مثلا ص 30عربی ریاضی تجربی تفاوت شیوه خواندن :  إنَّ الکُتُبَ  /  با إنَّ التَّحدیدَ اگر دقت کنید روی ل در الکتب ، ساکن است در حالیکه ل در التحدید ،خوانده نمیشودخلاصه :لام متصل به حروف شمسی ،خوانده نمیشود مانند  وَالشَّمسِ  -  إنَّ التَّحدیدَ  و ... لام متصل به حروف قمری،ل خوانده میشود(روی ل ،ساکن است): مانند وَالقَمَرِ  -  إنَّ الکُتُبَ  و... دانش آموزان عزیز ، شیوه قرائت متون را مد نظر داشته باشید.

    مثلا ص 30عربی ریاضی تجربی تفاوت شیوه خواندن :  إنَّ الکُتُبَ  /  با إنَّ التَّحدیدَ

 اگر دقت کنید روی ل در الکتب ، ساکن است در حالیکه ل در التحدید ،خوانده نمیشود

خلاصه :لام متصل به حروف شمسی ،خوانده نمیشود مانند  وَالشَّمسِ  -  إنَّ التَّحدیدَ  و ...

 لام متصل به حروف قمری،ل خوانده میشود(روی ل ،ساکن است): مانند وَالقَمَرِ  -  إنَّ الکُتُبَ  و...
]]>
نکات کنکوری 2019-05-22T10:32:09+01:00 2019-05-22T10:32:09+01:00 tag:http://arabishirzad.mihanblog.com/post/554 حسن شیرزاد 1-ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن (اسم فاعل ، اسم مفعول،اسم مکان و...) ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﺮد ﮐﻠﻤﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ. مثلا عُمّال : مفردش عامل: اسم فاعل است.2-از باب اﻧﻔﻌﺎل و ﺗﻔﺎﻋﻞ ،اسم مفعول ساخته ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.3-اﺳﻢ ﺗﻔﻀﯿﻞ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﺻﻮف واﻗﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. 4-ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽّ ﮐﻪ آﺧﺮ آن یّ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ در ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﺻﻔﺖ را دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﻢ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ . 1-ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن (اسم فاعل ، اسم مفعول،اسم مکان و...) ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﺮد ﮐﻠﻤﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ. مثلا عُمّال : مفردش عامل: اسم فاعل است.

2-از باب اﻧﻔﻌﺎل و ﺗﻔﺎﻋﻞ ،اسم مفعول ساخته ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

3-اﺳﻢ ﺗﻔﻀﯿﻞ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﺻﻮف واﻗﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

4-ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽّ ﮐﻪ آﺧﺮ آن یّ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ در ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﺻﻔﺖ را دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﻢ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .

]]>
نکات کنکوری 2019-05-02T11:03:11+01:00 2019-05-02T11:03:11+01:00 tag:http://arabishirzad.mihanblog.com/post/553 حسن شیرزاد ﮐﻠﻤﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮ رﻧﮓ دﻻﻟﺖ دارد در ﻋﺮﺑﯽ ﺻﻔﺖ اﺳﺖ . ﻓﻌﻞ ﺑﺮای ﮐﻠﻤﺎت اُﻣَﻢ ، ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ، اﻟﺸﻌﻮب ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻔﺮد ﻣﻮﻧﺚ ﻣﯽ آﯾﺪ . باب اﻧﻔﻌﺎل و ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺠﻬﻮل ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ؛ ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ .  ﻣَﻦ و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﻞ اﻣﺮ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﮔﺮ ﻣﻮﺻﻮف اﺳﻢ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ال ﻧﮕﯿﺮد اﻣﺎ ﺻﻔﺘﺶ ﺑﺎﯾﺪ ال ﺑﮕﯿﺮد .  اﻋﺪاد ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ و وﺻﻔﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ وزن ﻓﺎﻋﻞ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺪد «اول» و ﭼﻮن در ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﺻﻔﺖ را دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﻢ  ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ . در ﺑﺎب ﺗﻔﺎﻋﻞ ﮐﻠﻤﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮ رﻧﮓ دﻻﻟﺖ دارد در ﻋﺮﺑﯽ ﺻﻔﺖ اﺳﺖ .

 

ﻓﻌﻞ ﺑﺮای ﮐﻠﻤﺎت اُﻣَﻢ ، ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ، اﻟﺸﻌﻮب ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻔﺮد ﻣﻮﻧﺚ ﻣﯽ آﯾﺪ .

 

باب اﻧﻔﻌﺎل و ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺠﻬﻮل ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ؛ ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ .

 

ﻣَﻦ و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﻞ اﻣﺮ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

 

اﮔﺮ ﻣﻮﺻﻮف اﺳﻢ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ال ﻧﮕﯿﺮد اﻣﺎ ﺻﻔﺘﺶ ﺑﺎﯾﺪ ال ﺑﮕﯿﺮد .

 

 اﻋﺪاد ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ و وﺻﻔﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ وزن ﻓﺎﻋﻞ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺪد 

«اول» و ﭼﻮن در ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﺻﻔﺖ را دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺎﻣﻼ 

ﺷﺒﯿﻪ اﺳﻢ  ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ .

 

در ﺑﺎب ﺗﻔﺎﻋﻞ و ﺗفعّل ﺻﯿﻐﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﻨﯽ و ﺟﻤﻊِ ﻣﺎﺿﯽ و اﻣﺮ ﮐﺎﻣﻼ

 ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻤﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎب ﻫﺎ ﻋﯿﻦ اﻟﻔﻌﻞ در ﻣﺎﺿﯽ ﻓﺘﺤﻪ و در اﻣﺮ ﮐﺴﺮه 

ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .

 

ﮐﻠﻤﻪ ی ﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺣﺮف وﺳﻂ "آ" و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ 


ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺸﺘﻖ اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ .

 

 

ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺿﯽّ ، ﻣﻬﺪیّ ﻣﺸﺘﻖ اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

 

 

اﺳﻢ ﺗﻔﻀﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻔﺖ واﻗﻊ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﺻﻮف ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .


]]>
منادی 2019-03-28T13:09:14+01:00 2019-03-28T13:09:14+01:00 tag:http://arabishirzad.mihanblog.com/post/552 حسن شیرزاد نکات منادی 1-      هرگاه منادی مضاف به « ی » متکلّم باشد گاهی « ی » از آخِر آن حذف می شود و حرف آخر منادی، کسره می گیرد . مانند : یا ربِّ ارحَم ضَعفَ بَدنی (یا ربِّ = یا ربی   /     یا أولادِ ! انتُم مُتَّحدونَ و گاهی هر دو « حرف یا و ضمیر ی » از منادی حذف می شوند . 2-      گاهی حرف ندا از اوَّل منادی حذف می شود . اگر جمله با مخاطب یا متکلّم آغاز شده باشد اسم اول جمله ، اصولا منادی ا نکات منادی 

1-      هرگاه منادی مضاف به « ی » متکلّم باشد گاهی « ی » از آخِر آن حذف


 می شود و حرف آخر منادی، کسره می گیرد .

مانند :

یا ربِّ ارحَم ضَعفَ بَدنی (یا ربِّ = یا ربی   /     یا أولادِ ! انتُم مُتَّحدونَ

و گاهی هر دو « حرف یا و ضمیر ی » از منادی حذف می شوند .

2-      گاهی حرف ندا از اوَّل منادی حذف می شود . اگر جمله با مخاطب یا متکلّم

 آغاز شده باشد اسم اول جمله ، اصولا منادی است که حرف ندا از اول آن حذف

 شده است .  مانند : 


إلهی ! هَب لی حُکماً و ألحِقنی بِالصّالِحینَ     /   ربِّی أنا عبدُکَ الضَّعیفُ

 

3-      کلمه بعد از «ایُها و ایّتُها» مرفوع است  یا أیُّها النّاسُُ إتَّقوا اللهَ  


( مرفوع به ضمه) یا ایُّـها المُسلِمونَ إتَّحِدوا (مرفوع به «و» در جمع مذکر سالم)

 

4-      کلمه « الله » هرچند دارای الف و لام می باشد ولی قبل از آن أیُّها نمی آید


 امّا گاهی حرف « یا » از آن حذف می شود و به جای آن در آخِر میم مُشدَّد


 می آید     یا اللهُ = اللهُمَّ

 

]]>
انواع حصر 2019-02-17T10:57:22+01:00 2019-02-17T10:57:22+01:00 tag:http://arabishirzad.mihanblog.com/post/551 حسن شیرزاد  انواع حصر (عربی دوازدهم)ا-در استثنایی که جمله قبل از الّا ،کامل نباشد .ویژگیهای این جملات اینست که ،الف: مستثنی منه ندارد - ب: جمله معمولا با ادات نفی یا نهی یا استفهام شروع شده ج: این جملات به دو شیوه ترجمه میشود . مانند «لا تَقُل الّا الحَقَ» = فقط حق را بگو (موکد و مثبت) - جز حق مگو2- جمله ای که با انما شروع شده باشد «انّما المومنونَ اخوة» مومنان فقط برادرند3- تقدیم جار ومجرور. علی الله تَوَکَّلنا . فقط بر خدا توکل کردیم.  انواع حصر (عربی دوازدهم)

ا-در استثنایی که جمله قبل از الّا ،کامل نباشد .ویژگیهای

 این جملات اینست که ،الف: مستثنی منه ندارد - 

ب: جمله معمولا با ادات نفی یا نهی یا استفهام شروع

 شده ج: این جملات به دو شیوه ترجمه میشود . 

مانند «لا تَقُل الّا الحَقَ» = فقط حق را بگو (موکد و مثبت) - 
جز حق مگو

2- جمله ای که با انما شروع شده باشد 

«انّما المومنونَ اخوة» مومنان فقط برادرند

3- تقدیم جار ومجرور. علی الله تَوَکَّلنا . فقط بر خدا توکل کردیم.
]]>
40 نکته مهم عربی 2019-01-21T15:31:44+01:00 2019-01-21T15:31:44+01:00 tag:http://arabishirzad.mihanblog.com/post/550 حسن شیرزاد باسمه تعالی   40 نکته مهم عربی 1-لما یکتب( ماضی نقلی منفی):هنوزننوشته است. 2-لما کَتَبَ :هنگامی که نوشت. 3-لم یکتب(ماضی ساده منفی):ننوشت. 4-لایکتب(نهی):نبایدبنویسد. 5-فعل برای جمع مکسرغیرعاقل چه قبل ازآن وچه بعدازآن به صورت مفرد مؤنث آورده می شود. 6-فعلهایی که به سکون ختم می شوند هر گاه به  ال  برسند سکون آنها به کسره تبدیل می شودچنین  کسره ای را کسره ی عارضی می نامیم.              باسمه تعالی   40 نکته مهم عربی

1-لما یکتب( ماضی نقلی منفی):هنوزننوشته است.

2-لما کَتَبَ :هنگامی که نوشت.

3-لم یکتب(ماضی ساده منفی):ننوشت.

4-لایکتب(نهی):نبایدبنویسد.

5-فعل برای جمع مکسرغیرعاقل چه قبل ازآن وچه بعدازآن به صورت مفرد مؤنث آورده می شود.

6-فعلهایی که به سکون ختم می شوند هر گاه به  ال  برسند سکون آنها به کسره تبدیل می شودچنین  کسره ای را

کسره ی عارضی می نامیم.                   کانت التلمیذه:کانتِ التلمیذه.

7-فعلی که تشدیدروی حرف آخرآن یعنی روی  لام الفعل باشد مضاعف است.

8- فعلهای باب  انفعال وتفاعل همیشه لازم می باشد.

9- همزه ی امر باب افعال همیشه  فتحه  می گیرد.

10-کلماتی مانند  اتصال ، اتَّحد ، یتَّجه  که دومین حرف کلمه  ت  می باشد حتماً متعلق به باب افتعال است.

11-نون وقایه نقش ندارد.(حروف نقش ندارند.)

12-کلماتی مانند  إقامه ، إشاره ، إستراحه که بروزن  إفاله  یا  إستفاله  هستند.حتماً باب إستفعال یا إفعال هستند.

13-فعلهای امرغایب ومتکلم  معرب وامرمخاطب مبنی می باشد.

14-"مع"دائم الإضافه ونقش کلمه بعدازآن همیشه مضاف الیه است.

15-اسمهای اشاره وموصول درصورتی که مثنی باشند  معرب  هستند.

16-اگربعداز اسم مبتدا دو اسم مرفوع بیایدودروسط آنهاضمیرمتصلی بکاررفته باشد،خبردرچنین حالتی ازنوع جمله ی اسمیه است.                  (المسجدُ بابُهُ مفتوحٌ.)

17-اسم افعال ناقصه نمی تواند ضمیرمنفصل باشد.

18-اولین کلمه ی بعداز  مای کافه  مبتدا است نه اسم إنَّ.

19-اسم لای نفی جنس  ال وتنوین نمی گیرد و مبنی برفتح است.

20-اولین کلمه ی بعدازضمیرفصل ،خبراست ونوع خبر مفرد است.

21-به اندازه ی فعلهای معلوم هرعبارت در آن عبارت فاعل وجوددارد.

22-"جیِّداً"اگربعدازاسم معرفه بیاید " حال"  واگربعدازاسم نکره بیاید"صفت"می باشد.

                        (قرأتُ کتاباً جیِّداً. )                                 (قرأتُ الکتابَ جیِّداً. )

23-جمله ای که مرجع آن نکره باشد"وصفیه"وجمله ای که مرجع آن معرفه باشد" حالیه ومحلاًمنصوب "ااست.

24-اعداد"1و2"همیشه "صفت"وتابع ماقبل خود می باشد.

25-کلمات "ابن وبنت"اگربین  دو علم قرارگیرد"عطف بیان"وکلمه ی بعداز آن همیشه "مضاف الیه"است.

26-معدود و اعداد"11تا99 مفردومنصوب است.

27-ادات شرط اگربرسرفعل ماضی بیایندبه صورت مضارع ترجمه می شود.البته ترجمه کردن بصورت ماضی نیز جایز است

28-اعداد"11تا19"به جز"12"مبنی برفتح هستند.

29-بعدازلای نفی جنس " فعل"  نمی آید.

30-اولین کلمه ی منصوب بعدازافعال ناقصه حتماً" خبرافعال ناقصه" واعراب آن منصوب است.

31-هرگاه بین موصوف وصفت ،مضاف الیه فاصله بیندازد"صفت"به صورت معرفه به ال می آیددرحالی که موصوف

معرفه به اضافه است.                 (هم عبادُ اللهِ الصالحون)

32- درجواب "کیف" از"حال" استفاده می کنیم وحال مفردباید" نکره،منصوب ومشتق"باشدوازنظرجنس وتعدادتابع "ذوحال" باشد.                                     کیف رأیتَ صدیقکَ؟  رأیتُهُ مبتسماً.

33-"خبر"اگر"مشتق" باشدازنظرجنس وتعداد بامبتدامطابقت داردواگرخبر"جامد"باشدلازم نیست که ازنظرجنس بامبتدای خودمطابقت کند.                   الحکمهُ کنزُ المؤمن.             الحکمه مفیدهٌ فی حیاه الإنسان.

34-کلمه های "خیر وشر" اگردرجمله به معنی" بهتروبهترین" و"بدتروبدترین" باشد،"اسم تفضیل" محسوب می شود.

35-اگرکلمه ای بروزن "أفعل" باشد وبر"رنگ وعیب "دلالت کند"صفت مشبهه" است ودیگر"اسم تفضیل" نیست ومؤنث آن بروزن"فعلاء" می آید.                   أخضر، أحمر، أبکم،أعمی                 خضراء،حمراء،بکماء،عمیاء

36-کلیه مصادر اعم ازمجردومزید" جامد"هستند.

37-ادات شرط عبارتند از:إن ،مَن ، ما ، أینما ، کیفما ، مهما .  إن "حرف" وبقیه" اسم "هستند.

38-ازفعل متعدی ،فعل مجهول ساخته می شود.ولی ازفعل لازم وامرنمی توان فعل مجهول ساخت.

39-اسمی که دارای" ال" باشد بعد از" أیها وأیتها" بیایداگرجامدباشد" عطف بیان" واگرمشتق باشد"صفت" است.

40-لیت و لعل + فعل مضارع = مضارع التزامی فارسی ترجمه میشود.

لیت + فعل ماضی = ماضی استمراری فارسی یا ماضی بعید فارسی ترجمه میشود.

 

]]>
حال و صاحب حال عربی دوازدهم 2018-12-22T12:30:02+01:00 2018-12-22T12:30:02+01:00 tag:http://arabishirzad.mihanblog.com/post/549 حسن شیرزاد حال و صاحب حال عربی دوازدهم حال: اسمی [نکره ،مشتق و منصوب ]ویا جمله ای[اسمیه یا فعلیه] است که برای بیان حالت فاعل یا مفعول  یا نایب فاعل و….. هنگام وقوع فعل می اید . حال مفرد   ۱-حال مفرد غالبا مشتق(اسم فاعل ،اسم مفعول، صفت مشبهه) می آید. رایتُ الطالبَ مُبتسماً ۲-حال مفرد از نظر عدد وجنس با صاحب حال(مرجع حال) مطابقت میکند .رایتُ الطالبةَ مبتسمةً – رایتُ الطلابَ مبتسمینَ 3- صاحب حال(مرجع حال) معرفه است اما حال نکره است . (در تستها دقت کنید) گاهی حال بصورت جمله حال و صاحب حال عربی دوازدهم

حال: اسمی [نکره ،مشتق و منصوب ]ویا جمله ای[اسمیه یا فعلیه] است که برای بیان حالت فاعل یا مفعول  یا نایب فاعل و….. هنگام وقوع فعل می اید .

حال مفرد

 

۱-حال مفرد غالبا مشتق(اسم فاعل ،اسم مفعول، صفت مشبهه) می آید. رایتُ الطالبَ مُبتسماً

۲-حال مفرد از نظر عدد وجنس با صاحب حال(مرجع حال) مطابقت میکند .رایتُ الطالبةَ مبتسمةً – رایتُ الطلابَ مبتسمینَ

3- صاحب حال(مرجع حال) معرفه است اما حال نکره است . (در تستها دقت کنید)

گاهی حال بصورت جمله (اسمیه یا فعلیه )می آید رایتُ الطلابَ و هم مبتسمونَ

دقت کنید حال در جمله بالا بصورت جمله اسمیه آمده و کلمه«مبتسمون» خبر است و مرفوع. بنابراین با حال مفرد اشتباه نگیرید

دقت در این مورد نیز در تستها ضروریست.

]]>
گام به گام عربی دهم و یازدهم 2018-10-22T09:18:38+01:00 2018-10-22T09:18:38+01:00 tag:http://arabishirzad.mihanblog.com/post/548 حسن شیرزاد برای دانلود ،روی گام به گام مورد نظر کلیک کنید.گام به گام عربی دهم انسانی گام به گام عربی دهم تجربی-ریاضیگام به گام عربی یازدهم انسانی گام به گام عربی یازدهم تجربی-ریاضی

برای دانلود ،روی گام به گام مورد نظر کلیک کنید.
گام به گام عربی دهم انسانی گام به گام عربی دهم تجربی-ریاضی


گام به گام عربی یازدهم انسانی 
گام به گام عربی یازدهم تجربی-ریاضی
]]>
عربی دوازدهم همراه با ترجمه و پاسخ تمارین 2018-09-23T15:16:25+01:00 2018-09-23T15:16:25+01:00 tag:http://arabishirzad.mihanblog.com/post/547 حسن شیرزاد عربی دوازدهم تجربی ریاضی همراه  با ترجمه و پاسخ تماریندانلود کنیدعربی دوازدهم انسانی همراه  با ترجمه و پاسخ تماریندانلود کنید عربی دوازدهم تجربی ریاضی همراه  با ترجمه و پاسخ تمارین

دانلود کنید
عربی دوازدهم انسانی همراه  با ترجمه و پاسخ تمارین

دانلود کنید
]]>
ثبتنام در مدارس نمونه دولتی استان خراسان شمالی 2018-07-11T09:04:33+01:00 2018-07-11T09:04:33+01:00 tag:http://arabishirzad.mihanblog.com/post/546 حسن شیرزاد جهت ثبتنام در مدارس نمونه دولتی استان خراسان شمالی(متوسطه اول) روی لینک ذیل کلیک کنید.http://10.56.37.50/ جهت ثبتنام در مدارس نمونه دولتی 

استان خراسان شمالی(متوسطه اول)

 روی لینک ذیل کلیک کنید.

http://10.56.37.50/
]]>
پاسخ به چند سوال دانش آموزان یازدهم 2018-06-10T04:06:55+01:00 2018-06-10T04:06:55+01:00 tag:http://arabishirzad.mihanblog.com/post/545 حسن شیرزاد سلام پاسخ به چند سوال دانش آموزان یازدهم 1- آیا سوالات کنکور 98 فراتر از کتاب عربی است ؟ پاسخ : هر نکته یا قاعده  یا فن ترجمه ای که در کتاب درسی آمده حتی بسیار مختصر و گذرا هم بیان شده ،میتواند منبعی برای طرح سوال کنکور باشد بنابراین دقت در تمامی جملات متنهای درس، و شیوه دقیق ترجمه آنها با توجه به قواعد موجود در کتب درسی، بسیار ضروری است. ممکن است نکاتی  در کتاب بیان نشده باشد اما درون یکی از جملات کتاب، آن نکته وجود داشته باشد، سلام پاسخ به چند سوال دانش آموزان یازدهم

1- آیا سوالات کنکور 98 فراتر از کتاب عربی است ؟ 

پاسخ : هر نکته یا قاعده  یا فن ترجمه ای که در کتاب درسی آمده

 حتی بسیار مختصر و گذرا هم بیان شده ،میتواند منبعی برای طرح 

سوال کنکور باشد بنابراین دقت در تمامی جملات متنهای درس، و

 شیوه دقیق ترجمه آنها با توجه به قواعد موجود در کتب درسی، 

بسیار ضروری است.

ممکن است نکاتی  در کتاب بیان نشده باشد اما درون یکی 

از جملات کتاب، آن نکته وجود داشته باشد،  وجود همین 

جمله در کتاب درسی برای طرح سوال کنکور کفایت میکند .

 مثلا در کتاب دهم و یازدهم، این نکته بیان نشده:

 اسم مثنی یا جمع مذکر سالم ، وقتی مضاف واقع شود

 ،«ن» آن حذف میشود =  مسلمونَ + العالم = مسلموا العالم   

   / فلاحَینِ + القریة =فلاحَی القریة

اما اگر به متن درسهای کتاب یازدهم دقت کنید همانند مورد فوق خواهید یافت.


2- آیا شرکت در کلاسهای کنکور یا همایشهای کنکور برای کسب

 رتبه برتر مفید است ؟ خیر . شرکت در اینگونه کلاسها و همایشها ،

 فقط اتلاف وقت وسرمایه است اگر همین زمان را برای خواندن 

چند کتاب تست اختصاص دهید بسیار مفیدترخواهد بود .

برگزار کنندگان اینگونه همایشها و کلاسها هیچگونه اطلاعی

 از کنکور 98 ندارند و فقط جهت گرم کردن کلاسها و همایشهای خود،

 نکات  کتب قدیمی (که از کتب جدید حذف شده را بیان میکنند) یا 

دروغهای شاخداری مانند ارتباط با طراحان سوالات کنکور و... 

 را مطرح میکنند. امیدوارم  در دام این شیادان و کلاهبرداران

 حرفه ای نیفتید و فقط وقت خود را صرف مطالعه دقیق کتابها نمایید.

3- آیا تکنیکهایی برای رسیدن سریع به پاسخ سوالات کنکور وجود دارد ؟

 بله ، با خرید دو کتاب تست  و مشاوره و راهنمایی دبیر خود ،

به راحتی و بدون هزینه میتوان به این تکنیکها دست یافت.

4- خرید چه نوع کتابهایی برای کنکور 98 مفید است ؟ 

خرید کتابهای تست مثلا تست عربی دهم و تست عربی یازدهم

   انتشارات خیلی سبز یا... مفید خواهد بود 

 تاکید میکنم «کتب تست» که  پاسخ تستها را شرح داده باشد

با آرزوی توفیق.

]]>
افعال ناقصه (قواعد درس هفتم عربی یازدهم ) 2018-04-19T06:55:58+01:00 2018-04-19T06:55:58+01:00 tag:http://arabishirzad.mihanblog.com/post/543 حسن شیرزاد فعل ناقصه :(قواعد درس هفتم عربی یازدهم ) فعل ناقصه فعلی است که وقتی بر سر مبتدا و خبر می آید، مبتدا را به عنوان اسم خود قرار داده و خبر را به عنوان خبر خود قرار می دهد، مثل:     الکتابُ مفیدٌ    ........   کان الکتابُ مفیداً   فعل هایی هستند که مثل «کان» عمل می کنند و «اخوات کان» نامیده می شوند: أصبح / صارَ / لیس/ أضحی / ظلََّ / باتَ / اَمسی / مازال / مابرح / ما انفکَّ / مافتیءَ / مادامَ أفعال تامة التصرف (فعلهای ناقصه که فعل ناقصه :(قواعد درس هفتم عربی یازدهم )

فعل ناقصه فعلی است که وقتی بر سر مبتدا و خبر می آید، مبتدا را به عنوان اسم خود قرار داده و خبر را به عنوان خبر خود قرار می دهد، مثل:     الکتابُ مفیدٌ    ........   کان الکتابُ مفیداً

 

فعل هایی هستند که مثل «کان» عمل می کنند و «اخوات کان» نامیده می شوند:

أصبح / صارَ / لیس/ أضحی / ظلََّ / باتَ / اَمسی / مازال / مابرح / ما انفکَّ / مافتیءَ / مادامَ

أفعال تامة التصرف (فعلهای ناقصه که : ماضی ، مضارع و امر دارند)

كان: یكون - كن (اتصاف الاسم بالخبر فی الزمن الماضی أو فی الحال والاستقبال)

أصبح: یصبح - أصبِح (إفادة حدوث الخبر فی وقت الصباح)

أضحى: یضحی - أضحِ (إفادة حدوث الخبر فی وقت الضحى)

أمسى: یمسی - أمسِ (إفادة حدوث الخبر فی وقت المساء)

بات: یبیت - بِت (إفادة حدوث الخبر فی وقت اللیل)

ظل: یظل - ظل (إفادة حدوث الخبر فی وقت النهار)

صار: یصیر - صر (للتحول)

وتفید هذه الأفعال الحدث بوقت مخصص كالصباح أو المساء.

أفعال ناقصة التصرف (فعل های ناقصه ای که فقط ماضی و مضارع دارند)

ما برح: لا یبرح (للاستمرار)

ما انفك: لا ینفك (للاستمرار)

ما زال: لا یزال (للاستمرار)

مافتئ : لا یفتأ (للاستمرار)

أفعال جامدة (فعلهای ناقصه ای که فقط  بصورت فعل ماضی هستند)

ما دام (للظرفیة بمعنى مدة دوام)

لیس (للنفی)

شما در درس هفتم فقط با  4 فعل ناقصه« کان(یکون) / أصبح (یُصبحُ)/ صارَ (یصیر) / لیس» آشنا خواهید شد.

افعال ناقصه تنها به ابتدای  جملات اسمیه می آیند.

اعراب جمله اسمیه  بعد از ورود افعال ناقصه :

وقتی فعل ناقصه بر سر مبتدا و خبر آمد، مبتدا را مرفوع و« خبر را منصوب می کند.»

- کان سعیـهُم مشکوراً  (سورۀ اسراء / آیۀ 19) مشکورا = خبر منصوب با تنوین ....ً

- و ما کان أکثرهُم مؤمنین (سورۀ شعراء / آیۀ 67) مؤمنین =خبرکان منصوب با «ی»(در جمع مذکر سالم)

 نشانه های نصب = _َ_____ً__(در اسم مفرد و جمع مکسر)  ی : در مثنی و جمع مذکر سالم /  کسره  ِ     ٍ : در اسم جمع مونث سالم

نکته: هر گاه فعل ناقصه بخواهد بر سر ضمیر منفصل ظاهر شود باید فعل متناسب با صیغۀ آن ضمیر آورده شود. مثال:

أنتم مؤمنون    :    کنتم مؤمنین

انواع خبر افعال ناقصه:

1. مفرد: صار التلمیذُ ناحجاً

2. جمله: کان التلمیذُ یجتهد فی درسه

3. شبه جمله(جار و مجرور ،ظرف): مازال التلمیذُ فی البیت

معانی افعال ناقصه : کان(یکون) : چند معنا دارد : 1- بود  : كــــــــــانَ   اَلـــــَّرجــــــلُ  حَـــــلیــــــماً   مرد، بردبار بود   

2 :است : کان الـلّــهَ  غَـفـوراً   خداوند ،بسیار آمرزنده است

3- کان +فعل مضارع = معادل ماضی استمراری فارسی ترجمه میشود: کان الطلّاب یکتبون : دانشجویان می نوشتند.

4: کان +(قد+)+فعل ماضی = معادل ماضی بعید فارسی ترجمه میشود   کان الطلّابُ کتبوا : دانشجویان ، نوشته بودند

5: کان + لــِ یا عندَ  = داشت   کان لرجلٍ غلامٌ : مردی ، نوکری داشت. کان عنده قلم : او قلمی داشت.

أصبح (یُصبحُ)/ صارَ  : به معنای «شد، میشود»  :صار الطلّاب ناجحین : دانشجویان، موفق شدند.

اصبح الکاذبون نادمین : دروغگویان، پشیمان شدند.  اصبحت المومناتُ ناجحاتٍ : زنان مومن،موفق شدند.

لیس : نیست   =  لََیْسَ عَلَیْكَ هُدَاهُمْ (سوره بقرة 272) : هدایت آنها برعهده تو نیست.

 

نكته‌ی مهم 1 : افعال ناقصه از جهت جنس و عدد با اسم خود مطابقت می‌كنند . ( مانند مبتدا و خبر )        

                  مذكر                                         مونث

            صارَ علیٌ مؤمناً .                       صارَتْ فاطمةُ مَوْمِنَةً.

           لَیسَ تلمیذُ كاذباً.                                لَیسَتْ تلمیذةُ كاذبةً .

       یكوُنُ التِّلمیذانِ ناجِحَینِ .                       تَكوُنُ التِّلمیذَتانِ ناجِحَتَنْنِ .

        یكُوُنَ التَّلامیذُ ناجِحینَ .                        تَكُونُ التِّلمیذاتُ ناجحاتٍ .

نکته مهم 2 : افعال ناقصه را با توجه به مابعد خود( اسم و خبرشان) ترجمه کنید. یعنی اگر اسم افعال ناقصه ، جمع یا مثنی بود، فعل ناقصه باید بصورت جمع ترجمه شود . و اگر اسم فعل ناقصه«کان» الله یا آخرة( جهان آخرت) باشد( یعنی درمورد آینده باشد) باید «است » ترجمه شود .    کان ثوابُ الآخرة أبقی : پاداش آخرت، پایدارتر است .     ومن الله توفیق

]]>
فعل مضارع مجزوم 2018-04-10T10:18:13+01:00 2018-04-10T10:18:13+01:00 tag:http://arabishirzad.mihanblog.com/post/541 حسن شیرزاد عربی یازدهم ( درس 6) فعل مضارع مجزوم: مضارع مجزوم با اضافه کردن یکی از حروف جازمه(لَمْ-لما-لانهی- لـِ امر غایب) به اول  یک فعل مضارع مرفوع ساخته می شود. لَم ، لَمّا ، لـِ امر غایب ، لای نهی. نكته 1:«لَم،لمّا» معنی فعل مضارع را تبدیل به ماضی می كنند. 2: «لَمْ»معنی فعل مضارع را به ماضی منفی یا ماضی نقلی منفی تبدیل می كند.(هنگام ترجمه دقت کنید) لَم یَكتُبْ  = ننوشت، ننوشته است        لم تكتبْ لم یكتبا (حذف ن) لم تكتبا(حذف ن) لم أكتبْ لم ی عربی یازدهم ( درس 6)

فعل مضارع مجزوم: مضارع مجزوم با اضافه کردن یکی از حروف جازمه(لَمْ-لما-لانهی- لـِ امر غایب) به اول  یک فعل مضارع مرفوع ساخته می شود.

لَم ، لَمّا ، لـِ امر غایب ، لای نهی.

نكته 1:«لَم،لمّا» معنی فعل مضارع را تبدیل به ماضی می كنند.

2: «لَمْ»معنی فعل مضارع را به ماضی منفی یا ماضی نقلی منفی تبدیل می كند.(هنگام ترجمه دقت کنید)

لَم یَكتُبْ  = ننوشت، ننوشته است        لم تكتبْ

لم یكتبا (حذف ن) لم تكتبا(حذف ن) لم أكتبْ

لم یكتبوا(حذف ن) لم تكتبوا(حذف ن)

لم تكتبْ        لم تكتبی(حذف ن) = ننوشتی

لم تكتبا(حذف ن) لم تكتبا(حذف ن) لم نكتبْ

لم یكتبنَ   لم تكتبن(بدون تغییر چون جمع مونث است)

3: «لمّا» به معنی(( هنوز نه ))مضارع را به ماضی نقلی منفی تبدیل می كند .(لَمّا یَفْهَمْ __هنوز نفهمیده است)

4-«ل امر غایب »معمولا  به ابتدای  شش صیغه غایب و 2 صیغه متکلم وارد میشود و فعل مضارع را مجزوم میکند.  لِیَکتُبْ = باید بنویسد

 لـِ امر غایب ، پس از حرف «ف  ، و » ساکن میشود : فَلیَعبدوا

* جزم : در فعل هایی كه به ضمه ختم میشوند ،ضمه به ساكن تبدیل می شود.

*فعل هایی كه به «ن» ختم میشوند ، «ن» آنها حذف میشود(  بنابراین «ن »مثنی و جمع و مفرد مونث مخاطب ، در حالت جزم حذف میشود. لِیَکتُبا  - لِیَکتُبوا  ...

*باید توجه كرد كه « جمعهای مونث : یفعلنَ ، و   تفعلنَ » بدون تغببر باقی میماند و ن  آنها حذف نمیشود. لِیَکتُبْنَ – لِتَکتُبْنَ

نکته : سال گذشته در کتاب عربی دهم با «ل: حرف جر» آشنا شدید باید بدانید که  بعد از «ل :حرف جر» اسم می آید( الحمد للهِ)   و بعد از ل جازمه یا ناصبه ،فعل مضارع می آید.لِاُدافع - لیفتح

تفاوت «لام» ناصبه با «لام» امر:

1.  «لـ» ناصبه، عامل نصب فعل مضارع و «لـ» امر، عامل جزم فعل مضارع است.

 2. «لـ» امر در آغاز جمله می‌آید و مستقل است ولی «لـ» ناصبه معمولاً (نه همیشه) در وسط جمله و به‌دنبال جمله‌ی دیگری می‌آید و از نظر معنایی با ما قبل خود ارتباط دارد.

3. «لـ» امر تنها بر سر افعال غایب و متکلم می‌آید ولی «لـ» ناصبه هم بر سر افعال غایب و متکلم و هم بر سر افعال مخاطب می‌آید.

پس اگر «لـ» بر سر یکی از صیغه‌‌های مخاطب آمده باشد، مطمئن خواهیم بود که ناصبه است، اما اگر بر سر صیغه‌های متکلم و یا غایب آمده باشد می‌تواند ناصبه یا جازمه (لام امر) باشد، که در این حالت برای تشخیص نوع «لـ» باید بیش‌تر بررسی کنیم.

مثال‌هایی برای «لـ» ناصبه و «لـ» امر:

«لیکتبِ الطّالب تکالیفه»: دانش‌آموز باید تکالیف خود را بنویسد. (لام از نوع امر است که به‌صورت «باید» ترجمه می‌شود و کسره‌ی انتهای فعل نیز عارضی و برای رفع التقای ساکنین و راحت خوانده شدن است.)

«لیدافعوا المقاتلین من وطنهم الإسلامیّ»: رزمندگان باید از میهن اسلامی خود دفاع کنند. (لام از نوع امر است و چون این حرف، جازمه است لذا فعل مضارع با حذف نون اعراب مجزوم شده است.)

«ذهبتُ إلی المکتبة لاُطالعَ دروسی»: به کتب‌خانه رفتم تا درس‌هایم را مطالعه کنم. (لام در این‌جا از نوع ناصبه است و با اعراب ظاهری اصلی فتحه، فعل مضارع را منصوب نموده است.)

«یطلب صاحب المزرعة من جیرانه لیساعدوه فی جمع المحاصیل»: صاحب مزرعه از همسایگان خود می‌خواهد تا او را در جمع کردن محصول‌ها یاری کنند. (لام در این‌جا نصب‌دهنده‌ی فعل مضارع است که فعل مضارع را با  حذف نون اعراب، منصوب نموده است.)

 نكته مهم: توجه داشته باشید که «لـ» ناصبه همیشه در وسط جمله و به دنبال فعل دیگری نمی‌آید؛ اما امکان دارد اجزای جمله جابجا شود و  جمله، «لـ» ناصبه در اول کلام بیاید که باید، از معنا کمک گرفت.

مثال: لأنجحَ فی الامتحانات لاُطالع جیّداً!

در عبارت فوق، «لـ» اول از حروف ناصبه و «لـ» دوم از حروف جازمه است؛ به ترجمه این عبارت دقت کنید: «برای اینکه در امتحانات موفق بشوم، باید خوب درس بخوانم)

5: لای نهی: معمولا به صیغه های مخاطب وارد میشود . لا تذهبْ = نرو

اگر لا نهی به صیغه های غایب وارد شود اینگونه ترجمه میشود : نباید + مضارع التزامی

لا یغتبْ : نباید غیبت بکند

]]>