عربی دبیرستان و نکات کنکوری

عربی جامع دبیرستان

درباره من
دبیر عربی دبیرستان ،مدرس ضمن خدمت همکاران، 20 سال سابقه تدریس عربی دبیرستان و کلاسهای کنکور-سرگروه عربی دبیرستان ازمهر1390 تا مهرماه96-تلمّذ در محضر بزرگترین اساتید ادبیات عرب ایران:دکتر حسن وحید -دکتر نادر نظام طهرانی-دکتر سید خلیل باستان -دکتر عدنان طهماسبی-دکتر عناد (عراقی)-دکتر مصطفوی و...
برگه ها
جستجو در وبلاگ
نویسنده :حسن شیرزاد
تاریخ: شنبه 21 آذر 1394 12:04 ب.ظ

توابع : (کلمه ای را که اعرابش پیرو کلمه ی پیش از خود باشد تابع - و کلمه ی پیروی شده را متبوع می نامند)

کلماتی هستند که اعراب مستقلی  ندارند و از اعراب کلمه ماقبل خودشون تبعیت می کنند .

توابع شامل : صفت ، عطف به حروف (معطوف) ، بدل ، عطف بیان و تاکید (لفظی ومعنوی ) می باشد .

1-    صفت از لحاظ اعراب  و جنس و عدد و معرفه یا نکره بودن، تابع موصوف است(سال دوم دبیرستان خواندید)

*هذا رجلٌ كریمٌ./هذان رجلان كریمان./هؤلاءِ رجالٌ كریمون.

*احترمُ العاملَ المخلصَ./احترمُ العامِلَیْن المخلصین./احترمُ العامِلِیِن المخلصین.

*أتعاملُ مع بنّاءٍ محترفٍ./أتعامل مع بناءَین محترفَیْن./أتعاملُ مع بنائین محترفین.

*هذه طالبةٌ مؤدبةٌ./ هاتان طالبتان مؤدبتان./هؤلاء طالباتٌ مؤدباتٌ.

*جَرّبتُ السیارةَ الجدیدةَ.  /جربتُ السیارتین الجدیدتین./ جَرّبْتُ السیاراتِ الجدیداتِ.

*هو یسكنُ فی بنایةٍ عالیةٍ /هما یسكنان فی بنایتین متجاورتین. /هم یسكنون فی بنایاتٍ عالیاتٍ.

2-    عطف نسق :معطوف :عطف به حروف :( وَ ، فَـ ، ثُمَّ ، أم ، أو ، لا ، بَل و . . ) حروف عطف گفته می شود کلمه ای که بعد از این حروف قرار می گیرد از نظر اعراب تابع ماقبل خود می باشد به کلمه قبل این حروف « معطوفٌ علیه » و به بعد آن « معطوف » گفته می شود-معطوف، تابع معطوف علیه است پس باید نقش معطوف علیه را در جمله بیابیم.

كان الشابُّ طفلاً  ثم صَبیاً، ثم شاباً     كان : فعل ماض ناقص مبنی على الفتح
الشاب : اسم كان مرفوع                  طفلا : خبر كان منصوب      ثم : حرف عطف

صَبیاً،  شاباً = معطوف منصوب به تبعیت از طفلا
(صبیا ً: خبر صار المحذوفة منصوب التقدیر ثم  صار صبیاً     والجملة المؤلفة من (ثم صار صبیا) المكونة من صار واسمها  وخبرها معطوفة على الجملة المستأنفة-كان الشاب طفلا- ثم : حرف عطف  شابا : خبر صار المحذوفة)

الطائرةُ تشبه العُقابَ أو النَسْرَ
الطائرةُ : مبتدأ مرفوع علامته الضمة     تشبه : فعل مضارع مرفوع علامته الضمة
العقاب : مفعول به منصوب علامته الفتحة      أو : حرف عطف مبنی على السكون
النسر : معطوف على مفعول به  منصوب-العقاب

 اشربْ الماءَ أو اللَبنَ     اشرب : فعل أمر مبنی على السكون، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره (انت)
الماء : مفعول به منصوب علامته الفتحة      أو : حرف عطف مبنی على السكون
اللبن : اسم  معطوف على منصوب، علامته الفتحة

3-عطف بیان: تابع جامدی است که حقیقت متبوع را روشن می کند و از متبوع خود مشهورتر است

آنچه در کتاب سوم انسانی آمده: الف:اسم جامد و ال دار بعد از اسم اشاره :هولاء الرجالُ یتلون القرآن

نکته :اسم  ال دار بعد از اسم اشاره اگر مشتق بود نعت(صفت)است  هذه المفاتیحُ

نکته: اسم جامد و ال دار بعد أیّها و أیّتها و اسم­های اشاره، عطف بیان است :یا أیّها الناسُ

ب: ابن و بنت بین دو علم قرار گیرد

زینـــبُ         بنـــتُ    علــــیٍّ   بطلةٌ (زینب دختر علیعلیه السلام قهرمان است.)

مبتدا(معطوف علیه) / عطف بیان/ مضاف­إلیه/ خبر

إنّما عیسی بنُ مریمَ رسولُ اللهِ. ( ابنُ: عطف بیان است و مرفوع به تبعیت از عیسی كه مبتدا است و تقدیراً مرفوع. )

4- بدل: تابعی است كه یا عین متبوعش است و یا جزئی از متبوعش است و یا مشتمل است بر برخی از ویژگیهای مبدل منه، بدل از نظر اعراب تابع متبوع خود ( مبدل منه ) است.

احترمتُ المعلمةَ سعادَ.           إلى صراطٍ مًستقیمِ صراطِ الله /إلى: حرف جر / صراط : اسم مجرور ، والجار والمجرور/ مستقیم : صفة مجرورة علامتها  تنوین الكسر

صراط: بدل مطابق من صراط الأولى مجرورة مثلها، /الله: لفظ الجلالة مجرور بالاضافة

کانَ النَّبیُّ عیسَی ( ع ) یَشفی المَرضَی  / الحَمدُ للهِ ربِّ العالَمینَ/ وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَهْلِی  هَارُونَ أَخِی : هارونَ  بدل است و  وزیراً  مبدل منه    تاکید در ادامه مطلبنویسنده :حسن شیرزاد
تاریخ: جمعه 13 آذر 1394 07:00 ق.ظ

معلوم و مجهول

   جمله معلوم به جمله ای گفته می شود که فاعل آن مشخص باشد : 

ضَرَبَ زَیدٌ عَمراً  زید عمر را زد   ( زید فاعل است)

     جمله مجهول جمله ای است که فاعل آن ،حذف شده باشد.              

  یُطرَقُ البابُ               در کوبیده می شود (فاعل؟)  

    روش تبدیل جمله معلوم به مجهول:

  1- حذف فاعل از جمله  

 2- قرار دادن مفعول به جای فاعل و تغییر حرکات آن( از منصوب) به مرفوع{نایب فاعل نام می گیرد}

3-تطابق فعل با نایب فاعل :یعنی بعد از حذف فاعل، باید به نایب فاعل توجه کنیم و از نظر جنس،فعل را مطابق با نایب فاعل بیاوریم

 4- تغییر حرکات فعل . اگر فعل ماضی باشد حرکت حرف ماقبل آخر(عین الفعل) را به کسره و حروف متحرک ماقبل( حرکتهای غیر ساکن ماقبل) را به ضمه تغییر میدهیم.

      َضرَبَ > ضُرِبَ                       اِستَخرَجَ> اُستُخرِجَ                     تَعَلَّمَ >تُعُلِّمَ              

    و اگر فعل مضارع باشد حرکت حرف ماقبل آخر(عین الفعل) را به فتحه و حرکت حرف مضارعه را به ضمه تغییر می دهیم.

                 یهاجِمُ> یُهاجَمُ                    تَقتُلُ > تُقتَلُ                 یسأَََلُ> یُسأَل

     چند نکته:

      1-در تعیین حرف ما قبل آخر، ضمایری که به فعل متصل هستند را محاسبه نمی کنیم 

     2- فقط از افعال متعدی میتوان مجهول ساخت و از افعال لازم نمی توان.     جاء  جلس  ذهب  دخل  سافر (لازم)       کشف  صنع  (متعدی)

    3- فعل معلوم از نظر جنس و عدد با فاعل خود و فعل مجهول با نایب فاعل خود مطابقت دارد.    أَکرَمَ علی فاطمهَ       اُکرِمَت فاطمهُ

   4-   نایب فاعل به سه صورت در جمله می آید: 1- اسم ظاهر : یعنی یک اسم کامل مرفوع که پس از فعل مجهول بیاید:

     بُنِی مسجدٌ فی مدینه - لا یُغلَقُ بابُه    2- ضمیر بارز :یعنی ضمیری که به فعل مجهول متصل باشد : مُلِئنا - حُرِستُ -یترَکوا - یفتَنونَ

    3- ضمیر مستتر : در ماضی صیغه های 4و1  و در مضارع صیغه های 14و13و7و4و1      لم یُشاهَد - رُمِی - حُذِفَت - تُحَرَّک - اُستُشهِدَ

  4- در ترجمه فعل مجهول به فارسی از فعل (شد برای ماضی-می شود برای مضارع) استفاده می کنیم.  بَنَی (ساخت) بُنِی(ساخته شد) / یعرِفُ (می شناسد ) یعرَف(شناخته  می شود)

نویسنده :حسن شیرزاد
تاریخ: جمعه 6 آذر 1394 04:15 ب.ظ

مفعول مطلق

مفعول مطلق مصدری است منصوب از جنس فعل که برای تاکید یا بیان نوع می آید

الف ) مفعول مطلق تاکیدی : مصدری است منصوب از جنس فعل که برای تاکید فعل قبل خود می آید . مفعول مطلق تاکیدی به صورت تنها می آید یعنی بعد از آن صفت یا مضافٌ الیه نمی باشد .

مانند :

إحتَرِم والِدیکَ إحتراماً                     أستَغفِرُ ربّی إستِغفاراً

یا أیُّها الذینَ آمَنوا صلُّوا علیهِ و سلِّمُوا تَسلیماً

إصبِروا علَی المَصائبِ صَبراً             نزَّلَ اللهُ القُرآنَ تَنزیلاً لِهدایَهِ البَشَرِ             آمَنتُ بِربّی إیماناً

ب ) مفعول مطلق نوعی : مصدری است منصوب از جنس فعل که برای بیان نوع به کار می رود در این حال بعد از مفعول مطلق نوعی همواره صفت یا مُضافٌ الیه می آید .

مانند :

جَلسَ بُهلولٌ علَی المَسندِ جُلوسَ المُلوکِ

یُهاجِمُ علی الاعداءِ مُهاجَمهَ الاُسودِ

آمَنتُ بِربّی إیماناً لایَزولُ عنّی                 ضرَبَ مُحمدٌ علیاً ضَرباً شدیداً

یَستَطیعُ الانسانُ أن یَغوصَ فی البَحرِ غَوصاً أکثَرَ                 إصبِر صَبراً جَمیلاً

نکته1 : گاهی مفعول مطلق به صورت تنها و بدون فعل به کار می رود که به آن مفعول مطلق برای فعل محذوف گفته می شود .

معمولاً شامل کلمات زیر است :

شُکراً ، حَمداً ، سَمعاً ، طاعَهً ، عَفواً ، صَبراً ، أهلاً و سَهلاً ، مَهلاً ، إضافهً ، مَعذرهً ، سُبحانَ ، مَعاذَ ، رَجاءً ، جِدّاً ،  حَقّاً ، أیضاً و . . . .

مانند :

أنتَ صَدیقی حَقّاً                 شُکراً للهِ أنا بِخیرٍ

إفتَحِ البابَ رَجاءً                  سُبحانَ اللهِ ربِّ العالَمینَ

نکته2 : کَثیراً و قَلیلاً و . . . . بعد از فـعل غالباً مفعول مطلق می باشد که به آن صفت جانشین مفعول مطلق نـیز گفته می شود دقت کنید که بعد از آن « مِن » نباشد چون نقش دیگری پیدا می کند .

مانند :

نِمتُ قلیلاً بَعدَ الصَّلاهِ                اُحبُّکَ کثیراً                تَعجَّبتُ کثیراً 

 ( اصل عبارتِ « تَعجّبتُ کَثیراً » « تَعجَّبتُ تَعجُّباً کَثیراً » بوده که مفعول مطلق حذف شده و صفتش جانشین آن شده است

لایَستَطیعُ الانسانُ أن یَغوصَ فی البَحرِ أکثَرَ ( غیر منصرف تنوین نمی گیرد

نکته3 : مفعول مطلق از جهت مجرّد و مزید بودن با فعلش مطابقت دارد در ثلاثی های مزید همانطور که می دانید قیاسی و در ثلاثی مجرد سماعی می باشد .

نکته4 : در ترجمه مطلق تاکیدی از قیدهایی مثل : کاملاً ، قطعاً ، بی شکّ ، حتماً ، مسلَّماً و . . . .

و در مطلق نوعی از قید های بیانی مثل : همچون ، مانندِ ، به نیکی و . . . . استفاده می کنیم .

نکته5 : دو اسم کُلّ و بعض می تواند از مفعول مطلق نیابت کند . ( تخصّصی انسانی(

مانند :

فَرحتُ بَعضَ الفَرحِ             فَرحَ کلَّ الفَرحِ

نکته6 : برخی فعل ها که در معنی با هم مترادف هستند ، می توانند از همدیگر نیابت کنند . ( تخصّصی انسانی (

مانند :

جَلَستُ قُعوداً      قُمتُ وقوفاً :

در این دو مثال فعل ( جلَس و قَعدَ ) به معنی نشست و دو فعل ( قامَ و وَقَفَ ) به معنی ایستاد با هم مترادفندنویسنده :حسن شیرزاد
تاریخ: جمعه 6 آذر 1394 04:02 ب.ظ

مفعول له :مصدر ی است منصوب كه علت وقوع فعل را بیان می كند. مانند/ نسجد شكرأ لله/ سجده میكنیم برای شكر نسبت به خدا.

انزل الله القران رحمة للناس

نكته/ معمولا بعد از مفعول له ،ل یا جار و مجرور می اید . مانند: ننحنی خشوعأ لله و نسجد شكرأ للخالق.

نکته/ مفعول له باید مصدر معنوی (قلبی= احساسی)باشد ،یعنی كلماتی مانند/كتابة،جلوس،أكل ... نمی توانند مفعول له واقع بشوند چون مصدر معنوی نمی باشند.

3.فرق مفعول له با مفعول مطلق در چیست؟

مفعول مطلق از جنس فعل خود جمله است . در حالیكه مفعول له چنین نیست در

ضمن از نظر معنی و مفهوم نیز با هم  اختلاف دارند. به مثال های زیر توجه كنید:

انا فتحنا لك فتحنألك فتحأ مبین –ننحنی خشوعأ لله .

نكته / كلمات زیر(كه مصدر معنوی می باشد ) در كتاب های درسی به عنوان مفعول له ((لا جله)) بكار می رود

  خشوعأ=خاطر فروتنی                 مجازاة=به خاطر مجازات

تطهیرأ=خاطر پاكیزگی                 حذرأ=به خاطر ترس

املأ=به خاطر امید                       كراهة=به خاطر تنفر

حیاء=به خاطر حیا وشرم               حبأ=خاطر عشق ومحبت

 تكریمأ=به خاطر گذشت                رهبة=به خاطر ترس

تفاخرأ=خاطر فخر ورزی               رغبة=بخاطر طمع

خشیة=به خاطر ترس                     خجلأ=به خاطر شرم

ابتغاء=خاطر بدست آوردن              جزاء=به عنوان پاداش

ریاء=به خاطر ریاوخودنمایی            تكبیرأ=خاطر تكبر

عزأ=به خاطر عزت وسر فرازی        طلبأ=به خاطر طلب

تفقهأ=به خاطر یادگیری                    تكریمأ=به خاطر بزرگداشت

احترامأ=به خاطر احترام

 

نكات تكمیلی

  مصدر منصو بی که علت وقوع فعل را بیان میکند این مصدر از افعال قلبی است (یعنی درونی وباطنی است نه برونی

و ظاهری و با چشم فیزیکی نمی توان دید و لمس کرد)  مثل نساعد المساکین ایمانا بالله .به خاطر ایمان به خدا بیچارگان

کمک می کنیم.

اگر ندانستیم ایماﻨﺃ چه نقشی دارد ازمایش می کنیم ومی پرسیم چرا به بیچارگان کمک می کنید.پاسخی که می دهیم

مفعول له است.

مفعول له "ال"  ندارد.و اگر دارای "ال"باشد و یا قلبی نباشد به صورت جار و مجرور(ل+ال+مصدر)می

اید.مانند:سافرت الی المشهد للزیاره.

معمولاً بعد از مفعول له یك جار و مجرور می‌آید. مفعول‌له از جنس فعل جمله نمی‌باشد. مفعول‌له حتما یك مصدر معنوی

یعنی احساسی و قلبی است كه بعضی از آنها عبارتند از: حیاءً  تكریماً ، احتراماً ، مجازاةً ، كراهةً ، رغبةً ، حَباً ، ..... مفعول له در

جواب لِماذا یا لِمَ قرار می‌گیرد.


مفعول له : مصدری است منصوب که علت وقوع فعل را بیان می کند .

مانند :

قُمتُ إحتِراماً لِمعلمی                 یُعاقِبُ المُجرمُ مُجازاهً علی إثمِهِ

المومِنُ یَترُکُ المعصیهَ حَیاءً منَ اللهِ

یُصلِّی المُومنُ قُربَهً الی اللهِ               جُد شُکراً            ضرَبتُهُ تأدیباً            

هُم یُهاجِمونَ العدُوَّ حُبّاً للشَّهادهِ

نکته : مفعولٌ له غالباً به صورت نکره می آید ولی گاهی به صورت معرفه به اضافه نیز به کار می رود .

مانند :

و یَجعلونَ أصابِعَهم فی آذانِهم منَ الصَّواعِقِ حذَرَ المَوتِ

أنا أتَصدَّقُ إبتِغاءَ وَجهِ اللهِ

لاتُبطِلوا صدَقاتِکُم بالمنِّ و الاذَی کالَّذی یُنفِقُ مالَهُ رِئاءَ النّاسِ

 

مفعولٌ فیه : اسم منصوبی است که زمان و مکان وقوع فعل را نشان می دهد و در بردارنده معنی « در » می باشد که به آن ظرف نیز گفته می شود .

از میان ظرف ها ( مفعول فیه ) برخی همیشه ظرف هستند که اصطلاحاً ظرف غیر متصرِّف گفته می شود .

مانند : لَدَی ، أمامَ ، تَحتَ ، عِندَ ، خَلفَ ، جَنبَ ، فوقَ ، خِلالَ ، بَعدَ ، بَینَ ، نَحوَ ، مَدی و . . . .

امّا برخی از آنها گاهی مفعول فیه هستند و گاهی نیز نقش های دیگری در جمله دارند که به ظرف متصرِّف معروفند

مانند : لَیلاً ، نَهاراً ، یَومَ ، مَساءً ، عشاءً ، غداً و . . . .

مانند :

حَضرتُ صباحاً أمامَ المُعلِّمِ               الجنَّهُ تحتَ أقدامِ الاُمَّهاتِ

الیَومَ اکمَلتُ لَکم دینَکُم

لَیالِی الشِّتاءِ نَسمَعُ ذکرَیاتِ جدِّی

صباحَ أحدِ الایامِ کانَ الاطفالُ یَلعَبونَ خَلفَ المدرَسهِ


نکته1 : برخی از ظرف ها مبنی محلاً منصوب هستند . مانند : مَتَی ، أمسِ ، أینَ ، إذا ، إذ ، حیثُ ، الانَ ، هُنا ، هُناکَ

نکته2 : دو اسم هُنا و هُناکَ گاهی در جمله مفعول فیه و گاهی نقش های دیگری دارند .

مانند :

نَجِدُ هُناکَ ظُلمهً کثیرهً             قراتُ هُنا آیهً مِنَ القُرآنِ ( مفعولٌ فیه

هُناکَ رَجُلٌ فی البیتِ              و لَم تَکُن هُناکَ ظُلمهٌ   ( خبر مقدَّم
نویسنده :حسن شیرزاد
تاریخ: جمعه 6 آذر 1394 07:00 ق.ظ

   مضارع مجزوم: هر گاه یکی از حروف جزم بر سر فعل مضارع بیاید اعراب فعل مضارع دچار تغییر می گردد. اگر ضمه داشته باشد به ساکن تبدیل می شود و اگر نون اعراب داشته باشد حذف میگردد.( بجز صیغه های 6 و12) 

  حروف جزم :

    1- «لم» معنی فعل مضارع را به ماضی ساده منفی تبدیل میکند:  تؤمنون:ایمان می آورید  / لم تؤمنوا : ایمان نیاوردید 

    2 - «لمّا»   //        //          //           ماضی نقلی منفی    //      //   :     یهمِلون : کوتاهی می کنند/ لمّا یهملوا : کوتاهی نکرده اند

   3- لام امر: برای ساختن فعل امر از صیغه های غایب و متکلم استفاده می شود و معنی فعل را به مضارع التزامی همراه «باید» تغییر می دهد.یعبدونَ : عبادت می کنند /   لِیعبدوا : باید عبادت کنند                   نساعدُ :یاری می کنیم  /  لِنساعد: باید یاری کنیم

    4- لای نهی: بیشتر بر سر صیغه های مخاطب می آید و معنی نهی می دهد.  لا تحزن : ناراحت نباش          لا تنظروا : نگاه نکنید

     حروف شرط:ِان(اگر) مَن(هرکس) ما(هرچه)   حروف شرط اگر در جمله بیایند دو فعل را مجزوم می کنند که به فعل اول فعل شرط و به

 فعل دوم جواب شرط گفته می شود فعل شرط و جواب شرط هر دو مجزوم اند: اِن     تَجتَهِدوا                تَنجَحوا

                                                                                          حرف شرط-فعل شرط مجزوم-جواب شرط مجزوم

علامت های  جَزم فعل مضارع عبارتند از :

1- سکون  ( ــ ) :  ( در صیغه های 1، 4، 7، 13، 14  )  : ( لَم یَذهَب ، لَم تَذهَب   ، لَم تَذهَب    ، لَم اَذهَب ، لَم نَذهَب )

2- حذف نون : در افعال خمسه : که عبارتند از : ( لَم یَذهَبا ، لَم یَذهَبُوا ، لَم تَذهبا ، لَم تَذهَبُوا ، لَم تَذهَبی )

3- حذف حرف عله : ( در صیغه های 1، 4، 7، 13، 14  )  از افعال ناقص . مانند : لم یَدعُ   

    توجه : صیغه‌ی جمع مونث  ،مبنی است و « حرف نون » هرگز از آخر آن حذف نمی‌شود ،زیرا این نون ، نون اعراب نیست ، بلكه نون ضمیر فاعلی (ضمیر بارز ) است .  

نکات  

    از بین ادات شرط  « اِن » حرف شرط  است و بقیه اسم شرط هستند . 

1-فعل شرط مضارع التزامی فارسی و جواب شرط مضارع اخباری فارسی ترجمه می شود. 

2- حروف شرط بر سر فعل ماضی هم می آیند که در اینصورت اعراب آنها محلاً مجزوم خواهد بود.               

       مَن               سَکَت                      َسَلِم َ            هر کس که ساکت باشد سالم بماند.(می ماند)

  اسم شرط-فعل شرط مجزوم محلا-جواب شرط مجزوم محلا

3- اگر فعل شرط و جواب شرط ماضی باشند  بصورت مضارع ترجمه  می شوند.

4-فعل مضارع ،در جواب فعل طلب(فعل امر و فعل نهی) مجزوم می شود .   اَحبِب قومَک یُحِبّوکَ  

                                                                                                فعل امر    فعل مضارع مجزوم در جواب طلب

                    نویسنده :حسن شیرزاد
تاریخ: چهارشنبه 4 آذر 1394 01:55 ب.ظ

 

 صبراً فی مجال الشدة.

صبراً    : مفعول مطلق برای فعل محذوف منصوب.

فی مجال : جار ومجرور .

الشدة    : مضاف إلیه مجرور.توضأَ المصلی وُضوءاً.

توضأَ   : فعل ماضٍ مبنی على الفتح.

المصلی : فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره.

وضوءاً : مفعول مطلق منصوب.

 

"اذكر اسم رب تبتل إلیه تبتیلا"

اذكر   : فعل أمر مبنی على السكون ، فاعله مستتر فیه أنت.

اسمَ   : مفعول به منصوب .

رب   : مضاف إلیه مجرور.

تبتل   : فعل أمر مبنی على السكون ، فاعله مستتر فیه أنت.

إلیه   : شبه جمله متعلقة بتبتل.

تبتیلا  : مفعول مطلق منصوب.


زُرتُ الوالدةَ رغبةً فی الرضا

زرتُ       : فعل وفاعل

الوالدة     : مفعول به منصوب .

رغبةً      : مفعول لأجله منصوب .

فی الرضا  : جار ومجرور متعلقان بـ رغبة .

 

أُسامِحُ الصدیقَ حفاظاً على المودةِ

أسامح         : فعل مضارع مرفوع .. وفاعله مستتر فیه ( أنا )

الصدیق       : مفعول به منصوب .

حفاظاً        : مفعول لأجله منصوب .

على المودة  : شبه جملة متعلقة بـ حفاظاً .

 

اسْتَرَحْتُ طلباً للراحةِ

استرحت  : فعل وفاعل .

طلباً      : مفعول لأجله منصوب .

للراحة   : جار ومجرور متعلقان بـ طلباً .


أَتَحَفَّظُ فی كلامی خشیةَ الزّلَلِ

اتحفظ     : فعل مضارع مرفوع , وفاعله مستتر تقدیره أنا .

فی كلامی : جار ومجرور متعلقان بـ أتحفظ .

خشیة     : مفعول لأجله منصوب .

الزلل     : مضاف إلیه مجرور .

 

أَسْألُ الَعالِمَ قَصدَ المَعْرِفَةِ

أسأل      : فعل مضارع مرفوع  وفاعله مستتر فیه .

العالم     : مفعول به منصوب .

قصد      : مفعول لأجله منصوب  .

المعرفة   : مضاف إلیه مجرور .

تازه ترین مطالب
ابزارک های وبلاگ

قالب وبلاگ

  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • یازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • نویسنده:حسن شیرزاد
  • تعداد کل مطالب :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :