تبلیغات
عربی دبیرستان و نکات کنکوری - مطالب مرداد 1394

عربی دبیرستان و نکات کنکوری

عربی جامع دبیرستان

درباره من
دبیر عربی دبیرستان ،مدرس ضمن خدمت همکاران، 20 سال سابقه تدریس عربی دبیرستان و کلاسهای کنکور-سرگروه عربی دبیرستان ازمهر1390 تا مهرماه96-تلمّذ در محضر بزرگترین اساتید ادبیات عرب ایران:دکتر حسن وحید -دکتر نادر نظام طهرانی-دکتر سید خلیل باستان -دکتر عدنان طهماسبی-دکتر عناد (عراقی)-دکتر مصطفوی و...
برگه ها
جستجو در وبلاگ
نویسنده :حسن شیرزاد
تاریخ: شنبه 31 مرداد 1394 07:00 ق.ظ

انواع صفت یا نعت :  1ـ صفت مفرد                2ـصفت جمله وصفیه

صفت مفرد : اگر در یک جمله دو اسم در کنار یکدیگر قرار بگیرند و از همه نظرمعنا بریک چیز دلالت کنند واز نظر ظاهر مثل یگدیگر باشند به این دواسم موصوف وصفت گفته می شود

صفت در چهار مورد از موصوف خود پیروی می کند

1- از نظر معرفه و نکره 2- مفرد ، مثنی ، جمع 3- مذکر و مونث4- اعراب( حرکت حرف آخر)

 به اسم اول موصوف و به اسم دوم صفت مفرد گفته می شود . صفت مفرد حرکت آخر خود را از موصوف می گیرد.

صفت (نعت) مفرد نقش است. اما موصوف ( منعوت ) نقش، نمی باشد- در جمله نقش می پذیرد

نکات

نکته1 :اگر موصوف جمع غیر عاقل باشد صفت آن به صورت مفرد مونث می باشد

نکته 2 :اگر موصوف یکی از کلمات زیر باشد صفت آن مفرد مونث می آید ،مثال

 (شمس ،ارض،نفس،دار،بئر، ریح، جهنم ، عین، ید ،رِجل، اُذُن و... این کلمات مونث معنوی می باشد)

کلمه ی « آخرَ »، اَ أخَر می باشد بر وزن اَفعل غیر منصرف می باشد

نکته 3  اگرموصول های خاص بعد از  اسم  های معرفه بیایند اکثراً نقش موصول خاص صفت می باشد

اگر در جمله وصفیه فعل اول ماضی و فعل دوم مضارع باشد آن را ماضی استمراری ترجمه می کنیم

نکته 4 جمله ی وصفیه : اگر در وسط یا آخر جمله ای فعلی بیاید که اسم نکره ی قبل از خود را برای ما توضیح دهد و از نظر صیغه و جنس با آن مطابقت کند نقش آن فعل می شود جمله ی وصفیه.

v  جمله ی وصفیه از نظر حرکت آخر تابع اسم نکره می باشد.

v  ـ اگر اسم نکره مرفوع باشد جمله وصفیه می شود محلا مرفوع..

v  ـ اگر اسم نکره منصوب باشد جمله وصفیه می شود محلا منصوب..

v  ـ اگر اسم نکره مجرور باشد جمله وصفیه می شود محلا مجرور...

v  .هر گاه بعد از مضاف الیه صفت بیاید صفت باید « الـ » بگیرد.

v  .جمله وصفیه هیچ گاه قبل از آن « وَ » نمی آید  قبل از ترجمه جمله وصفیه حتما باید کلمه ی « که » بیاید.نویسنده :حسن شیرزاد
تاریخ: جمعه 23 مرداد 1394 07:00 ق.ظ

افعال مقاربه

افعال مقاربه مانند افعال ناقصه عمل می کنند. رافع اسم و ناصب خبرند ولی خبر افعال مقاربه به دو صورت می آید یا مضارع  مرفوع یا مضارع منصوب

و افعال مقاربه به سه قسم تقسیم می شوند.

1 شروع 2-رجا(امید) 3-افعال مقاربه(نزدیک)

افعال شروع: أخَذَ- طَفِقَ – شَرَعَ – بَدَأ

افعال رجا مانند عسی –

افعال مقاربه : کَرُبَ – أوشَکَ – کادَ -

مانند: کادَ البیتُ أن یَحتَرِق »» یحترق: خبر جمله فعلیه (محلا منصوب)

عسی اللهَ أن یأتیَ بالفتح»» أن یاتی بالفتح خبر جمله فعلیه(محلا منصوب)

نکته : خود فعل های کادَ و اوشَکَ می توانند مضارع بیایند ، یعنی به صورت یَکادُ و یوشک ؛ اما بقیه ی فعل ها یعنی عسی ، أخذ و ... فقط باید ماضی باشند.


برای فعل، بجز تقسیم فعل به ماضی و مضارع و امر، می توان هفت زمان دیگر بیان کرد که عبارتند از:

الف - ماضی بعید: (کان + اسم کان + قد + فعل ماضی ساده)

کان الطالبُ قد ذهب إلی بیته.   /   الطالب کان قد ذهب الی بیته. ( دانش آموز به خانه اش رفته بود. )

کان الطالبان قد ذهبا إلی بیتیهما.  /  الطالبان کانا قد ذهبا الی بیتیهما.

ب - ماضی استمراری: (کان + اسم  کان + فعل مضارع)

کان الرجل یُسافر.  / الرجل کان یسافر.  ( مرد مسافرت می کرد. )

کان الرجلان یسافران. /  الرجلان کانا یسافران.

(نکته: تقدیم و تأخیر بین کان و اسم کان در هر حال جایز است. )

ج-ماضی نقلی: (قد + فعل ماضی)

قد سافر زیدٌ. ( زید مسافرت کرده است. )

(نکته: فعلی با نام ماضی نقلی در زبان عربی وجود ندارد ولی حرف« قد» بر سر فعل ماضی به آن تحقّق می بخشد و وقوع آن را تأکید می کند. در حالیکه این حرف همراه فعل مضارع، شک و احتمال وقوع فعل را می رساند که در این صورت معنای این حرف در فارسی«شاید» است. )

د - ماضی ساده:

سافر زیدٌ. ( زید مسافرت کرد. )

ه - حال محض: (لام حالیه + فعل مضارع)

لَیَکتبُ زیدٌ. ( هم اکنون زید می نویسد. )

و - مضارع:

یکتب زید. ( زید می نویسد. )

ز - آینده: (س/ سوف + فعل مضارع)

سَیُسافرُ زیدٌ. /  سوف یُسافرُ زیدٌ.  ( زید مسافرت خواهد کرد. )

نکته: برخی در ترجمه س می گویند بزودی خواهد که صحیح نیست. افزودن کلمه بزودی به هیچ وجه ضرورت ندارد. به جای کلمه بزودی در جمله عربی می توان کلمه بسرعة را نوشت.

 نویسنده :حسن شیرزاد
تاریخ: چهارشنبه 21 مرداد 1394 07:00 ق.ظ

 نواسخ(2) حروف مشبهه بالفعل-لای نفی جنس    

 حروف مشبهه بالفعل کلماتی هستند که بر سر مبتدا و خبر می آیند و اعراب مبتدا را از مرفوع به منصوب تغییر می دهند اما اعراب خبر مرفوع میماند. در اینصورت مبتدا میشود اسم حروف مشبهه منصوب و خبر میشود خبر حروف مشبهه مرفوع.       

  حروف مشبهه عبارتند از : اِنَّ(همانا) اَنَّ(که) لَیتَ (ای کاش) لَعَلَّ (شاید ) لکِنَّ (اما)  کَأَنَّ ( مثل اینکه)

  اسم حروف مشبهه به دو صورت می آید: 1- اسم ظاهر : لیت الانسانَ یدرک هذا الجمال  2- ضمیر بارز : اِنَّهُ-اَنَّها-لیتَنا - لعلَّکُم - لکِنَّکَ -کَأَنَّکِ

  خبر حروف مشبهه مانند افعال ناقصه به چهار صورت می آید.

   اگر حرف«ما» به حروف مشبهه متصل شده باشد آنها را از عمل(منصوب کردن) می اندازد به همین دلیل به آن «مای کافّه»(بازدارنده) میگویند.« اِنَّما   اَنَّما» ادوات حصر  نامگذاری شده اند زیرا خبر را مخصوص مبتدا، می کند-در ترجمه جملاتی که با« اِنَّما   اَنَّما» شروع شده از کلماتی مانند «فقط، تنها »استفاده می شود:   اِنَّما اللهُ عادلٌ : تنها خدا عادل است

    لای نفی جنس نیز مانند حروف مشبهه بر سر مبتدا و خبر می آید واسم خود را منصوب و خبر خود را مرفوع میکند.

  جمله ای که با لای نفی جنس  شروع شده  برای ترجمه باید   «هیچ.......................نیست»  ابتدای و انتهای آن باشد .  لا بلیهَ اَصعَبُ مِن الجَهلِ    هیچ بلایی دشوارتر از نادانی نیست.

  نکات :1-اسم لای نفی جنس «ال» و «تنوین» نمیگیرد.2- خبر لا نفی جنس،بر اسم آن، مقدم نمی شود.

3-  لای نهی و لای نفی بر سر فعل می آیند اما لای نفی جنس برسر اسم .


دوران طلایی پیش روست نه پشت سر.   ویلیام شکسپیرتعداد کل صفحات : 4 1 2 3 4
تازه ترین مطالب
ابزارک های وبلاگ

قالب وبلاگ

  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • یازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • نویسنده:حسن شیرزاد
  • تعداد کل مطالب :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :