تبلیغات
عربی دبیرستان و نکات کنکوری - نکات مهم

عربی دبیرستان و نکات کنکوری

عربی جامع دبیرستان

درباره من
دبیر عربی دبیرستان ،مدرس ضمن خدمت همکاران، 21 سال سابقه تدریس عربی دبیرستان و کلاسهای کنکور-سرگروه عربی دبیرستان ازمهر1390 -تلمّذ در محضر بزرگترین اساتید ادبیات عرب ایران:دکتر حسن وحید -دکتر نادر نظام طهرانی- دکتر یزدان شمس-دکتر سید خلیل باستان- دکتر مرامی -دکتر عدنان طهماسبی-دکتر عناد (عراقی)-دکتر مصطفوی و...
برگه ها
جستجو در وبلاگ
نویسنده :حسن شیرزاد
تاریخ: چهارشنبه 4 شهریور 1394 02:30 ب.ظ

 

1.دقت کنید:هر کلمه ای که در جایگاه اسم لاء نفی جنس یا در جایگاه منادای مفرد قرار گیرد مبنی است هر چند خودِ کلمه معرب باشد.

اعراب فرعی و اسمهای غیر منصرف ،بسیار دقت کنید مثلا- خَلَقَ اللهُ الارض َ و السّماوات ِ.السلام علی محمد ٍ وعلی ابراهیم  َ

2--دراسم اشاره ی جمع(هؤلاء واولئک) اگربعدازآن اسم دارای الف ولام باشد درمعنا این وآن ترجمه می شود.امااگربعدازآن اسم نکره باشد اینها وآنها ترجمه می شود
3-کل +اسم نکره=معنای هر میدهدمانند:کل انسانٍ هرانسانی.وکل +اسم معرفه=معنای همه می دهدکل الطلاب همه ی دانش آموزان. کل +مِن،معنای هریک از می دهد کل منهما ،هریک ازشما
4-یجب ویلزم فعل مضارع معنای باید ویا لازم است ترجمه شود.یجب +علی ،معنای باید می دهد 
هناک +اسم نکره معنای وجوددارد می دهد .

درقیدتأکیداستثناء قیدرابه اسم بعداز الا بدهید. لاتعبدوا الا الله: فقط خدارابپرستید هل جزاء الاحسان الا الاحسا ن پاداش نیکی فقط نیکی است
درترجمه ی مفعول مطلق قیدحتماً وقطعاً را به فعل جمله بدهید مانند:اذکروا الله ذکراً خداراحتماً یادکنید.

5-درنقش واعراب وحرکت گذاری باید به جملات اسمیه وفعلیه توجه کنیم.مبتدا وخبر مرفوع وجملات فعلیه فاعل ودرجمله مجهول، نائب فاعل،مرفوع است وجارومجرور درتمام جملات است.

حروف مشبه وفعل ناقصه با انواع اسم وخبرتوجه شود ،به حال وتمییز ومستثنی ومنادا  مفعول له ومفعول فیه باید توجه شود
6-مفعول مطلق حتماً بایدازجنس فعل باشد به فعل مزید ومجردتوجه شود درتنوین گرفتن ونگرفتن توجه شوداگرمضاف باشد الف ولام وتنوین نمی گیرد .

حال وذوالحال(صاحب حال بایدبایکدیگرمطابقت داشته باشند حال نکره ومنصوب ومشتق است وتمییز نکره وجامدو منصوب است  .ومستثنی منصوب است به شرطی که جمله ی قبل ازالا مثبت باشد وسوالی نباشد ومستثنی منه وجودداشته باشد( جمله ی قبل ازالا کامل باشد) .ولی اگر جمله ی قبل ازالا منفی یا نهی ویاسوالی باشد ومستثنی منه محذوف باشد(استثنای مفرَّغ)اعراب مستثنی بستگی به نقش آن،بدون در نظر گرفتن الا دارد..
منادای مفرد:( علم ونکره مقصوده) مبنی برضم است وومنادا مضاف منصوب است

 گاهی حرف ندا،حذف می شود. وبرای اسمهای الف ولام دار باید باایها وایتها بیایدکه ایُّ وایَّةُ منادا است

ایُّ وایَّةُ: منادا نکره ی مقصوده مبنی برضم است، ها :حرف تنبیه، واسم بعدازایها وایتها حتماً باید مرفوع والف ولام دار باشد(این اسم اگر جامد بود:عطف بیان اگر مشتق بود :صفت -که در هر دو صورت از نظر اعراب ، تابع اعراب منادی هستند).

منادای مضاف به »ی« متکلم: گاهی »ی« حذف میگردد و منادی مختوم به کسره است مانند یا عبادِ-یا قومِ....عبادِ و قومِ منادای مضاف ،تقدیرا منصوب

7- اسم لاء نفی جنس باید بدون الف ولام و تنوین باشد ومبنی برفتح است .

جمع مؤنث سالم ،فتحه نمی پذیرد.درنواسخ که عبارت ازافعال ناقصه ،وحروف مشبهه بالفعل ولای نفی جنس است توجه شود اسم افعال ناقصه مرفوع وخبرمنصوب است.  اسم حروف مشبهه بالفعل منصوب وخبرمرفوع است.ولا ء نفی جنس اسم منصوب است والف ولام وتنوین نمی گیرد وخبرمرفوع است.

8-خبر لاء نفی جنس هیچگاه بر اسم آن مقدم نمی شود اما خبر خروف مشبهه و خبر افعال ناقصه در صورتی که شبه جمله باشد می تواند بر اسم خود مقدم شود

 9-هرگاه خبر لیت ،ولعلَّ،فعل مضارع باشد فعل بایدمضارع التزامی ترجمه شود.
لیت المسلمین یتحدون.ای کاش مسلمانان متحدشوند.
10-فعل امرمخاطب وغائب ومتکلم :امرمخاطب إذهب،برو ،امرغائب،لیذهب،بایدبرود،امرمتکلم،لأذهب بایدبروم.

11-مستقبل منفی:ادات ناصبه ی لَن +فعل مضارع،لَن یَذهبَ،نخواهدرفت
12-درترجمه، فعل را بایدآخرجمله بیاوریم.درجملات اسمیه ازفعل« است ،وهست» استفاده می شود.
13.فعل لازم ومتعدی :درترجمه بایدبه لازم ومتعدی بودن فعل توجه شود.فعلهای باب افعال وتفعیل  ،همیشه متعدی هستند .باب استفعال بیشترمتعدی است باب افتعال لازم ومتعدی به کارمی رود.وباب انفعال بیشترلازم به کار می رود.باب تفعل همیشه لازم است.وفعل بروزن فَعُلَ همیشه لازم است. فعلهایی که همراه با یکی ازضمایرمتصل  منصوبی همراه باشند ویا بامفعول همیشه متعدی هستندمانند:نَصَرَهُ اورا یاری کرد.نَصَرَاللهُ المسلمینَ

 14.فعل شرط: مضارع التزامی و جواب شرط مضارع اخباریترجمه میشود هر چند هر دوی آنها ،فعل ماضی باشد.

هرگاه ادوات نصب،أن ،کی،لِ،حتی +فعل مضارع شودمضارع التزامی ، ترجمه می شود مانند:أن یذهب،که برود. 


15-صیغه ی تعجب فقط بروزن ما افعل  است وجمع ومؤنث نمی شود.وکلمه ی بعدازآن متعجب منه منصوب است بنابرمفعول بودن .

16-درفعل مدح وذم: بعدازآن فاعل مدح وذم وبعد مخصوص به مدح وذم می آیدوبایدمرفوع ومعرفه باشد،گاهی مخصوص مدح و ذم حذف می شود

تازه ترین مطالب
ابزارک های وبلاگ

قالب وبلاگ

  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • یازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • نویسنده:حسن شیرزاد
  • تعداد کل مطالب :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :