تبلیغات
عربی دبیرستان و نکات کنکوری - نکات کنکور

عربی دبیرستان و نکات کنکوری

عربی جامع دبیرستان

درباره من
دبیر عربی دبیرستان ،مدرس ضمن خدمت همکاران، 20 سال سابقه تدریس عربی دبیرستان و کلاسهای کنکور-سرگروه عربی دبیرستان ازمهر1390 تا مهرماه96-تلمّذ در محضر بزرگترین اساتید ادبیات عرب ایران:دکتر حسن وحید -دکتر نادر نظام طهرانی-دکتر سید خلیل باستان -دکتر عدنان طهماسبی-دکتر عناد (عراقی)-دکتر مصطفوی و...
برگه ها
جستجو در وبلاگ
نویسنده :حسن شیرزاد
تاریخ: چهارشنبه 13 خرداد 1394 11:52 ق.ظ


1.دقت کنید: جایگاه اسم لاء نفی جنس  و جایگاه منادای مفرد ، مبنی است هر چند خودِ کلمه معرب باشد.مثلا: یا علیُ اِنهَض،لا حیلَةَ :تعداد مبنی ها در این جمله 5 تاست

یادتان باشد گاهی سوال کنکور میگوید:چند معرفه و گاهی میگوید چند نوع معرفه مثلا در جمله اَنا مدینةُ العلمِ و علیٌ بابُها تعداد اسهمای معرفه 6    / امانوع معرفه 4 تاست

اعراب فرعی و اسمهای غیر منصرف ،بسیار دقت کنید مثلا- خَلَقَ اللهُ الارض َ و السّماوات ِ.السلام علی محمد ٍ وعلی ابراهیم  َ

2.دراسم اشاره ی جمع(هؤلاء واولئک) اگربعدازآن اسم دارای الف ولام باشد درمعنا این وآن ترجمه می شود.امااگربعدازآن اسم نکره باشد اینها وآنها ترجمه می شود
3.کل +اسم نکره=معنای هر میدهدمانند:کل انسانٍ هرانسانی.وکل +اسم معرفه=معنای همه می دهدکل الطلاب همه ی دانش آموزان. کل +مِن،معنای هریک از می دهد کل منهما ،هریک ازشما
4.یجب ویلزم فعل مضارع معنای باید ویا لازم است.یجب +علی ،معنای باید می دهد 
هناک +اسم نکره معنای وجوددارد می دهد .

درقیدتأکیداستثناء قیدرابه اسم بعداز الا بدهید. لاتعبدوا الا الله: فقط خدارابپرستید هل جزاء الاحسان الا الاحسا ن پاداش نیکی فقط نیکی است
درترجمه ی مفعول مطلق قیدحتماً وقطعاً را به فعل جمله بدهید مانند:اذکروا الله ذکراً خداراحتماً یادکنید.

5-درنقش واعراب وحرکت گذاری باید به جملات اسمیه وفعلیه توجه کنیم.مبتدا وخبر مرفوع وجملات فعلیه فاعل ودرفعل مجهول به نائب فاعل ومفعول است وجارومجرور درتمام جملات است.به حروف مشبه وفعل ناقصه با انواع اسم وخبرتوجه شود ،به حال وتمییز ومستثنی ومنادا  مفعول له ومفعول فیه باید توجه شود
6-درمفعول مطلق حتماً بایدازجنس فعل باشد به فعل مزید ومجردتوجه شود درتنوین گرفتن ونگرفتن توجه شوداگرمضاف باشد الف ولام وتنوین نمی گیرد .حال وذوالحال(صاحب حال بایدبایکدیگرمطابقت داشته باشند حال نکره ومنصوب ومشتق است وتمییز نکره وجامدو منصوب است  .ومستثنی منصوب است به شرطی که جمله ی قبل ازالا مثبت باشد وسوالی نباشد ومستثنی منه وجودداشته باشد .ولی اگر جمله ی قبل ازالا منفی یا نهی ویاسوالی باشد ومستثنی منه محذوف باشد(استثنای مفرَّغ)اعراب مستثنی بستگی به نقش آن،بدون در نظر گرفتن الا دارد..
درمنادا علم(مفرد)مبنی برضم است وومنادا مضاف منصوب است گاهی حرف نداحذف می شود. واسمهای الف ولام دار باید باایها وایتها منادا شوند وای  منادا نکره ی مقصوده مبنی برضم است واسم بعدازایها وایتها حتماً باید مرفوع والف ولام دار باشد.

منادای مضاف به »ی« متکلم: گاهی »ی« حذف میگردد و منادی مختوم به کسره است مانند یا عبادِ-یا قومِ....عبادِ و قومِ منادای مضاف ،تقدیرا منصوب

7- اسم لاء نفی جنس باید بدون الف ولام و تنوین باشد ومبنی برفتح است .جمع مؤنث سالم فتحه نمی پذیرد.درنواسخ که عبارت ازافعال ناقصه ،وحروف مشبهه بالفعل ولای نفی جنس است توجه شود افعال ناقصه اسم مرفوع وخبرمنصوب است حروف مشبهه بالفعل اسم منصوب وخبرمرفوع است.ولا ء نفی جنس اسم منصوب است والف ولام وتنوین نمی گیرد وخبرمرفوع است.

8-خبر لاء نفی جنس هیچگاه بر اسم آن مقدم نمی شود اما خبر خروف مشبهه و خبر افعال ناقصه در صورتی که شبه جمله باشد می تواند بر اسم خود مقدم شود 

 9.هرگاه خبر لیت ،ولعلَّ،فعل مضارع باشد فعل بایدمضارع التزامی معنا شود.
لیت المسلمین یتحدون.ای کاش مسلمانان متحدشوند.
10.فعل امرمخاطب وغائب ومتکلم :امرمخاطب إذهب،برو ،امرغائب،لیذهب،بایدبرود،امرمتکلم،لأذهب بایدبروم.

11مستقبل منفی:ادات ناصبه ی لَن +فعل مضارع،لَن یَذهبَ،نخواهدرفت
درترجمه، فعل بایدآخربیاید.درجملات اسمیه ازفعل« است ،وهست» استفاده می شود.12
13.فعل لازم ومتعدی :درترجمه بایدبه لازم ومتعدی بودن فعل توجه شود.فعلهای باب افعال وتفعیل  ،همیشه متعدی هستند .باب استفعال بیشترمتعدی است باب افتعال لازم ومتعدی به کارمی رود.وباب انفعال بیشترلازم به کار می رود.باب تفعل همیشه لازم است.وفعل بروزن فَعُلَ همیشه لازم است. فعلهایی که همراه با یکی ازضمایرمتصل  منصوبی همراه باشند ویا بامفعول همیشه متعدی هستندمانند:نَصَرَهُ اورا یاری کرد.نَصَرَاللهُ المسلمینَ

 14.فعل شرط: مضارع التزامی و جواب شرط مضارع اخباری  ترجمه میشود هر چند هر دوی آنها ،فعل ماضی باشد.

مضارع التزامی: هرگاه ادوات نصب،أن ،کی،لِ،حتی +فعل مضارع،أن یذهب،تابرود.
15-صیغه ی تعجب فقط بروزن ما افعل  است وجمع ومؤنث نمی شود.وکلمه ی بعدازآن متعجب منه منصوب است بنابرمفعول بودن .

16-درفعل مدح وذم بعدازآن فاعل مدح وذم وبعد مخصوص به مدح وذم می آیدوبایدمرفوع ومعرفه باشد،گاهی مخصوص مدح و ذم حذف می شودتازه ترین مطالب
ابزارک های وبلاگ

قالب وبلاگ

  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • یازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • نویسنده:حسن شیرزاد
  • تعداد کل مطالب :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :